Atidaromas NATO pajėgose budėsiantis Baltijos batalionas
Tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų „Kar­do kir­tis 2015“ me­tu pir­ma­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ro­mas Bal­ti­jos ba­ta­lio­nas BALT­BAT, ku­ris ren­gia­si bu­dė­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se 2016 m. Pra­ty­bų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo Lie­tu­vo­je cen­tro vir­ši­nin­ko vyr. ltn. And­riaus Dil­dos, šios pra­ty­bos – iš­šū­kis Lie­tu­vai, nes ten­ka pri­im­ti daug ka­rių ir su­si­dur­ti su dar Lie­tu­vo­je ne­re­gė­to­mis ope­ra­ci­jo­mis.

„Tai iš tie­sų yra ne­ma­žas iš­šū­kis, nes ka­rių yra daug. Jų ap­gy­ven­di­ni­mas, mai­ti­ni­mas, ki­tos pa­na­šios lo­gis­ti­nės ope­ra­ci­jos ti­krai kai­nuo­ja daug iš­tek­lių – tiek žmo­giš­kų­jų, tiek ki­tų“, – tvir­ti­na A. Dil­da.

Tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je vyks iki bir­že­lio 19 d. Pra­ty­bos Lie­tu­vo­je ren­gia­mos vie­nu me­tu dvie­juo­se di­džiau­sio­se mū­sų ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se. Pir­ma­die­nį pra­si­de­da an­tra­sis pra­ty­bų eta­pas.

– Kuo bus ypa­tin­gas šis eta­pas? Kas vyks pra­ty­bų me­tu?

– Šis eta­pas tu­ri ke­le­tą ypa­tin­gų die­nų, ku­rių me­tų vyks dar Lie­tu­vo­je ne­ma­ty­tos ope­ra­ci­jos. Iš bir­že­lio 9 d. į bir­že­lio 10 d. jung­ti­nės są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) ir vo­kie­čių de­san­ti­nin­kai at­liks ope­ra­ci­ją Kar­mė­la­vos oro uos­te. [...] Taip pat pra­ty­bų me­tu pir­mą­ją sa­vai­tę pa­da­li­niai, esan­tys tiek Pa­bra­dės, tiek Gai­žiū­nų po­li­go­nuo­se, tre­ni­ruos vyk­dy­ti gy­ny­bos ir puo­li­mo ope­ra­ci­jas, ku­rias vė­liau, an­trą­ją sa­vai­tę, vyk­dys jau ba­ta­lio­nuo­se.

– O ko­dėl pra­ty­bos vyks­ta dvie­juo­se ba­ta­lio­nuo­se? Te­ko skai­ty­ti, kad vie­na­me ba­ta­lio­ne tie­siog ne­tel­pa vi­si ka­riai ir tech­ni­ka.

– Taip, esa­te vi­siš­kai tei­sus. Bū­tent dėl to, kad ši­tos lau­ko pra­ty­bos tu­rės ke­tu­ris ba­ta­lio­nų ko­vi­nių gru­pių dy­džių vie­ne­tus. Vie­na­me po­li­go­ne tiek, de­ja, kol kas ne­ga­li­me su­tal­pin­ti, to­dėl pra­ty­bos iš­skir­tos į du po­li­go­nus.

– Kiek ka­rių ir ko­kia ka­ri­nė tech­ni­ka da­ly­vau­ja šio­se pra­ty­bo­se?

– Lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bo­se tu­rė­si­me apie 1,6 tūkst. lie­tu­vių ka­rių ir pa­na­šiai tiek pat są­jun­gi­nin­kų ka­rių iš JAV, Vo­kie­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Slo­vė­ni­jos. Da­lį tech­ni­kos są­jun­gi­nin­kai jau at­si­ga­be­no iki pra­ty­bų kar­tu su ro­ta­ci­nė­mis pa­jė­go­mis. Tai, be abe­jo, yra tan­kai „Ab­rams“, šar­vuo­čius „Stry­ker“, „Bo­xer“, „Ban­dur“. Šią sa­vai­tę są­jun­gi­nin­kai iš Vo­kie­ti­jos at­si­ga­be­no sa­vo prieš­tan­ki­nę gink­luo­tę. Taip pat – žval­gy­bos ma­ši­nas „Eag­le“ ir be­ga­lę ki­tos lo­gis­ti­nės tech­ni­kos.

– Lie­tu­va šiais me­tais yra pa­grin­di­nė pra­ty­bas pri­iman­čio­ji ša­lis. Ką tai reiš­kia? Koks tai yra įpa­rei­go­ji­mas Lie­tu­vai?

– Kar­tu tai yra ir įpa­rei­go­ji­mas, ir ga­li­my­bė. Mes tu­ri­me ga­li­my­bę tre­ni­ruo­ti tiek sa­vo lo­gis­ti­nius pa­da­li­nius, tiek šta­bus, vyk­dy­ti mak­si­ma­lų skai­čių są­jun­gi­nin­kų ka­rių pri­ėmi­mo ir jų bu­vi­mo bei veik­los už­ti­kri­ni­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je vi­są pra­ty­bų lai­ko­tar­pį. Tai iš tie­sų yra ne­ma­žas iš­šū­kis, nes ka­rių yra daug. Jų ap­gy­ven­di­ni­mas, mai­ti­ni­mas, ki­tos pa­na­šios lo­gis­ti­nės ope­ra­ci­jos ti­krai kai­nuo­ja daug iš­tek­lių – tiek žmo­giš­kų­jų, tiek ki­tų.

– Pra­ne­ša­ma, kad šių pra­ty­bų me­tu taip pat bus ser­ti­fi­kuo­ja­mas Bal­ti­jos ba­ta­lio­nas BALT­BAT, ku­ris ren­gia­si bu­dė­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo par­ei­go­se 2016 m. Ką reiš­kia šis ser­ti­fi­ka­vi­mas?

– Ser­ti­fi­ka­vi­mas ir par­odys, ko­kio­je pa­dė­ty­je yra Bal­ti­jos ba­ta­lio­nas. Ba­ta­lio­no ser­ti­fi­ka­vi­mo pra­ty­bos vyks Lat­vi­jo­je, Ada­ži po­li­go­ne. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė į Bal­ti­jos ba­ta­lio­ną, ku­rį su­da­ro vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – pa­da­li­niai, yra de­le­ga­vu­si Ka­ra­liaus Min­dau­go Hu­sa­rų ba­ta­lio­no kuo­pą ir šta­bo ele­men­tą. Bū­tent šiai ba­ta­lio­no ro­ta­ci­jai NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se va­do­vaus Es­ti­jos ka­ri­nin­kas ir Es­ti­jos šta­bas, o ba­ta­lio­ną ser­ti­fi­kuos ir ver­tins jung­ti­nė są­jun­gi­nin­kų va­da­vie­tė Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Jie ir nu­spręs, įver­ti­nę, ko­kio­je par­eng­ty­je yra ba­ta­lio­nas.