Atliekų deginimo jėgainių likimas paaiškės netrukus
Ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ įgy­ven­di­na­mų vals­ty­bei svar­bių pro­jek­tų – Vil­niaus ir Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nių jė­gai­nių – li­ki­mas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Sei­mo ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį tu­rė­tų pa­skelb­ti iš­va­dą dėl dar per­nai pra­si­dė­ju­sios dis­ku­si­jos, ar Lie­tu­vo­je pa­kaks at­lie­kų dviem nau­joms jų de­gi­ni­mo elek­tri­nėms. Nors ko­mi­si­jos iš­va­da bus tik re­ko­men­da­ci­nė, ji ga­li lem­ti Vy­riau­sy­bės po­žiū­rį į šiuos pro­jek­tus.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Po­de­rys tei­gė dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, koks bus ko­mi­si­jos spren­di­mas.

„Tu­ri­me duo­me­nų, dėl ku­rių dar tu­ri­me klau­si­mų, to­dėl yra pa­kvies­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bės, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­sto­vai, su ku­riais bus kal­ba­ma. At­sa­ky­mo šian­dien dar ne­tu­riu“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė V.Po­de­rys.

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų ke­lia klau­si­mas, ar il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je ša­ly­je pa­kaks at­lie­kų, ku­rias ga­lė­tų de­gin­ti trys jų de­gi­ni­mo jė­gai­nės – Klai­pė­do­je, Kau­ne ir Vil­niu­je. Kri­ti­kai tei­gia, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai sie­kiant kuo dau­giau at­lie­kų per­dirb­ti, ne­be­liks ko de­gin­ti, ta­čiau „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ tei­gia, kad net ir su­ma­žė­jus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, lie­ka daug pra­mo­ni­nių at­lie­kų, ku­rių net ir mak­si­ma­liu pa­jė­gu­mu veik­da­mos vi­sos jė­gai­nės ne­su­ge­bė­tų su­de­gin­ti.

Ap­lin­kos mi­nis­tras at­sa­ky­mo dar neturi

Gruo­dį iš­kė­lęs klau­si­mą, ar Lie­tu­vai ti­krai rei­kia dvie­jų pa­pil­do­mų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nių, ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas da­bar tei­gia at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą ne­tu­rin­tis.

„Kol kas ne­tu­riu at­sa­ky­mo. Iš vie­nos pu­sės, mes ren­gia­me, iš ki­tos – „Lie­tu­vos ener­gi­ja“. Grei­tuo­ju bū­du, ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri bū­ti spren­di­mas iš Vy­riau­sy­bės pu­sės“, – BNS sa­kė K.Na­vic­kas.

Abe­jo­nę, ar Lie­tu­vai rei­kia tri­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių, pir­ma­sis iš­kė­lė bu­vęs mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas. Anot jo, nu­ma­čius per­dirb­ti 65 proc. ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, joms ne­beuž­teks de­gin­ti tin­ka­mų at­lie­kų.

K.Na­vic­ko tei­gi­mu, vie­na ver­tus, jei­gu bū­tų kal­ba­ma tik apie pra­mo­ni­nių at­lie­kų de­gi­ni­mą, pa­kak­tų dvie­jų jė­gai­nių – jau vei­kian­čios „For­tum“ elek­tri­nės Klai­pė­do­je, ir dar vie­nos. Ta­čiau įskai­čia­vus van­dens va­ly­mo įren­gi­niuo­se su­si­kau­pian­tį dumb­lą bei pra­mo­ni­nes at­lie­kas, ga­li rei­kė­ti ir vi­sų tri­jų jė­gai­nių.

„Kal­bant vien apie ko­mu­na­li­nių at­lie­kų de­gi­ni­mą, už­ten­ka dvie­jų įmo­nių. Jei­gu mes kal­ba­me apie pra­mo­ni­nes at­lie­kas, dumb­lą iš ga­my­bos įmo­nių, ta­da yra po­rei­kis vi­soms trims jė­gai­nėms. Mes iš sa­vo pu­sės pa­teik­si­me sa­vo nuo­mo­nę Vy­riau­sy­bei, o koks spren­di­mas bus, pri­klau­sys nuo jos“, – ti­ki­no mi­nis­tras.

Pa­sak jo, iki šiol ne­bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas dėl pra­mo­ni­nių at­lie­kų.

„Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ti­ki­na, kad at­lie­kų pakaks

„Lie­tu­vos ener­gi­ja“ at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių pro­jek­tą Vil­niu­je įgy­ven­di­na vie­na, o Kau­ne – kar­tu su Suo­mi­jos ka­pi­ta­lo įmo­ne „For­tum Lie­tu­va“. Anot gru­pės Ko­ge­ne­ra­ci­nių jė­gai­nių pro­jek­tų tar­ny­bos di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Ras­burs­kio, net ir per­dir­bant daug at­lie­kų, vis vien jų pa­kaks de­gi­ni­mui.

Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je per me­tus su­si­da­ro apie 1,3 mln. to­nų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Jei­gu 2020 me­tais ša­ly­je pa­vyk­tų per­dirb­ti iki 50 proc., dar tiek pat, ar­ba 650 tūkst. to­nų, ga­lė­tų bū­ti su­de­gi­na­ma, ta­čiau mak­si­ma­liai ša­lis ga­lė­tų su­de­gin­ti apie 520 tūkst. to­nų per me­tus: 160 tūkst. to­nų – Klai­pė­do­je, 200 tūkst. to­nų – Kau­ne ir 160 tūkst. to­nų – Vil­niu­je.

„Jei pa­žiū­rė­tu­me, kaip skan­di­na­vai šiuo me­tu rū­šiuo­ja, tai jie iš­rū­šiuo­ja ne­pil­nai 50 proc. at­lie­kų. Tai mū­sų at­ve­ju lie­ka 650 tūkst. to­nų at­lie­kų. Jei­gu įver­tin­si­me, kiek ga­lė­tu­me su­de­gin­ti vi­so­se tri­jo­se jė­gai­nė­se, pa­sie­kę Skan­di­na­vi­jos rū­šia­vi­mo ly­gį – o šiuo me­tu rū­šiuo­ja­me tik apie 33 proc., tuo­met liks ne­su­de­gin­tų apie 100 tūkst. to­nų vien tik ko­mu­na­li­nių at­lie­kų“, – BNS sa­kė N.Ras­burs­kis.

Kri­ti­kai tei­gia, kad net jei da­bar at­lie­kų pa­kak­tų, vė­liau jė­gai­nės ne­be­tu­rė­tų ko de­gin­ti, nes 2030 me­tais EK nu­ro­dy­mu rei­kės per­dirb­ti 65 proc. at­lie­kų. „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ skai­čiuo­ja, kad to­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma de­gin­ti pra­mo­ni­nes at­lie­kas ir dumb­lą, ku­rių kas­met su­si­da­ro po ke­lis šim­tus tūks­tan­čių to­nų. Anot „Lie­tu­vos ener­gi­jos“, vien 2020 me­tais su­si­da­rys 325 tūkst. to­nų de­gin­ti tin­ka­mų pra­mo­ni­nių at­lie­kų.

Anot N.Ras­burs­kio, su­ma­žė­jus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, Vil­niaus jė­gai­nė ga­lės veik­ti mak­si­ma­liu pa­jė­gu­mu, de­gin­da­ma jas, o Kau­no jė­gai­nė de­gins ir pra­mo­ni­nes at­lie­kas, nes ji tam pri­tai­ky­ta. Dar 40 tūkst. to­nų pra­mo­nių at­lie­kų per me­tus ga­li de­gin­ti Klai­pė­dos jė­gai­nė.

„Fo­rum Lie­tu­vos“ va­do­vas: ak­lai pi­ni­gų nemetame

Nuo 2012 me­tų Kau­ne pla­nuo­jan­čios sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nę „For­tum Lie­tu­vos“ va­do­vas Vi­ta­li­jus Žu­ta tei­gia, kad įmo­nė yra pa­skai­čia­vu­si, kad pro­jek­tas bus pel­nin­gas, o at­lie­kų jam pa­kaks.

„Ne­rei­kia ma­ny­ti, kad „For­tum“ me­ta ak­lai pi­ni­gus ir ne­žiū­ri ten­den­ci­jų, ne­žiū­ri, kas de­da­si Eu­ro­po­je, ne­žiū­ri į žie­di­nę eko­no­mi­ką. Vi­sa tai bu­vo ver­tin­ta ir mes ma­to­me, kad ti­krai elek­tri­nei pa­kaks at­lie­kų pra­mo­ni­nių, dumb­lo ir ko­mu­na­li­nių. Ka­ti­las, ku­ris bus su­mon­tuo­tas Kau­ne, ga­lės de­gin­ti ir ki­to­kį ku­rą – pra­stes­nės ko­ky­bės bio­ku­rą. Ti­krai elek­tri­nė ne­sto­vės be dar­bo, jei­gu jau ti­krai bus iš­rū­šiuo­ja­ma 65 proc.“, – BNS sa­kė V.Žu­ta.

Vy­riau­sy­bė 2014 me­tais Vil­niaus ir Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nes jė­gai­nes pri­pa­ži­no vals­ty­bei svar­biais eko­no­mi­niais pro­jek­tais, o per­nai pra­dė­ta dis­ku­tuo­ti, ar ti­krai rei­kia abie­jų pro­jek­tų. V.Žu­tos nuo­mo­ne, to­kie po­ky­čiai at­bai­do in­ves­tuo­to­jus.

„Ši­tie da­ly­kai ne­pri­de­da in­ves­tuo­to­jui tos va­lios, ar žiū­rė­ti į Lie­tu­vos rin­ką kaip į nor­ma­lią rin­ką, ar ji su di­de­le po­li­ti­ne ri­zi­ka. Pro­jek­tas toks, kad ti­krai ne­tu­rė­tų skau­dė­ti gal­vos po­li­ti­kams, jis yra ko­mer­ci­nis“, – tei­gė „For­tum Lie­tu­vos“ va­do­vas.

„Gal­būt ir kon­ku­ren­tų įdir­bis yra, nes yra kom­pa­ni­jos, ku­rios tu­ri daug bio­ku­ro ka­ti­lų Kau­ne, nors nie­kam ne­bu­vo pa­slap­tis, kad Lie­tu­vai toks pro­jek­tas rei­ka­lin­gas ir jis bus. Tik tiek, kad bio­ku­ro ka­ti­lą ga­li pa­sta­ty­ti per 9–12 mė­ne­sių, o Kau­no pro­jek­tas – 2012 me­tais pra­dė­tas, o šian­dien dar šne­ka, ar rei­ka­lin­gas, ar ne­rei­ka­lin­gas“, – svars­tė jis.

Jo tei­gi­mu, bai­mė, jog jė­gai­nė skleis ne­ma­lo­nų kva­pą ir terš ap­lin­ką, yra ne­pag­rįs­ta. V.Žu­ta ti­ki­no, kad Klai­pė­do­je vei­kian­ti „For­tum Lie­tu­vos“ jė­gai­nė ne­pa­da­rė jo­kių ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mų.

„Mes kvie­čia­me vi­sus po­li­ti­kus ap­si­lan­ky­ti Klai­pė­do­je, kur dir­ba elek­tri­nė. Nuo 2013 me­tų ge­gu­žės dir­ba­me, jo­kių pa­žei­di­mų ar kva­pų ne­bu­vo ir to­kio pa­čio ti­po elek­tri­nė Kau­ne at­si­ras, be­veik dvy­nu­kas-pro­jek­tas, tai apie ko­kius kva­pus mes kal­ba­me“, – tei­gė jis.

M.Na­ge­vi­čius siū­lo su Kau­no pro­jek­tu neskubėti

Ener­ge­ti­kos eks­per­tas Mar­ty­nas Na­ge­vi­čius tei­gia, kad Vil­niaus pro­jek­tas abe­jo­nių ne­ke­lia ir yra rei­ka­lin­gas. Jei­gu pa­sit­vir­tin­tų prie­lai­da, kad Lie­tu­vo­je su­si­da­ro daug pra­mo­ni­nių at­lie­kų, tuo­met, anot jo, bū­tų rei­ka­lin­ga ir Kau­no jė­gai­nė. Ta­čiau eks­per­tui ke­lia įta­ri­mų at­lik­ti pra­mo­ni­nių at­lie­kų skai­čia­vi­mai, to­dėl jis siū­lo at­lik­ti iš­sa­mes­nį ty­ri­mą.

„Lie­tu­vos ener­gi­ja“ re­mia­si „Swe­co“ at­as­kai­ta, kad jų (at­lie­kų – BNS) yra la­bai daug ir jos kaž­kur yra ne­le­ga­liai de­gi­na­mos. Pra­mo­ni­nin­kai die­va­go­ja­si, kad ti­krai taip nė­ra. Jei­gu tų pra­mo­ni­nių at­lie­kų iš ti­kro daug, tuo­met rei­kia vi­sų tų elek­tri­nių“, – BNS sa­kė M.Na­ge­vi­čius.

Jis tei­gė, kad ne­tu­rint tiks­lių pra­mo­ni­nių at­lie­kų apim­čių, rei­kė­tų ne­sku­bė­ti ir ne­priim­ti spren­di­mo dėl Kau­no jė­gai­nės ir bent pus­me­tį skir­ti ana­li­zei, kiek su­si­da­ro šių at­lie­kų bei kur jos dings­ta.

„Ma­no nuo­mo­nė to­kia, kad tiks­liai ne­ži­nant, yra pa­kan­ka­mai pa­vo­jin­ga in­ves­tuo­ti, nes jei­gu ap­si­rik­si­me, pa­kan­ka­mai bran­giai kai­nuos ta klai­da. Ne tik dėl pi­ni­gų, bet ir su­si­da­rys pa­sto­vi prieš­prie­ša tarp vals­ty­bės ka­pi­ta­lo įmo­nės, kad tų at­lie­kų de­gi­ni­mui bū­tų daug ir vals­ty­bės in­te­re­so, kad bū­tų kiek įma­no­ma dau­giau per­dir­ba­ma. Bus pa­sto­vus tam­py­ma­sis 20–30 me­tų“, – aiš­ki­no M.Na­ge­vi­čius.

Jo nuo­mo­ne, Vil­niaus pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti pri­ori­te­ti­nis, nes ši­lu­mos ga­my­bai bū­tų ma­žiau nau­do­ja­ma du­jų, be to, jė re­mia Eu­ro­pos Są­jun­ga. Tuo me­tu dėl Kau­no jė­gai­nės M.Na­ge­vi­čius abe­jo­ja ir dėl to, kad čia di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, to­dėl no­rint iš­lai­ky­ti elek­tri­nę, tek­tų di­din­ti va­di­na­mą­jį var­tų mo­kes­tį už įve­ža­mas at­lie­kas, o tai ma­žin­tų kon­ku­ren­cin­gu­mą.

„Vil­niaus pro­jek­tui gau­na­ma par­ama, stip­riai su­ma­ži­nan­ti in­ves­ti­ci­nius kaš­tus, par­da­vi­nė­ti ši­lu­mą bus ga­li­ma šiek tiek bran­giau nei Kau­ne, nes kon­ku­ren­ci­ja ma­žes­nė. O Kau­ne kon­ku­ren­ci­ja di­de­lė ir dar par­amos ne­bus. Tai rei­kės di­din­ti var­tų mo­kes­tį pra­mo­ni­nėms at­lie­koms, kad pro­jek­tas bū­tų gy­vy­bin­gas. Jei mo­kes­tis užaugs, kaip jie kon­ku­ruos su Lat­vi­ja, Len­ki­ja, kur ve­ža­ma da­lis tų at­lie­kų“, – svars­tė M.Na­ge­vi­čius.

Vil­niaus ir Kau­no jė­gai­nių ver­tė – be­veik 500 mln. eurų

Bend­ra Vil­niaus ir Kau­no jė­gai­nių ver­tė sie­kia be­veik 500 mln. eu­rų. Dėl Vil­niaus elek­tri­nės sta­ty­bos jau pa­si­ra­šy­ta 328 mln. eu­rų ver­tės ran­gos ir įran­gos tie­ki­mo su­tar­čių. Apie 147 mln. eu­rų ver­tės Kau­no jė­gai­nės sta­ty­bos ran­go­vo ir įran­gos pir­ki­mo kon­kur­sai šiu me­tu vyks­ta.

88 MW elek­tros ir 227 MW ši­lu­mos ga­lios Vil­niaus jė­gai­nę pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti iki 2018 me­tų pa­bai­gos, pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­kas (EIB), su­tei­kęs va­di­na­mo­jo Jun­ke­rio pla­no ga­ran­tuo­tą 190 mln. eu­rų pa­sko­lą. Dar apie 10 proc. lė­šų jė­gai­nei skirs pa­ti „Lie­tu­vos ener­gi­ja „. Pro­jek­tui 150 mln. eu­rų par­amą rug­sė­jį su­tei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK).

24 MW elek­tros ir 70 MW ši­lu­mos ga­lios Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti 2019-ai­siais.