Ateityje mus saugos dar labiau paliegę „angelai sargai“?
Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip nu­tu­kęs po­li­ci­nin­kas gat­vė­je gau­do nu­si­kal­tė­lį. Vaiz­de­lis, ma­tyt, tra­gi­ko­miš­kas. De­ja, par­ei­gū­nų pro­fi­lak­ti­nių pa­ti­krų duo­me­nys nu­vi­lia. Su­nkios tar­ny­bos są­ly­gos, ne­tai­syk­lin­ga mi­ty­ba, ža­lin­gi įpro­čiai, stre­sas dau­gy­bei „an­ge­lų sar­gų“ su­ke­lia svei­ka­tos prob­le­mų. Be­je, vis dau­giau dar tik no­rin­čių tap­ti po­li­ci­nin­kais jau­nuo­lių ne­praei­na pa­ti­kros bar­je­ro. Dėl to net te­ko su­švel­nin­ti kai ku­riuos rei­ka­la­vi­mus.

Psi­chi­kos su­tri­ki­mų ne­už­fik­sa­vo

Vi­si vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos ir ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nai re­gu­lia­riai tu­ri pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą. Ši pa­ti­kra dau­gy­bei jų su­ga­di­na nuo­tai­ką ir pri­ver­čia su­si­rū­pin­ti ne tik li­gų gy­dy­mu, gy­ve­ni­mo bū­do kei­ti­mu, bet ir to­les­nės kar­je­ros ga­li­my­bė­mis.

„Daž­niau­sios yra krau­jo­ta­kos, akių, jun­gia­mo­jo au­di­nio, ske­le­to ir rau­me­nų sis­te­mos li­gos, kiek ma­žiau fik­suo­ta kvė­pa­vi­mo sis­te­mos su­tri­ki­mų“, – sa­kė Me­di­ci­nos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Vy­tau­tas Drin­ge­lis.

Štai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tre per­nai pro­fi­lak­tiš­kai pa­ti­kri­nus 4 263 vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nus, tar­nau­jan­čius Vil­niu­je ir sos­ti­nės aps­kri­ty­je, 3 325 as­me­nims nu­sta­ty­ta vie­na ar dau­giau li­gų ar svei­ka­tos prob­le­mų. Penk­ta­da­lis tu­rė­jo ants­vo­rio, o 27 pro­cen­tams net nu­sta­ty­tas nu­tu­ki­mas. Vi­siš­kai svei­ki bu­vo tik 938 par­ei­gū­nai. Tarp pa­ti­krin­tų­jų bu­vo 1 948 Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM ir po­li­ci­jos pa­da­li­nių par­ei­gū­nai, iš ku­rių net 1 607 už­re­gis­truo­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mai.

„Daž­niau­sios yra krau­jo­ta­kos, akių, jun­gia­mo­jo au­di­nio, ske­le­to ir rau­me­nų sis­te­mos li­gos, kiek ma­žiau fik­suo­ta kvė­pa­vi­mo sis­te­mos su­tri­ki­mų“, – sa­kė Me­di­ci­nos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Vy­tau­tas Drin­ge­lis.

Pa­klaus­tas apie par­ei­gū­nų psi­chi­kos svei­ka­tos ro­dik­lius, pa­šne­ko­vas pa­si­džiau­gė, kad to­kių su­tri­ki­mų už­fik­suo­ta ne­bu­vo. „Į eks­tre­ma­lias si­tua­ci­jas pa­te­ku­siems par­ei­gū­nams, pa­ty­rus šo­ką, tai­ko­ma spe­cia­li rea­bi­li­ta­ci­ja, įstai­gos ga­li su­teik­ti ti­krai pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą“, – ti­ki­no spe­cia­lis­tas.

Ta­čiau jis pri­dū­rė, kad dėl psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų, kaip ir dėl ki­tų li­gų, vis dau­giau dar tik be­si­ruo­šian­čių tap­ti po­li­ci­nin­kais jau­nuo­lių ne­praei­na pa­ti­kros bar­je­ro. Dėl to te­kę ko­re­guo­ti li­gų są­va­dą ir net su­švel­nin­ti kai ku­riuos rei­ka­la­vi­mus.

Kliū­ti­mi tar­nau­ti netampa

V.Drin­ge­lis ti­ki­no, kad dau­gu­ma svei­ka­tos bė­dų par­ei­gū­nams tin­ka­mai at­lik­ti dar­bo ne­truk­do. Ta­čiau de­vy­niems po­li­ci­jos par­ei­gū­nams, tu­rin­tiems rim­tes­nių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, vis­gi bu­vo įra­šy­ta re­ko­men­da­ci­ja, kad per­so­na­lo tar­ny­ba pa­siųs­tų juos į Cen­tri­nę me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­ją dėl tin­ka­mu­mo sta­tu­ti­nei tar­ny­bai nu­sta­ty­mo.

Pa­šne­ko­vas pa­ste­bė­jo, kad net ir ne­įvei­kus tam ti­krų fi­zi­nių nor­ma­ty­vų, par­ei­gū­nas nė­ra „nu­ra­šo­mas“. „Jei par­ei­gū­nas ne­be­ga­li „laks­ty­ti“ gat­vė­se, pui­kiai ga­li at­lik­ti ki­tą, pa­vyz­džiui, ka­bi­ne­ti­nį dar­bą“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Be to, at­lie­kant pro­fi­lak­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus Me­di­ci­nos cen­tre yra vyk­do­ma par­ei­gū­nų, ser­gan­čių lė­ti­nė­mis, at­ran­ka an­ti­re­ci­dy­vi­niam rea­bi­li­ta­ci­niam gy­dy­mui. Rea­bi­li­ta­ci­jos po­rei­kio nu­sta­ty­mui par­ei­gū­nai yra kon­sul­tuo­ja­mi fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jo, esant in­di­ka­ci­jų par­ei­gū­nai siun­čia­mi rea­bi­li­ta­ci­niam gy­dy­mui vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

L.S. skai­čius: 938 – tik tiek iš 4 263 Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tre per­nai pro­fi­lak­tiš­kai pa­ti­krin­tų vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nų, tar­nau­jan­čių Vil­niu­je ir sos­ti­nės aps­kri­ty­je, bu­vo vi­siš­kai svei­ki.

Po­li­ci­nin­kas – ir­gi žmogus

Ko­dėl aukš­tus rei­ka­la­vi­mus tar­ny­bai anks­čiau įvei­kęs par­ei­gū­nas pra­de­da ne­tek­ti ge­ros for­mos? Pa­sak Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­ko Vla­di­mi­ro Ba­nel, prie­žas­čių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia: vi­sa pa­le­tė su­si­de­da – tiek ne­leng­vas par­ei­gū­nų dar­bas, su­nkios tar­ny­bos są­ly­gos, nak­ti­niai bu­dė­ji­mai, ne­tai­syk­lin­ga mi­ty­ba, stre­sas.

V.Drin­ge­lis taip pat pa­ste­bė­jo, kad ne­ma­žai įta­kos par­ei­gū­nų sveik­tai tu­ri svei­kos gy­ven­se­nos pri­nci­pų ig­no­ra­vi­mas. „Į­si­vaiz­duo­ki­me, po­li­ci­nin­kas grįž­ta pa­var­gęs po pa­mai­nos ir daž­niau vie­toj fi­zi­nio ak­ty­vu­mo pa­si­ren­ka pa­žiū­rė­ti ko­kį krep­ši­nį, ge­rai pa­val­go, gal ir alaus iš­ge­ria. Po­li­ci­nin­kas juk ir­gi žmo­gus“, – pri­dū­rė jis.

V.Ba­nel pa­si­džiau­gė, kad pa­sku­ti­nius po­rą me­tų daug dau­giau nei anks­čiau dė­me­sio ski­ria­ma tin­ka­moms są­ly­goms spor­tuo­ti – daug kur sa­lės yra tie­siog pa­da­li­ny­je.

„Sta­to­mos tiek nau­jos, tiek at­nau­ji­na­mos se­nos sa­lės. Vyks­ta ki­tos ini­cia­ty­vos, pa­skai­tas ve­da mi­ty­bos eks­per­tai. O to­liau vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus, kiek jis no­ri už­siim­ti. Aiš­ku, la­bai daug kas pri­klau­so nuo re­gio­no, taip pat – nuo tra­di­ci­jų, nuo kon­kre­taus pa­da­li­nio, va­do­vo, ko­kią kul­tū­rą pa­tys die­gia, ko­kį pa­vyz­dį ro­do“, – tvir­ti­no V.Ba­nel.

Komentaras

Lie­tu­vos po­li­ci­nin­kų prof­są­jun­gos pirmininkė Ro­ma Katinienė:

– Ga­li­ma sa­ky­ti, daug me­tų par­ei­gū­nų svei­ka­ta ir dar­bo są­ly­go­mis ne­la­bai kas rū­pi­na­si. Gal­būt dė­me­sys pa­sta­ruo­ju me­tu yra kiek di­des­nis, ta­čiau trūks­ta komp­lek­si­nio po­žiū­rio, kad bū­tų nu­ma­ty­ta ke­le­rių me­tų pers­pek­ty­va, kaip po­li­ci­jos par­ei­gū­nai tu­rė­tų rū­pin­tis svei­ka­ta, ko­kios tu­rė­tų bū­ti dar­bo są­ly­gos. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ne­for­muo­ja bend­ros po­li­ti­kos, kad po­li­ci­nin­kai gy­ven­tų sau­giai ir svei­kai.

Ne vi­sur Lie­tu­vo­je yra tin­ka­mos są­ly­gos po­li­ci­jos par­ei­gū­nams spor­tuo­ti, juo la­biau nė­ra ski­ria­mas pa­kan­ka­mas dė­me­sys psi­cho­lo­gi­niam po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pa­si­ren­gi­mui. Įtam­pai nu­mal­šin­ti ap­si­lan­ky­mo spor­to sa­lė­je ne­pa­kan­ka. Tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mos stre­są ma­ži­nan­čios prog­ra­mos, ati­tin­ka­mai ski­ria­ma psi­cho­lo­gų eta­tų. Blo­ga psi­chi­nė svei­ka­ta le­mia tiek ne­tin­ka­mą mi­ty­bą, tiek al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ki­tas svei­ka­tos bė­das.

Juo la­biau šian­dien, vyk­dant re­for­mas, nė­ra įver­tin­ta, kiek tai at­si­lieps par­ei­gū­nų svei­ka­tai. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je dar­bo krū­viai yra di­džiu­liai, ypač su­dė­tin­ga psi­cho­lo­giš­kai, su­nkiai tvar­ko­ma­si su stre­su. O įgy­ven­di­nus ruo­šia­mą po­li­ci­jos re­for­mą at­ei­ty­je to­kių prob­le­mų tik pa­dau­gės. Tai­gi spor­to sa­lė, net jei ji yra ko­mi­sa­ria­te, vi­sų svei­ka­tos bė­dų ne­išsp­ręs. Be to, dar­bo yra tiek daug – spau­džia ter­mi­nai, lau­kia ne­nag­ri­nė­tos bau­džia­mo­sios by­los, iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, par­eiš­ki­mai, kad jo­je ap­si­lan­ky­ti ne­la­bai lie­ka lai­ko.

Be abe­jo, par­ei­gū­nų dar­bo spe­ci­fi­ka to­kia, kad tam ti­krų svei­ka­tos su­tri­ki­mų, ma­tyt, su­nku iš­veng­ti. Ta­čiau no­rė­tų­si, kad prieš im­an­tis ko­kių nors po­ky­čių pa­čia­me val­dy­me, pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti krei­pia­mas dė­me­sys į po­li­ci­nin­kų svei­ka­tą, ypač dar­be pa­ti­ria­mą įtam­pą.

Tarp kitko

Ki­tų mies­tų ir ra­jo­nų par­ei­gū­nams pro­fi­lak­ti­niai svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mai bu­vo at­lie­ka­mi pa­gal su­tar­tis tarp Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, esan­čių Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Pa­žy­mė­ti­na, kad 2017 me­tais vi­sos Lie­tu­vos par­ei­gū­nams pri­va­lo­mi pro­fi­lak­ti­niai svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mai at­lie­ka­mi tik Me­di­ci­nos cen­tre. Pla­nuo­ja­ma per me­tus at­lik­ti pro­fi­lak­ti­nius svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mus 8000 vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos ir ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nų.

Šiais me­tais par­ei­gū­nams bu­vo or­ga­ni­zuo­ti svei­kos gy­ven­se­nos ren­gi­niai „Pikt­nau­džia­vi­mas psi­choak­ty­vio­sio­mis me­džia­go­mis ir pri­klau­so­my­bė nuo jų“, „Kvė­pa­vi­mo pra­kti­kos“, ži­no­mo kul­tū­ris­to And­riaus Pa­uliu­ke­vi­čiaus pa­skai­tos „Kaip pa­ge­rin­ti svei­ka­tą ir fi­zi­nę for­mą“ ir kt.