Atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Salvadore
Sal­va­do­re vie­šin­tis Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras And­rius Kri­vas lie­pos 22 die­ną da­ly­va­vo iš­kil­min­ga­me Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to San Sal­va­do­re ati­da­ry­me. Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu Sal­va­do­re ta­po Fer­nan­do Alf­re­do Pa­cas Dia­zas.

„Gar­bės kon­su­lų vaid­muo iš­skir­ti­nai svar­bus ša­ly­se, ku­rio­se ne­tu­ri­me am­ba­sa­dų. Jie mums pa­de­da plė­to­ti dvi­ša­lius vals­ty­bių ry­šius, žmo­nių tar­pu­sa­vio kon­tak­tus“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.

Į ren­gi­nį taip pat at­vy­ko Sal­va­do­ro už­sie­nio rei­ka­lų, in­teg­ra­ci­jos ir eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo vi­ce­mi­nis­tras Car­lo­sas Alf­re­do Cas­ta­ne­da Ma­ga­ña, su ku­riuo tą pa­čią die­ną įvy­ko ir vi­ce­mi­nis­tro A. Kri­vo su­si­ti­ki­mas. Ja­me ap­tar­tos ga­li­my­bės stip­rin­ti po­li­ti­nius ir eko­no­mi­kos ry­šius, ska­tin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mą tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras pa­kvie­tė stu­den­tus iš Sal­va­do­ro vyk­ti stu­di­juo­ti į Lie­tu­vą, taip pat ra­gi­no vers­lo ir aka­de­mi­nę bend­ruo­me­nę da­ly­vau­ti ki­tais me­tais Vil­niu­je ren­gia­ma­me gy­vy­bės moks­lų fo­ru­me „Li­fe Scien­ces Bal­tics“.

F. A. Pa­cas Dia­zas yra Sal­va­do­ro pi­lie­tis, ša­ly­je ge­rai ži­no­mas ir ger­bia­mas vers­li­nin­kas. Gar­bės kon­su­las ne kar­tą lan­kė­si Lie­tu­vo­je siek­da­mas ge­riau pa­žin­ti ša­lį, už­megz­ti vers­lo ir kul­tū­ros ry­šių. Jis taip pat do­mė­jo­si sa­vo lie­tu­viš­ko­mis šak­ni­mis, ku­rios su­si­ju­sios su gar­sia Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės di­di­kų Pa­cų gi­mi­ne.

Dip­lo­ma­ti­niai Lie­tu­vos ir Sal­va­do­ro san­ty­kiai už­megz­ti 1999 me­tais. Lie­tu­va Sal­va­do­re akre­di­tuo­tos am­ba­sa­dos ne­tu­ri, o Lie­tu­vai yra akre­di­tuo­ta Sal­va­do­ro am­ba­sa­da Stok­hol­me.

Vi­ce­mi­nis­tras A. Kri­vas da­ly­vau­ja lie­pos 22–24 d. Sal­va­do­re vyks­tan­čio­je De­mo­kra­ti­jų bend­ri­jos mi­nis­trų kon­fe­ren­ci­jo­je. 2013–2015 m. Sal­va­do­ras pir­mi­nin­kau­ja šiai or­ga­ni­za­ci­jai.

Gar­bės kon­su­la­tas įsi­kū­ręs ad­re­su: Cal­le Los Bamb­úes 17, Co­lo­nia San Fran­cis­co, San Sal­va­dor.