Atidengs atminimo lentą LDK kariams
Spa­lio 29 die­ną, 222-ųjų Ko­byl­kos mū­šio me­ti­nių pro­ga, Len­ki­jo­je, Ko­byl­kos mies­to ka­pi­nė­se, bus ati­deng­ta lie­tu­viš­ka at­mi­ni­mo len­ta, skir­ta 1794 m. spa­lio 26 d. mū­šio me­tu žu­vu­siems Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riams ir su­ki­lė­liams. Ji bus ati­deng­ta gre­ta len­kiš­kos at­mi­ni­mo len­tos, įam­ži­nan­čios Ko­byl­kos kau­ty­nių au­kas.

Iš­kil­mė­se da­ly­vaus Ko­byl­kos bur­mis­tras Ro­ber­tas Ro­gus­ki, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Len­ki­jo­je Ša­rū­nas Ado­ma­vi­čius, Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das Ar­tu­ras Ja­sins­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kau­no įgu­los ka­pe­lio­nas To­mas Kark­lys, ka­ro is­to­ri­kas prof. Val­das Ra­ku­tis, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos gy­ny­bos at­ašė Ri­man­tas Jar­ma­la­vi­čius, be­si­do­min­tie­ji ka­ro is­to­ri­ja, Ko­byl­kos gy­ven­to­jai ir sve­čiai, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

At­mi­ni­mo len­ta lie­tu­vių kal­ba įreng­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Len­ki­jo­je rū­pes­čiu ir ini­cia­ty­va.

Po ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos mies­to aikš­tė­je ka­ry­bos is­to­ri­jos en­tu­zias­tai iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ka­ro is­to­ri­jos klu­bų su­rengs mū­šio re­kons­truk­ci­ją. To­kios re­kons­truk­ci­jos, da­ly­vau­jant mė­gė­jams iš abie­jų ša­lių, Ko­byl­ko­je ren­gia­mos jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės. Šie­me­ti­nį ren­gi­nį glo­bo­ja Lie­tu­vos am­ba­sa­da.

1794 m. spa­lio 26 d. prie Ko­byl­kos įvy­kęs mū­šis tarp Lie­tu­vos bei Len­ki­jos su­ki­lė­lių, va­do­vau­ja­mų Ta­do Kos­ciuš­kos, ir Ru­si­jos ar­mi­jos bu­vo prieš­pas­ku­ti­nis Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nės mū­šis. Ne­tru­kus, 1795 m., Lie­tu­vos Di­džio­ji Ku­ni­gaikš­tys­tė nu­sto­jo eg­zis­tuo­ti ir nie­kuo­met ne­beat­si­kū­rė net for­ma­liai.