Atleido neblaivų vairavusį teisėją
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu bei at­siž­velg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo at­lei­do Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Va­le­ri­jų Pa­ške­vi­čių, pa­že­mi­nu­sį tei­sė­jo var­dą.

V. Pa­ške­vi­čius iš tei­sė­jo par­ei­gų at­lei­džia­mas nuo spa­lio 31 die­nos. Tei­sė­jas jau an­trą kar­tą per mė­ne­sį įkliu­vo ne­blai­vus vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­lį. Šio tei­sė­jo įga­lio­ji­mai bu­vo su­stab­dy­ti dar rug­sė­jo 26 die­ną, kai Pre­zi­den­tė pir­mą kar­tą krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą pa­ta­ri­mo dėl at­lei­di­mo, pra­ne­ša Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­ja.

Tei­sė­jams ke­lia­mi ypač aukš­ti eti­kos ir mo­ra­lės rei­ka­la­vi­mai, to­dėl tiek dar­be, tiek su par­ei­go­mis ne­su­si­ju­sio­je veik­lo­je jų re­pu­ta­ci­ja ir el­ge­sys tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gi.

Pre­zi­den­tė per 7 me­tus iš vi­so at­lei­do 19 tei­sė­jo var­dą pa­že­mi­nu­sių tei­sė­jų.