Atlikti privalomąją karo tarnybą jau panoro 32 savanoriai
At­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą no­rą par­eiš­kė jau 32 kan­di­da­tai, iš jų dvi mer­gi­nos, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Jie at­vy­ko į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius, pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bus, kad šau­ki­mas į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­de­da­mas ge­gu­žės 11-ąją.

KAM tei­gi­mu, at­ėju­sie­ji sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą tu­rės pir­me­ny­bę pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą.

Į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pir­miau­sia bus šau­kia­mi jau­nuo­liai, ku­rie pa­tys par­eikš no­rą at­lik­ti tar­ny­bą. Tik ne­su­rin­kus nu­sta­ty­to skai­čiaus sa­va­no­riš­kai at­vy­ku­sių at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą, to­liau pri­va­lo­ma tvar­ka bus šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai nuo 19 iki 26 me­tų (įskai­ty­ti­nai). Šauk­ti­nių są­ra­šas bus su­da­ro­mas at­si­tik­ti­ne tvar­ka nau­do­jan­tis kom­piu­te­rių prog­ra­ma.

Sei­mas ko­vą pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­są ir grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Jau šį ru­de­nį pla­nuo­ja į ka­riuo­me­nę pa­kvies­ti 3-3,5 tūkst. šauk­ti­nių.