Atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Kazachstano mieste Pavlodare
Ry­tų Ka­zachs­ta­no mies­te Pa­vlo­da­re lap­kri­čio 24 die­ną iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas. Šia­me grei­tai au­gan­čia­me 335 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų pra­mo­ni­nia­me mies­te Lie­tu­vos gar­bės kon­su­le ta­po Rai­han­gul Sa­ta­ba­je­va,

R. Sa­ta­ba­je­va – Pa­vlo­da­ro sri­ties vers­li­nin­kų rū­mų „A­ta­me­ken“ pir­mi­nin­kė. Vers­li­nin­kų rū­mams pri­klau­so vi­sos Ka­zachs­ta­no įmo­nės.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas Pa­vlo­da­re – pir­ma­sis Ry­tų Ka­zachs­ta­ne.

Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ri­čar­das Šle­pa­vi­čius, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ka­zachs­ta­ne Vy­tau­tas Nau­du­žas.

Lie­tu­vos at­sto­vai su­si­ti­ko su Pa­vlo­da­ro sri­ties aki­mu (gu­ber­na­to­riu­mi) Bu­la­tu Ba­kao­vu, da­ly­va­vo re­gio­no ak­ty­viau­sių mo­te­rų vers­li­nin­kių kon­fe­ren­ci­jo­je.

R. Šle­pa­vi­čiaus vi­zi­to Ka­zachs­ta­ne me­tu taip pat nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su Lie­tu­vos am­ba­sa­dos As­ta­no­je ir Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Al­ma­to­je dar­buo­to­jais, Ka­zachs­ta­ne dir­ban­čiais lie­tu­vių vers­li­nin­kais, uni­ver­si­te­tų at­sto­vais.