Atmetė Rusijos piliečio A. Diukovo skundą dėl neįleidimo į Lietuvą
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) at­me­tė į Lie­tu­vą ne­įleis­to Ru­si­jos pi­lie­čio Alek­sand­ro Diu­ko­vo skun­dą.

LVAT pa­li­ko ga­lio­ti anks­čiau pri­im­tą Vil­niaus aps­kri­ties ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mą, BNS in­for­ma­vo teis­mo at­sto­vė Ne­rin­ga Lu­ko­še­vi­čie­nė. Ši LVAT nu­tar­tis yra ne­skun­džia­ma.

A.Diu­ko­vas teis­mo pra­šė pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių spren­di­mą ne­įleis­ti jo į ša­lį bei anu­liuo­ti ati­tin­ka­mą įra­šą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos na­cio­na­li­nia­me re­gis­tre.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas per­nai lap­kri­tį pa­grįs­tu pri­pa­ži­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­niaus rink­ti­nės par­ei­gū­nės spren­di­mą užd­raus­ti mi­nė­tam Ru­si­jos pi­lie­čiui at­vyk­ti į Lie­tu­vą, nes jis yra įtrauk­tas į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą.

Pa­sak teis­mo, toks spren­di­mas pri­im­tas va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mais, pa­gal nu­sta­ty­tas pro­ce­dū­ras ir re­mian­tis VSAT in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad mi­nė­tas Ru­si­jos pi­lie­tis Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to per­nai ge­gu­žės 2 die­ną pri­im­tu spren­di­mu yra įtrauk­tas į na­cio­na­li­nį są­ra­šą as­me­nų, ku­rių bu­vi­mas Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mas.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė spa­lį teis­mo po­sė­dy­je aiš­ki­no, kad A.Diu­ko­vui at­vyk­ti į Lie­tu­vą užd­raus­ta at­siž­vel­giant į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) raš­tą. Ru­si­jos pi­lie­čiui, kaip ke­lian­čiam grės­mę vie­nos ar ke­lių ES ša­lių vie­ša­jai tvar­kai, vi­daus sau­gu­mui, vi­suo­me­nės svei­ka­tai, užd­raus­ta į Lie­tu­vą at­vyk­ti de­šimt me­tų.

A.Diu­ko­vas rugp­jū­čio 13-osios va­ka­rą at­vy­ko į Vil­niaus oro uos­tą, kad Lie­tu­vo­je da­ly­vau­tų sa­vo kny­gos „Ho­lo­kaus­to iš­va­ka­rė­se“ ver­ti­mo pri­sta­ty­me, bet pa­sie­nie­čiai ki­tos die­nos ry­tą jį grą­ži­no lėk­tu­vo rei­su į Mask­vą.

Sei­mo na­rys is­to­ri­kas Ar­vy­das Anu­šaus­kas yra sa­kęs, kad į Lie­tu­vą ne­įleis­tas Ru­si­jos pi­lie­tis yra Ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų žmo­gus, sa­vo lei­di­niais ban­dan­tis tei­sin­ti sta­li­nis­ti­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus. A.Anu­šaus­ko tei­gi­mu, kny­go­je „Ho­lo­kaus­to iš­va­ka­rė­se“ pa­tei­kia­mi se­niai ži­no­mi do­ku­men­tai, ta­čiau jų in­terp­re­ta­ci­jos yra ne­pag­rįs­tos, sie­kiant pa­tei­sin­ti so­vie­tų 1941 me­tų trė­mi­mus ir ki­tas so­vie­ti­nes rep­re­si­jas prieš Lie­tu­vos žmo­nes.