Atidėti tarnybą prašo kas penkioliktas šauktinis
Į ka­ro prie­vo­lės cen­trus iki ket­vir­ta­die­nio ry­to pri­sis­ta­tė per 400 šauk­ti­nių, tar­ny­bą kol kas pra­šo ati­dė­ti be­veik kas pen­kio­lik­tas jau­nuo­lis, ro­do ka­riuo­me­nės in­for­ma­ci­ja.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja BNS pa­tvir­ti­no, kad pir­mie­ji pri­va­lo­mai šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai tre­čia­die­nį pri­sis­ta­tė į du iš še­šių re­gio­ni­nių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių - Vil­niaus ir Kau­no.

Sos­ti­nės ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riu­je BNS in­for­ma­vo, kad iki tre­čia­die­nio va­ka­ro čia re­gis­truo­ti 374 at­vy­kę šauk­ti­niai, 20 jų pa­tei­kė pra­šy­mus dėl tar­ny­bos ati­dė­ji­mo.

Tuo me­tu Kau­ne iki tre­čia­die­nio va­ka­ro su­lauk­ta de­šimt­kart ma­žiau - 38 šauk­ti­nių, sep­ty­ni iš jų pa­tei­kė do­ku­men­tus pra­šy­da­mi ati­dė­ti tar­ny­bą.

„Nu­ma­to­ma, kad į vi­sus sky­rius at­vyk­ti pri­va­lo­mai šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai pra­dės nuo bir­že­lio 15 die­nos. Taip pat dar ne vi­si šau­ki­mo nu­ro­dy­mai yra iš­siųs­ti, jie tu­ri bū­ti iš­siųs­ti iki bir­že­lio 11 die­nos“ - ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos at­siųs­ta­me at­sa­ky­me.

Ka­riuo­me­nė, tre­čia­die­nio duo­me­ni­mis, iš vi­so jau su­lau­kė 1637 sa­va­no­rių, 46 iš jų yra mer­gi­nos.

Šie­met į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ke­ti­na­ma pa­kvies­ti apie 3 tūkst. šauk­ti­nių. Ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė tei­gia, kad taip sie­kia­ma už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir su­kur­ti re­zer­vą. Pir­me­ny­bė pa­ski­riant as­me­nis į da­li­nius tei­kia­ma sa­va­no­riams.