Atleido teisėją
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, at­siž­velg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą at­lei­do iš par­ei­gų Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Da­lią Stan­ke­vi­čiū­tę.

Ap­lai­daus tei­sė­jos dar­bo fak­tai, šiurkš­tūs pa­žei­di­mai, ty­či­nis by­lų vil­ki­ni­mas, duo­me­nų klas­to­ji­mo fak­tai ir jų dangs­ty­mas by­lo­se pa­aiš­kė­jo at­li­kus pa­ti­kri­ni­mą Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­me.