Atleistas seksualiniu priekabiavimu kaltinamas J. Miltinio teatro vadovas
Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu kal­ti­na­mas Pa­ne­vė­žio J.Mil­ti­nio dra­mos tea­tro va­do­vas Li­nas Ma­ri­jus Zai­kaus­kas pir­ma­die­nį at­leis­tas iš par­ei­gų.

Pats L.M.Zai­kaus­kas pir­ma­die­nį po dvi sa­vai­tes tru­ku­sių at­os­to­gų dar­be ne­pa­si­ro­dė. Kaip BNS in­for­ma­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, pir­ma­die­nį iki dar­bo pa­bai­gos ne­su­lau­kus ofi­cia­lių do­ku­men­tų, „ku­rie pa­grįs­tų di­rek­to­riaus ne­bu­vi­mą dar­bo vie­to­je, mi­nis­te­ri­ja į tea­trą iš­siun­tė di­rek­to­riui pra­ne­ši­mą apie at­lei­di­mą“.

Mi­nis­te­ri­ja taip pat nu­ro­dė, kad nau­jas tea­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tas kaip nu­ma­to įsta­ty­mai – per pen­kio­li­ka dar­bo die­nų.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jons­son prieš dvi sa­vai­tes nu­spren­dė at­leis­ti L.M.Zai­kaus­ką dėl šiurkš­čių dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų ir sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo. Tea­tro ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai BNS pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no, kad di­rek­to­rius dar pra­ėju­sią sa­vai­tę in­for­ma­vo ne­pa­si­ro­dy­sian­tis dar­be, nes ser­ga.

„Mes penk­ta­die­nį ga­vo­me in­for­ma­ci­ją, jis in­for­ma­vo elek­tro­ni­niu pa­štu, kad ser­ga. Kiek su­pran­tu, jis ser­ga bū­da­mas už­sie­ny­je. Jo­kios ki­tos ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, iš­sky­rus jo žo­džius, ne­tu­ri­me“, – BNS sa­kė tea­tro Ad­mi­nis­tra­ci­jos sky­riaus va­do­vė Ne­rin­ga Jan­kaus­kie­nė.

Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, L.M.Zai­kaus­kas iš­vy­kęs į Gru­zi­ją.

Su pa­čiu L.M.Zai­kaus­ku su­si­siek­ti nė­ra ga­li­my­bės, jo te­le­fo­nas pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis iš­jung­tas.

Pro­ku­ra­tū­ra lie­pos pra­džio­je pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl L.M.Zai­kaus­ko pa­si­kė­si­ni­mo pri­vers­ti ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti. Į Pa­ne­vė­žio pro­ku­ro­rus dar pa­va­sa­rį krei­pė­si tea­tro ak­to­rė Eri­ka Rač­ky­tė, pra­šy­da­ma at­lik­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo, tuo­met tei­sė­sau­ga ty­ri­mo ne­pra­dė­jo ar­gu­men­tuo­da­ma, kad šio­je is­to­ri­jo­je nė­ra vi­suo­me­ni­nės reikš­mės. Pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, kad šį­kart įver­tin­ti ir mer­gi­nos vie­ši pa­si­sa­ky­mai, pa­teik­tas gar­so įra­šas.

Mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė Jons­son nuo 2015-ųjų spa­lio tea­trui va­do­vau­jan­tį L.M.Zai­kaus­ką at­lei­do po mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pės iš­va­dos, kad jis sek­sua­liai prie­ka­bia­vo prie dar­buo­to­jos, ne­si­ro­dė dar­be be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties, sa­vo reik­mėms nau­do­jo tea­tro au­to­mo­bi­lį, ne­nu­si­ša­li­no įdar­bin­da­mas su­tuok­ti­nę.

Mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja at­leis­ti L.M.Zai­kaus­ką re­ko­men­da­vo rem­da­ma­si ir ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės iš­va­do­mis, kad tea­tro va­do­vo el­ge­sys, t. y. prie­var­ti­nis bu­čia­vi­mas, stip­rus glau­di­mas prie sa­vęs, pri­mi­ni­mas apie „prie­vo­lę“ tu­rė­ti ly­ti­nius san­ty­kius ir gra­si­ni­mai pra­ras­ti dar­bą, yra lai­ky­ti­nas sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Ak­to­rė kon­tro­lie­rei pa­tei­kė gar­so įra­šą, ku­ria­me gir­dė­ti, kad ak­to­rei par­eiš­kus, jog ši ne­mie­gos su L.M.Zai­kaus­ku , šis gra­si­no ją at­leis­ti, taip pat siek­ti, kad jos ne­priim­tų į dar­bą ki­ti tea­trai.