Atmetė siūlymą atsisakyti rezidencijos prezidento našlei
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė siū­ly­mą iš Pre­zi­den­to įsta­ty­mo brauk­ti nuo­sta­tą, ku­ri mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­niui ga­ran­tuo­ja re­zi­den­ci­ją.

Pa­tai­są ini­ci­ja­vęs kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad tai - ne­pag­rįs­ta pri­vi­le­gi­ja.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad ger­biant ir su­tei­kiant pri­vi­le­gi­jas vie­nam as­me­niui, šiuo at­ve­ju pre­zi­den­tui, tai ne­pa­vel­di­ma“, - sa­kė K.Ma­siu­lis.

Ta­čiau jo siū­ly­mas Sei­me par­amos ne­su­lau­kė - už pro­jek­tą bal­sa­vo 23 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo aš­tuo­ni, su­si­lai­kė 33 Sei­mo na­riai.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ra­gi­no bal­suo­ti prieš ir ne­da­ry­ti „ei­li­nės ne­są­mo­nės“.

„Ar pa­skui ap­si­žiū­rė­ję, kad pa­da­rėm ei­li­nę ne­są­mo­nę, po­pu­lis­ti­nę, pul­si­me tai­sy­ti įsta­ty­mą?“ - sa­kė par­la­men­ta­rė.

Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to, kad jei­gu pre­zi­den­tas ei­da­mas par­ei­gas ar pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai mirš­ta, jo su­tuok­ti­niui, jei šis pa­gei­dau­ja, pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kia­mas būs­tas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) 2014 me­tų nu­ta­ri­mu įver­ti­no nuo­sta­tas dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos. KT pa­si­sa­kė, kad vien mi­ru­sio as­mens tu­rė­tas so­cia­li­nis sta­tu­sas sa­vai­me nė­ra kons­ti­tu­ciš­kai pa­tei­si­na­mas pa­grin­das už­ti­krin­ti jo naš­liui (naš­lei) daug di­des­nio dy­džio so­cia­li­nę par­amą, nei ji už­ti­kri­na­ma ki­tiems naš­liams (naš­lėms).

KT įsta­ty­mą dėl ša­lies va­do­vo naš­lio ga­ran­ti­jų nag­ri­nė­jo gru­pės par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va, kai mi­rus pre­zi­den­tui Al­gir­dui My­ko­lui Bra­zaus­kui jo naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė 2010 me­tais pa­tei­kė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai pra­šy­mą skir­ti pre­zi­den­to naš­lės ren­tą. K.Bra­zaus­kie­nė nu­ro­dė ne­tu­rin­ti drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, ta­čiau ji ne­slė­pė val­dan­ti di­de­lės ver­tės tur­tą. Ren­ta tuo­met ne­bu­vo skir­ta, lau­kiant KT spren­di­mo.

Po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo kon­ser­va­to­riai ėmė kel­ti klau­si­mą, ar tei­sė­tai K.Bra­zaus­kie­nei su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se.