Atimtas pensijas atgaus po dešimtmečio
Vy­riau­sy­bė su­dė­lio­jo per su­nkme­tį su­ma­žin­tų par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo pla­ną. Pra­dė­ti mo­kė­ti per pen­ke­rius me­tus su­si­kau­pu­sią sko­lą val­džia no­rė­tų po dve­jų, baig­ti - po pen­ke­rių me­tų. Šiam tiks­lui rei­kė­tų maž­daug 30 mln. eu­rų.

Kom­pen­suo­ti 2010-2013 me­tais ap­kar­py­tas pen­si­jas, tarp jų - par­ei­gū­nų ir ka­rių, prieš tre­jus me­tus įpa­rei­go­jo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Ar­gu­men­tas val­džiai su­ktis spar­čiau bu­vo ir teis­mus užp­lū­du­si par­ei­gū­nų, rei­ka­lau­jan­čių pa­ga­liau grą­žin­ti nu­sa­vin­tą pen­si­jų da­lį, skun­dų la­vi­na.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), par­en­gu­si pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, sko­los grą­ži­ni­mo pro­ce­są siū­lo pra­dė­ti 2017 me­tais, baig­ti - 2020-ai­siais. Par­ei­gū­nų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai il­gai lauk­to do­ku­men­to at­si­ra­di­mą ver­ti­na tei­gia­mai. Ta­čiau jie ma­no, kad kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mo ter­mi­nas per­ne­lyg iš­tęs­tas. Tuo me­tu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ak­cen­tuo­ja vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

By­li­nė­ja­si teismuose

VRM par­eng­tas pro­jek­tas nu­ma­to ke­tu­rių pa­ko­pų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą. Pir­mo­sios 10 proc. dy­džio kom­pen­sa­ci­jos par­ei­gū­nams ir ka­riams bū­tų iš­mo­kė­tos 2017 me­tais. 20 proc. pri­klau­san­čių su­mų bū­tų at­sei­kė­tos 2018-ai­siais, o dar po me­tų grą­žin­ta 30 proc. sko­los. Pa­sku­ti­nę ir di­džiau­sią jos da­lį - 40 proc. - siū­lo­ma iš­mo­kė­ti 2020 me­tais. Su par­ei­gū­nais, ku­riems rei­kia grą­žin­ti ne dau­giau kaip 100 eu­rų, vi­siš­kai at­sis­kai­ty­ti ke­ti­na­ma 2017 me­tų gruo­dį. VRM aps­kai­čia­vo, kad pen­si­joms kom­pen­suo­ti iš vals­ty­bės ki­še­nės pri­reiks 29,4 mln. eu­rų (101,4 mln. li­tų).

VRM par­eng­to pro­jek­to li­ki­mas, anot S. Skver­ne­lio, pir­miau­sia pri­klau­sys nuo Vy­riau­sy­bės. Mi­nis­tras tei­gė, jog ren­giant šį tei­sės ak­tą steng­ta­si at­siž­velg­ti į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. “Ta­čiau svar­biau­sia - su­lauk­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nės”, - LŽ pa­žy­mė­jo jis.

Pa­sak S. Skver­ne­lio, pa­sta­ruo­ju me­tu par­ei­gū­nai ma­siš­kai krei­pia­si į teis­mus ir pra­šo pri­teis­ti per su­nkme­tį nu­sa­vin­tų pen­si­jų da­lį. To­dėl jis įsi­ti­ki­nęs, kad kom­pen­sa­vi­mą, nors ir vė­les­nį, ge­riau ga­ran­tuo­ti įsta­ty­mu, nei by­li­nė­tis teis­muo­se. “Ma­nau, dau­ge­lis par­ei­gū­nų ne­no­ri by­li­nė­tis. Jie su­pran­ta, kad dėl to vals­ty­bė pa­ti­ria pa­pil­do­mų iš­lai­dų, o ir teis­mai ap­krau­na­mi dar­bu”, - kal­bė­jo mi­nis­tras. Ta­čiau par­ei­gū­nai ne­sle­pia sie­kian­tys tei­sin­gu­mo, no­rin­tys ma­ty­ti pers­pek­ty­vą - “kai vals­ty­bės ga­li­my­bės leis, su­lauk­ti kom­pen­sa­ci­jų”.

Ter­mi­nas iš­tęs­tas

“La­bai tei­gia­mai ver­ti­na­me to­kį žings­nį ir dė­ko­ja­me mi­nis­trui. Vi­lia­mės, kad Sei­mui už­teks va­lios pri­im­ti šį įsta­ty­mą”, - LŽ sa­kė Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos (LPVA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas, il­ga­me­tis vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos dar­buo­to­jas, bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Tu­bis.

Jis pri­si­mi­nė, kad par­ei­gū­nų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo dar prieš po­rą me­tų ža­dė­jo im­tis tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas. “Ta­čiau taip nie­ko ir ne­pa­da­rė”, - kons­ta­ta­vo pa­šne­ko­vas. Rei­ka­lai pa­ju­dė­jo tik mi­nis­tru pa­sky­rus S. Skver­ne­lį. “Įs­ta­ty­mo pro­jek­tą bu­vo pa­ža­dė­ta par­eng­ti iki ko­vo 10 die­nos”, - pri­dū­rė K. Tu­bis.

Ta­čiau jis ne­slė­pė kri­tiš­kai ver­ti­nan­tis siū­ly­mą dėl kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mo ter­mi­no. K. Tu­bio nuo­mo­ne, pa­si­rink­tas aki­vaiz­džiai per il­gas lai­kas. “Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad nuo pir­mo pen­si­jų su­ma­ži­ni­mo iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio ana­pi­lin iš­ėjo tūks­tan­tis po­li­ci­jos sis­te­mos ve­te­ra­nų. Gal lau­kia­ma, kol vi­si iš­mirs?” - ste­bė­jo­si pa­šne­ko­vas. Ir pa­brė­žė, kad taip, kaip mo­ty­vuo­ja­ma “vi­sa sta­tu­ti­nė sis­te­ma”, nė­ra tei­sin­ga. Ypač da­bar, kai geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis ta­po to­kia su­dė­tin­ga.

Dis­ku­si­jų pagrindas

LPVA va­do­vo tei­gi­mu, mi­nis­tro D. A. Ba­ra­kaus­ko lai­kais sis­te­mo­je “ne­bu­vo jo­kio so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo”. “Kiek ži­nau, ke­li ar net ke­lio­li­ka par­ei­gū­nų vi­sas kom­pen­sa­ci­jas at­ga­vo be jo­kio teis­mo”, - pa­sa­ko­jo K. Tu­bis. Tuo me­tu tiek jis, tiek bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius dėl iš­mo­kų grą­ži­ni­mo by­li­nė­jo­si teis­muo­se.

K. Tu­bis spė­jo, kad vie­na prie­žas­čių, pa­spar­ti­nu­sių VRM “kū­ry­bi­nes ga­lias”, - tūks­tan­čiai krei­pi­mų­si į teis­mus ir pra­šy­mais aps­kai­čiuo­ti tiks­lią ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų su­mą už­vers­ta mi­nis­te­ri­ja. Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, kad įsta­ty­mo pro­jek­to at­si­ra­di­mas - ne kliū­tis par­ei­gū­nams to­liau gin­ti sa­vo tei­ses teis­muo­se. “Jau ei­na šeš­ti me­tai, kai bu­vo su­ma­žin­tos pen­si­jos. Žmo­nės ga­lė­tų kreip­tis ir į tarp­tau­ti­nius teis­mus. Bet vals­ty­bei tai ne­nau­din­ga”, - kal­bė­jo LPVA va­do­vas.

To­dėl, anot jo, taip svar­bu, kad pa­ga­liau at­si­ra­do pro­jek­tas, ga­lin­tis tap­ti dis­ku­si­jų pa­grin­du. “Ats­to­vau­ja­me la­bai gau­siam vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nų bū­riui, pa­lai­ko­me glau­džius san­ty­kius su kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rius vie­ni­jan­čia aso­cia­ci­ja. Dir­ba­me ran­ka ran­kon, kad nu­sa­vin­tos pen­si­jos bū­tų grą­žin­tos”, - pa­ti­ki­no K. Tu­bis.