Atkaklūs tėvai savo atžaloms išsaugojo darželius
Še­šia­me­čių tė­vai, ne­pa­si­da­vę Vil­niaus val­džios pla­nams prieš­mo­kyk­li­nu­kus iš­kraus­ty­ti į kai­my­nys­tė­je esan­čių mo­kyk­lų pa­tal­pas, įvei­kė biu­ro­kra­tus. Sos­ti­nės me­ri­jos at­sto­vai LŽ pa­ti­ki­no, kad į mo­kyk­las ne­per­si­kė­lu­siems dar­že­li­nu­kams šiuos moks­lo me­tus leis baig­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se.

Apie sos­ti­nės val­di­nin­kų su­ma­ny­mą, kaip at­lais­vin­ti per­pil­dy­tus vai­kų dar­že­lius, LŽ ra­šė jau ne kar­tą. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai gi­ria­si, kad šį­met mies­to dar­že­liuo­se su­kū­rė dau­giau lais­vų vie­tų. Ta­čiau ne vi­si ma­ža­me­čių tė­vai pa­klu­so pri­vers­ti­niam prieš­mo­kyk­li­nu­kų per­kė­li­mui į kai­my­nys­tė­je esan­čias mo­kyk­las. At­kak­liau­si jų krei­pė­si į teis­mą ir pa­pra­šė pa­nai­kin­ti sos­ti­nės po­li­ti­kų pri­im­tą spren­di­mą, nes esą vai­kams nu­ma­ty­tos pa­tal­pos ne­ati­tin­ka hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų.

Jau du kar­tus Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT) yra pa­ten­ki­nęs tė­vų skun­dus. Šiuo me­tu lau­kia­ma pa­sku­ti­nio Te­mi­dės sar­gų žo­džio. Jis pa­dės ga­lu­ti­nai iš­spręs­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir dar­že­li­nu­kų tė­ve­lių gin­čą. Ta­čiau, kaip aiš­kė­ja, tė­vai jau iš­si­ko­vo­jo, kad jų at­ža­los pa­sku­ti­nius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo me­tus baig­tų ten, kur juos ir pra­dė­jo.

Tė­vai jau­čia­si laimėję

Sos­ti­nės lop­še­lių-dar­že­lių „Ma­žy­lis ir „Pag­ran­du­kas“ še­šia­me­čiai šį ru­de­nį tu­rė­jo per­si­kel­ti į kai­my­nys­tė­je esan­čią Vil­niaus ka­ra­liaus Min­dau­go pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Ta­čiau at­kak­lūs ma­ža­me­čių gim­dy­to­jai pa­sie­kė, kad jų vai­kai iki šiol lan­ky­tų dar­že­lį ir ne­bū­tų pri­vers­ti­nai iš­kel­din­ti į mo­kyk­los pa­tal­pas. Tė­vų skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs VAAT nu­ta­rė pa­nai­kin­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių iš lop­še­lių-dar­že­lių „Ma­žy­lis ir „Pag­ran­du­kas“ per­kė­li­mo į Vil­niaus ka­ra­liaus Min­dau­go pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

Tie­sa, VAAT nu­tar­tis dar nė­ra įsi­ga­lio­ju­si, nes Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ją aps­kun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui, bet dar­že­li­nu­kų tė­vai vis tiek jau­čia­si nu­ga­lė­ję. „Mums svar­biau­sia, kad vai­kai lik­tų dar­že­ly­je! Kai ga­vo­me pir­mą­ją VAAT nu­tar­tį, ku­ria lai­ki­nai bu­vo su­stab­dy­tas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­to spren­di­mo ga­lio­ji­mas, iš pri­nci­po jau ta­da jau­tė­mės nu­ga­lė­ję, nes mū­sų at­ža­los li­ko dar­že­ly­je. Aiš­ku, kol dar nė­ra ga­lu­ti­nės teis­mo nu­tar­ties, ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad lai­mė­jo­me, bet la­bai ma­žai ti­kė­ti­na, jog vi­du­ry moks­lo me­tų teis­mas nu­spręs­tų per­kel­ti vai­kus į mo­kyk­lą“, - LŽ sa­kė sū­nų į lop­še­lį-dar­že­lį „Ma­žy­lis“ lei­džian­ti vil­nie­tė Ži­vi­lė Ete­vi­čiū­tė.

Da­bar su iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­mis, kaip pa­brė­žė pa­šne­ko­vė, yra pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys, kad še­šia­me­čiai jas lan­kys tol, kol įsi­ga­lios ga­lu­ti­nis teis­mo spren­di­mas.

Pre­ce­den­tas ko­vo­ti už sa­vo teises

Ž. Ete­vi­čiū­tė ne­slė­pė - pa­sta­rą­jį pus­me­tį bu­vo vars­to­mos ne vie­no val­di­nin­ko ka­bi­ne­to du­rys. „Sup­ra­to­me, jog nė­ra jo­kios ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri at­sto­vau­tų pi­lie­čių tei­sėms taip, kad ga­lė­tu­me kreip­tis ir ji pa­dė­tų iš­spręs­ti prob­le­mą, su ku­ria esa­me su­si­dū­rę. Jei­gu ne­bū­tu­me pa­tys bū­rę­si, ieš­ko­ję ir sam­dę­si ad­vo­ka­to, ne­bū­tu­me pa­sie­kę šio lai­mė­ji­mo“, - tei­gė dar­že­li­nu­ko ma­ma.

Vil­nie­tei ap­mau­du, kad tiek daug pa­stan­gų, as­me­ni­nio lai­ko ir lė­šų bu­vo su­telk­ta ko­vo­jant su sa­vi­val­dy­be, ku­ri iš ti­krų­jų tu­rė­tų at­sto­vau­ti sa­vo mies­to gy­ven­to­jams ir juos gin­ti. Ž. Ete­vi­čiū­tė pri­pa­žįs­ta, jog lais­vų vie­tų trū­ku­mas sos­ti­nės iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se – di­džiu­lė prob­le­ma, ta­čiau val­di­nin­kai ėmė­si ją spręs­ti ei­da­mi leng­viau­siu ir pi­giau­siu ke­liu. „Prob­le­ma ne­spren­džia­ma taip, kaip tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma!” - pa­žy­mė­jo ji.

Ž. Ete­vi­čiū­tė ne­abe­jo­ja, kad sos­ti­nės lop­še­lius-dar­že­lius „Ma­žy­lis ir „Pag­ran­du­kas“ lan­kan­čių vai­kų tė­ve­lių pa­de­mons­truo­tas ryž­tas at­kreips ir ki­tų vil­nie­čių, su­si­du­rian­čių su pa­na­šio­mis bė­do­mis, dė­me­sį. Vis dėl­to jos ir ki­tų tė­vų tiks­las bu­vo ne „prie­šiš­kas ėji­mas prieš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę, o ieš­ko­ji­mas tei­siš­kai tei­sin­gų spren­di­mų“.

„No­rė­čiau, kad tai bū­tų pre­ce­den­tas žmo­nėms ko­vo­ti už sa­vo tei­ses, vie­šai kal­bė­ti apie tai, jog vyk­do­ma ne­tei­sė­ta veik­la, ir ne­pa­si­duo­ti pa­čio­je pra­džio­je, kai su­si­du­ria­ma su di­džiu­lė­mis biu­ro­kra­ti­nė­mis kliū­ti­mis“, - pa­brė­žė Ž. Ete­vi­čiū­tė.

Leis baig­ti moks­lo metus

Kaip LŽ in­for­ma­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, be lop­še­lių-dar­že­lių „Ma­žy­lis“ ir „Pag­ran­du­kas“, į bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las ne­per­si­kė­lė ir sos­ti­nės po­li­ti­kų pri­im­to spren­di­mo ne­pai­sė dar tri­jų vai­kų dar­že­lių še­šia­me­čiai. „Prieš­mo­kyk­li­nu­kai tuo­se dar­že­liuo­se ir baigs moks­lo me­tus“, - pa­tvir­ti­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to Iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo pos­ky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ci­buls­ky­tė.

Jos tei­gi­mu, į mo­kyk­las per­si­kė­lu­sių prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vai sa­vo vai­kų ug­dy­mu yra pa­ten­kin­ti. Ne­su­ti­ku­sie­ji pa­isy­ti nau­jos tvar­kos aps­kun­dė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą, ir to nie­kas ne­ga­lė­jo užd­raus­ti. „Tė­vai tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą, ta­čiau pa­žy­mi­me, kad pa­tal­pos bu­vo įreng­tos tin­ka­mai, prie mo­kyk­lų pa­sta­ty­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, su­da­ry­tos vi­sos rei­kia­mos ug­dy­mo są­ly­gos“, - ti­ki­no K. Ci­buls­ky­tė.

Šiais me­tais į mo­kyk­las Vil­niu­je iš vi­so per­kel­ta 18 prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių. K. Ci­buls­ky­tė pri­mi­nė, jog da­lies dar­že­li­nu­kų tė­vų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lęs Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los tu­rė­jo lais­vų pa­tal­pų, ku­rias bu­vo ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir nau­do­ti, o Vil­niaus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se iki­mo­kyk­li­nu­kams vie­tų trū­ko. Sos­ti­nės val­di­nin­kai kol kas ne­nusp­ren­dė, kiek at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių bus per­kel­ta į mo­kyk­las.