Atleisti merus bus galima tik pritarus teismui
Ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis dar­bą pra­de­dan­tys tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai tu­rės šiek tiek dau­giau įga­lio­ji­mų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų veik­lo­je, o juos at­leis­ti ta­ry­ba ga­lės tik teis­mui pa­tvir­ti­nus, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ar ne­vyk­dė įga­lio­ji­mų.

Tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai, ly­gi­nant su jų pirm­ta­kais, tu­rės dau­giau ga­lių nu­sta­ty­ti vi­ce­me­rų veik­los sri­tis. Jiems taip pat su­teik­ta tei­sė siū­ly­ti ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus, skir­ti ir at­leis­ti sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ir biu­dže­ti­nių įstai­gų, iš­sky­rus švie­ti­mo įstai­gas, va­do­vus.

Iš ta­ry­bos me­rui taip pat per­duo­ta tei­sė iš­duo­ti lei­di­mus žūk­lei, keis­ti pa­grin­di­nės že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį ir bū­dą, skelb­ti gy­ven­to­jų apk­lau­sas.

Me­ro pa­va­duo­to­jus ir ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vus, kaip ir anks­čiau, į par­ei­gas skirs ta­ry­ba me­ro tei­ki­mu.

Tie­sio­giai iš­rink­tiems me­rams ini­ci­juo­ti at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą rei­kės treč­da­lio ta­ry­bos na­rių. At­leis­ti me­rą bus ga­li­ma spe­cia­liai ko­mi­si­jai nu­sta­čius ir teis­mui pa­tvir­ti­nus, kad me­ras pa­žei­dė prie­sai­ką ar ne­vyk­dė įga­lio­ji­mų. Me­rui at­leis­ti rei­kės su­rink­ti tris penk­ta­da­lius ta­ry­bos na­rių bal­sų.

„Tam ti­kras ta­ry­bos na­rių skai­čius ga­li teik­ti to­kią ini­cia­ty­vą, pa­vyz­džiui, jei­gu me­ras su­lau­žė sa­vo prie­sai­ką. Ta­ry­bo­je su­da­ro­ma ko­mi­si­ja, ku­ri svars­to ir nag­ri­nė­ja, ar ini­cia­to­riai tei­sūs. Vė­liau ta­ry­bai su­for­mu­la­vus nu­si­žen­gi­mą, krei­pia­ma­si į ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą ir jis nag­ri­nė­ja ir pa­tei­kia sa­vo iš­va­dą, ar ti­krai nu­si­ženg­ta prie­sai­kai, ar ji su­lau­žy­ta. Ir tuo­met teis­mo nuo­mo­nė grįž­ta į ta­ry­bą ir ta­ry­ba pri­ima ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ar ati­mti me­ro įga­lio­ji­mus“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­ja Vi­da Ab­lin­gie­nė.

Me­ras vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų dau­gu­ma ga­lės bū­ti nu­ša­li­na­mas nuo par­ei­gų, jei­gu jam par­eiš­kia­mi ofi­cia­lūs įta­ri­mai pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą. Toks nu­ša­li­ni­mas ga­lios iki teis­mo nuo­spren­džio, nu­tar­ties ar spren­di­mo, ku­riuo bai­gia­ma by­la, įsi­tei­sė­ji­mo ar­ba iki­teis­mi­nio ty­ri­mo nu­trau­ki­mo.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir ad­mi­nis­tra­vi­mo ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ver­ti­ni­mu, ga­lios, ku­rias įgis tie­sio­giai ren­ka­mas me­ras, yra pa­kan­ka­mos ir iš­lai­ko pu­siaus­vy­rą sa­vi­val­do­je.

„De­mo­kra­ti­nė­je sis­te­mo­je ne­tu­ri bū­ti to­kios ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri tu­rė­tų daug dau­giau ga­lių ne­gu kad vi­sos li­ku­sios. Tai jei­gu žiū­rė­tu­me į vie­tos val­džios sis­te­mą, mes tu­ri­me ke­lis pa­grin­di­nius su­bjek­tus, ku­rie vei­kia: ta­ry­ba, me­ras ir ad­mi­nis­tra­ci­ja. Da­bar me­ro ir ta­ry­bos ga­lios yra pu­siaus­vy­ro­je, abu ins­ti­tu­tai tu­ri maž­daug vie­no­das ga­lias. Tam ti­krų pir­me­ny­bių ir pri­ori­te­tų tu­ri me­rai sa­vo ran­ko­se, bet jų dar­bo sėk­mė ge­ro­kai pri­klau­sys nuo to, kaip jiems pa­vyks su­tar­ti su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­ma“, – BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

Į pir­mą­jį po­sė­dį nau­jai iš­rink­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba rink­sis ba­lan­džio 22 die­ną, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tų ta­ry­bos – ba­lan­džio 16 die­ną, Pa­ne­vė­žio – ba­lan­džio 17 die­ną, Šiau­lių – ba­lan­džio 9 die­ną, Aly­taus – ba­lan­džio 16 die­ną.

Pir­mą­jį iš­rink­tos nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį šau­kia sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, ja­me pri­sie­kia nau­jai iš­rink­ti ta­ry­bos na­riai ir me­ras.

Ko­vo 1 ir 15 die­no­mis Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą vy­ko tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.