Atidėtas sprendimas dėl V. Tutkaus pasitraukimo iš pareigų
Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) val­dy­ba pir­ma­die­nį ne­ei­li­nia­me po­sė­dy­je nu­spren­dė ati­dė­ti spren­di­mą dėl jos di­rek­to­riaus, bu­vu­sio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do at­sar­gos ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Val­do Tut­kaus pa­si­trau­ki­mo iš par­ei­gų.

„Val­das Tut­kus val­dy­bai pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją, ko­dėl nu­spren­dė trauk­tis iš aso­cia­ci­jos veik­los. Pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos apim­tis ga­na di­de­lė. No­rė­da­mi pri­im­ti ob­jek­ty­vų ir tei­sin­gą spren­di­mą dėl di­rek­to­riaus Val­do Tut­kaus par­eiš­ki­mo, val­dy­ba tu­ri įsi­gi­lin­ti ir su­si­pa­žin­ti su gau­ta me­džia­ga, to­dėl spren­di­mą ati­dė­jo vė­les­niam lai­kui“, - sa­kė LGSPA val­dy­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Sku­žins­kas.

Ati­dė­jus spren­di­mą, V.Tut­kus sa­vo pra­šy­mu iš­lei­džia­mas at­os­to­gų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je V.Tut­kus ti­ki­no pa­si­trauk­sian­tis iš aso­cia­ci­jos va­do­vų bet ku­riuo at­ve­ju, net jei val­dy­ba kal­bin­tų lik­ti par­ei­go­se.

Po­sė­dy­je nu­spręs­ta lai­ki­nai ei­nan­čios di­rek­to­rės par­ei­goms pa­skir­ti Ro­ber­tą Bu­rins­kai­tę, LGSPA pro­jek­tų va­do­vę.

V.Tut­kus pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad jo pa­si­trau­ki­mas iš aso­cia­ci­jos su­si­jęs su Lie­tu­vos vyk­do­mu kon­kur­su pės­ti­nin­kų ko­vi­nėms ma­ši­noms (PKM) įsi­gy­ti.

„Fak­tą, kad bus pa­si­rink­tas vo­kiš­kas PKM „Bo­xer“, aš jau ži­no­jau maž­daug prieš me­tus. Ma­tyt, „Bo­xer“ at­sto­vai, teig­da­mi, kad PKM „Bo­xer“ pa­siū­ly­mas nė­ra ko­mer­ci­nis – yra tei­sūs. Ma­tyt, bręs­tan­tis spren­di­mas bus po­li­ti­nis?“ - tei­gia V.Tut­kus pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me laiš­ke.

„Ti­kė­ti­na, kad vi­siems ki­tiems ga­min­to­jams iš­siųs­ti pa­klau­si­mai bu­vo tik dėl akių“, - ra­šo jis.

Bu­vęs ka­riuo­me­nės va­das tvir­ti­na ne­kves­tio­nuo­jąs šio po­li­ti­nės va­do­vy­bės pa­si­rin­ki­mo, nes su­pran­tąs Vo­kie­ti­jos svar­bą Eu­ro­pos Są­jun­gai ir Lie­tu­vai. Ki­ta ver­tus, jam įta­ri­mų ke­lia siū­lo­mų PKM kai­na.

„Ta­čiau man ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl „Bo­xer“ kai­na ga­li­mai net 35 proc. di­des­nė, ne­gu ki­tų kom­pa­ni­jų siū­lo­mi PKM“, - ste­bi­si V.Tut­kus.

Jo par­eiš­ki­me taip pat tvir­ti­na­ma, kad nė­ra aiš­ku, kiek Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pa­pil­do­mai kai­nuos „Bo­xer“ ap­tar­na­vi­mas da­ly­vau­jant tarp­tau­ti­nė­se ka­ri­nė­se ope­ra­ci­jo­se už­sie­ny­je.

„Ma­no ži­nio­mis, šiuo me­tu „Bo­xer“ nau­do­ja­mos tik Vo­kie­ti­jos ir Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nė­se. Pa­pras­tai kal­bant, nau­do­jant „Bo­xer“ ka­ri­nių ope­ra­ci­jų ra­jo­ne Lie­tu­vai rei­kė­tų sa­va­ran­kiš­kai dis­lo­kuo­ti pil­ną re­mon­to ba­zę. O tai reiš­kia la­bai di­de­les pa­pil­do­mas iš­lai­das. Tai­gi, vals­ty­bei mi­nė­tas įsi­gi­ji­mas ti­krai kai­nuos dau­giau nei apie 0,5 mlrd. eu­rų. Kiek dau­giau – pri­klau­sys nuo vals­ty­bės de­ry­bi­nin­kų“, - ra­šo V.Tut­kus.

Jis tei­gė kaip aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius sie­kiąs, kad įsi­gi­jus gink­luo­tę, da­lis jos ap­tar­na­vi­mo dar­bų bū­tų at­lie­ka­ma kar­tu su vie­tos pra­mo­nės įmo­nė­mis.

„Iš kai ku­rių kom­pa­ni­jos AR­TEC („Bo­xer“ at­sto­vų - BNS) at­sto­vų pa­si­sa­ky­mų aš su­pra­tau, kad Lie­tu­vos pra­mo­nei ga­li bū­ti pa­siū­ly­tos tik an­traei­lės ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gos (pvz., da­žy­mas, ra­tų kei­ti­mas ir pan.). Ma­nau, kad ši AR­TEC kom­pa­ni­jos be­komp­ro­mi­sė po­zi­ci­ja yra su­si­ju­si su įsi­ti­ki­ni­mu, kad ji tu­ri vi­siš­ką po­li­ti­nės Lie­tu­vos va­do­vy­bės par­amą. Kom­pa­ni­ja, ma­tyt, yra įsi­ti­ki­nu­si esan­ti nu­ga­lė­to­ja, o tai lei­džia de­rė­tis iš stip­rio­jo po­zi­ci­jos“, - ra­šo V.Tut­kus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę jis per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją in­for­ma­vo, kad at­sis­ta­ty­di­na iš Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus par­ei­gų dėl pa­ti­ria­mo spau­di­mo iš kai ku­rių fi­nan­si­nių gru­pių.

At­sar­gos ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas V.Tut­kus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do par­ei­gas ėjo 2004-2009 me­tais.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­tį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai lei­do skelb­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo kon­kur­są. Tuo­met teig­ta, kad ga­li­ma san­do­rio su­ma siek­tų apie 1 mlrd. li­tų ir apim­tų ne tik šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mą, ta­čiau ir prie­žiū­rą, inf­ras­truk­tū­ros pri­tai­ky­mą, per­so­na­lo par­uo­ši­mą ir kt. Ma­ši­nos bū­tų įsi­gy­ja­mos 2016-2020-ai­siais me­tais, jo­mis bū­tų ap­rū­pin­ti du me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ba­ta­lio­nai.