Atidarys VSD pastatų kompleksą Pilaitėje
Ko­vo 23 die­ną bus ati­da­ry­tas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pa­sta­tų komp­lek­sas sos­ti­nės Pi­lai­tės ra­jo­ne.

Bend­ra pro­jek­ti­nė pa­sta­tų komp­lek­so ver­tė – 80,54 mi­li­jo­nų eu­rų. Iki 2017 m. sau­sio 1 d. bu­vo pa­sta­ty­ti trys cen­tri­nio pa­sta­to kor­pu­sai ir vi­si ki­ti komp­lek­so pa­sta­tai – in­ves­tuo­ta 53,26 mi­li­jo­nų eu­rų.

„Džiau­giuo­si, kad pra­ėjus tiek me­tų po Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo, pa­ga­liau ga­lė­si­me nau­do­tis žval­gy­bos dar­bui pri­tai­ky­to­mis są­ly­go­mis. Nuo šiol žval­gai ga­lės dirb­ti pa­tal­po­se, tu­rin­čio­se įvai­rias įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos sau­gos zo­nas, pri­tai­ky­tas dar­bui su spe­cia­lio­mis ry­šio ir in­for­ma­ci­nė­mis sis­te­mo­mis. Už­ti­krin­tos žval­gy­bi­nio ir kontrž­val­gy­bi­nio dar­bo są­ly­gos, ten­ki­nan­čios bū­ti­nas kon­fi­den­cia­lu­mo są­ly­gas. Tai vie­na­reikš­miš­kai at­si­lieps ir dar­bo ko­ky­bei“, – kal­bė­jo VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis.

Šiuo me­tu maž­daug 30 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to nau­ja­ja­me VSD pa­sta­te jau vei­kia ke­le­tas ypa­tin­go slap­tu­mo rei­ka­lau­jan­čių de­par­ta­men­to pa­da­li­nių. Į vi­siš­kai par­eng­tus tris kor­pu­sus per­ke­lia­mi ir ki­ti VSD pa­da­li­niai, esan­tys Vil­niaus mies­te.