Atlieka iš „Nota Bene“ įsigytų prekių inventorizaciją
Prieš kreip­da­ma­si į teis­mą dėl pi­ni­gų už nu­pirk­tą vir­tu­vės įran­gą su­grą­ži­ni­mo, ka­riuo­me­nė at­lie­ka 2014 me­tais iš įmo­nės „No­ta Be­ne“ įsi­gy­tų pre­kių in­ven­to­ri­za­ci­ją.

„At­siž­vel­giant į tai, kad pre­kes UAB „No­ta Be­ne pri­sta­tė į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės san­dė­lius dar 2014 me­tais, ka­riuo­me­nė, prieš kreip­da­ma­si į teis­mą dėl lė­šų už pre­kes at­ga­vi­mo, nu­spren­dė įsi­ti­kin­ti, ar vi­sos gau­tos pre­kės te­bė­ra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės san­dė­liuo­se ir ko­kios jos būk­lės“, – ra­šo­ma ka­riuo­me­nės BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

In­ven­to­ri­za­ci­ją ka­riuo­me­nės at­sto­vai pra­dė­jo spa­lio 6 die­ną ir ža­da ją pa­baig­ti iki at­ei­nan­čio an­tra­die­nio.

In­ven­to­ri­zuo­ja­mos vi­sos pre­kės, įsi­gy­tos 2014 me­tais už maž­daug 174 tūkst. eu­rų, tarp jų – ir ažio­ta­žą vi­suo­me­nė­je su­kė­lę „auk­si­niai šaukš­tai“. Iš vi­so tuo­met įsi­gy­ta 2,5 tūkst. pre­kių.

Ka­riuo­me­nė į teis­mą kreip­tis ruo­šia­si po to, kai „No­ta Be­ne“ ne­su­ti­ko grą­žin­ti mi­nė­tų pi­ni­gų už par­duo­tas pre­kes, o ne­teis­mi­niu ke­liu su­ti­ko grą­žin­ti tik „auk­si­nius šaukš­tus“, ku­rių ver­tė su­tar­ty­je sie­kė apie 4 tūkst. eu­rų.

Vis­gi ka­riuo­me­nė tei­gia kol kas ne­ap­sisp­ren­du­si, ar į teis­mą kreip­sis pa­teik­da­ma ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, ar ta­ria­mą ža­lą pra­šys at­ly­gin­ti pro­ku­ro­rų vyk­do­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mo „No­ta Be­ne“ su­kčia­vi­mo rė­muo­se.

„Svars­to­me, ar kreip­tis į teis­mą su ci­vi­li­niu ieš­ki­niu, ar ža­los at­ly­gi­ni­mo rei­ka­lau­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo rė­muo­se“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Tei­sė­sau­ga vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­riant, kad įmo­nės „No­ta Be­ne“ at­sto­vai ga­lė­jo kli­juo­ti vo­kie­čių bend­ro­vės „Kar­cher– Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus ant par­duo­tos pro­duk­ci­jos ir sie­kė tai nu­slėp­ti nuo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Taip pat vyk­do­mas ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, sie­kiant dėl įsi­gi­ji­mo iš­aiš­kin­ti at­sa­kin­gus as­me­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

Ažio­ta­žas dėl bran­gių įran­kių įsi­gi­ji­mo ki­lo rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai pa­skel­bus, kad ka­riuo­me­nė aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na pir­ko vir­tu­vės reik­me­nų. VPT duo­me­ni­mis, 2014-ai­siais ka­riuo­me­nė pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.