Atidėtas privalomas gyvenamosios vietos deklaravimas
Ki­tą­met tu­rė­jęs įsi­ga­lio­ti pri­va­lo­mas fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mas ati­dė­tas me­tams. Sei­mas an­tra­die­nį 65 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, dviem – prieš ir pen­kiems su­si­lai­kius pri­ėmė to­kią Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė ra­gi­no ko­le­gas pra­tęs­ti ter­mi­ną, nes ne­priė­mus pa­tai­sos iki šiol gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­re­gis­tra­vę as­me­nys nuo sau­sio ne­be­ga­lė­tų kreip­tis dėl pa­šal­pų, iš­mo­kų vai­kams, par­amos mo­ki­nio reik­me­nims, ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­ki­niams, šal­pos iš­mo­kų ir vien­kar­ti­nių pa­šal­pų.

K.Miš­ki­nie­nė pa­žy­mė­jo, kad da­lis šių žmo­nių gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ruo­ti ne­ga­li ne­gau­da­mi nuo­mo­ja­mų būs­tų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo.

„Sa­vi­nin­kai at­si­sa­ko, kad pa­gal fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą bū­tų dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta, ir tuo­met tie žmo­nės at­si­du­ria tarp že­mės ir dan­gaus. Net vai­kų re­gis­truo­ti ne­ga­li tie as­me­nys, jei nė­ra gy­ve­na­mo­sios vie­tos re­gis­tra­vi­mo“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vė.

Lig­šio­li­nis įsta­ty­mo va­rian­tas nu­ma­to, kad į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą prie sa­vi­val­dy­bių įtrauk­ti žmo­nės iki 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos tu­ri dek­la­ruo­ti fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, pa­vyz­džiui, nuo­mo­ja­ma­me būs­te. Pa­gal an­tra­die­nį pri­im­tą pa­tai­są, šis ter­mi­nas pra­tę­sia­mas iki 2018 me­tų sau­sio. Pa­tai­sa įsi­ga­lios, kai ją pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą ri­bo­tam ter­mi­nui ga­lės bū­ti įtrau­kia­mi tik be­na­miai, taip pat as­me­nys, pa­li­kę vai­kų glo­bos na­mus ar šei­my­ną, at­lie­kan­tys baus­mę pa­tai­sos įstai­go­se ar lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se bei tie, ku­rie teis­mo spren­di­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­to­se psi­chi­kos sveik­tos įstai­go­se.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, šių me­tų lie­pą į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šą bu­vo įtrauk­ta 92 tūkst. 718 as­me­nų.