Ataskaitą "Putinas. Karas" platins ne tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje
Ru­si­jos opo­zi­ci­jos at­sto­vas Il­ja Ja­ši­nas, Vil­niu­je pri­sta­tęs nu­žu­dy­to bend­ra­žy­gio Bo­ri­so Ne­mco­vo pra­dė­tą reng­ti at­as­kai­tą "Pu­ti­nas. Ka­ras", klau­sia­mas, ar ne­bau­gu dėl sa­vo gy­vy­bės, sa­kė: "Jei­gu bi­jo­si­me, pa­vo­jaus bus ge­ro­kai dau­giau. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad jei vie­šai vis­ką va­din­si­me sa­vo var­dais, bū­si­me sau­ges­ni, ne­gu sė­dė­da­mi pog­rin­dy­je."

Ru­si­jos po­li­ti­kas I. Ja­ši­nas at­vy­ko į Lie­tu­vą su­pa­žin­din­ti su baig­ta at­as­kai­ta “Pu­ti­nas. Ka­ras”, ku­rią pra­dė­jo reng­ti nu­žu­dy­ta­sis Bo­ri­sas Ne­mco­vas. Vil­niu­je at­as­kai­ta pri­sta­ty­ta ru­siš­kos dias­po­ros - po­li­ti­nių emig­ran­tų Mi­chai­lo Mag­lo­vo, Vse­vo­lo­do Čer­no­zu­bo ir ki­tų - ini­cia­ty­va.

M. Mag­lo­vas ir V. Čer­no­zu­bas gy­ve­na Vil­niu­je. Jie tei­gė, kad Lie­tu­vo­je jau ne­ma­žai po­li­ti­nių pa­bė­gė­lių iš Ru­si­jos. "No­ri­me pa­keis­ti po­žiū­rį į ru­sus, taip pat pa­dė­ti bend­ra­žy­giams Ru­si­jo­je", - sa­kė V. Čer­no­zu­bas. Jis kvie­tė lie­tu­vius pa­lai­ky­ti Ru­si­jos de­mo­kra­ti­nius ju­dė­ji­mus. M. Mag­lo­vo tei­gi­mu, at­as­kai­ta "Pu­ti­nas. Ka­ras bus pla­ti­na­ma ir Lie­tu­vos ru­sia­kal­biams gy­ven­to­jams.

Politinį prieglobstį Lietuvoje gavęs Michailas Maglovas išpakuoja leidinius "Putina. Karas".

Pir­mą kar­tą užsienyje

Lei­di­nys pir­mą kar­tą pri­sta­ty­tas už­sie­ny­je, tai yra Lie­tu­vo­je. Ru­si­jo­je apie šią me­džia­gą jau ži­no daug žmo­nių. At­as­kai­ta "Pu­ti­nas. Ka­ras" bu­vo pri­sta­ty­ta Mask­vo­je, Sank Pe­ter­bur­ge, Ja­ros­lav­ly­je, Niž­nij Nov­go­ro­de. Vė­liau lei­di­nio ren­gė­jai pla­nuo­ja va­žiuo­ti į Si­bi­rą ir To­li­muo­sius Ry­tus. At­as­kai­tos "Pu­ti­nas. Ka­ras" re­dak­to­rius I. Ja­ši­nas tei­gė, kad su skel­bia­mu ty­ri­mu jau su­si­pa­ži­no 350 tūkst. Ru­si­jos žmo­nių, vi­so tu­rė­tų bū­ti apie pu­sė mi­li­jo­no skai­ty­to­jų, nes me­džia­gą skel­bė ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės. At­as­kai­tos "Ka­ras. Pu­ti­nas" re­dak­to­rius sa­kė no­rin­tis pri­si­bels­ti iki Ru­si­jos vi­suo­me­nės, o ji la­bai vei­kia­ma pro­pa­gan­dos. Dau­ge­liui tai ne­ži­no­ma in­for­ma­ci­ja, ku­ri pa­tei­kia­ma at­as­kai­to­je. No­ri di­des­nio ti­ra­žo ir lei­di­nį pla­tin­ti tie­siog gat­vė­se ir kie­muo­se.

I. Ja­ši­nas pa­sa­ko­jo, kad bu­vo prob­le­mų, kol pa­vy­ko pa­skelb­ti šį ty­ri­mą. 14 spaus­tu­vių at­si­sa­kė spaus­din­ti, kol ra­do to­kią, ku­ri su­ti­ko. Tei­gė, kad at­as­kai­tą Krem­liaus val­džiai pa­siun­tė pa­štu. Ne­sklan­du­mai ir to­liau ne­si­bai­gia. Bu­vo užb­lo­kuo­ta at­as­kai­tos sąs­kai­ta Pa­yPal, vie­na ag­re­sy­vi Krem­lių pa­lai­kan­ti gru­puo­tė par­ašė par­eiš­ki­mą pro­ku­ra­tū­rai dėl šmeiž­to ir iš­da­vys­tės.

Sie­kis - pa­keis­ti Ru­si­jos režimą

I. Ja­ši­nas sa­kė, kad at­sto­vau­ja opo­zi­ci­jai ir le­ga­liai po­li­nei struk­tū­rai, da­ly­vau­jan­čiai rin­ki­muo­se. To­dėl ne­si­ruo­šia slėp­tis dėl ga­li­mų grės­mių gy­vy­bei. Jis sa­kė, kad slaps­ty­tis tu­rė­tų kal­tie­ji, ku­riems anks­čiau ar vė­liau teks at­sa­ky­ti. Pa­grin­di­niu tiks­lu jis va­di­no po­li­ti­nio re­ži­mo pa­kei­ti­mą Ru­si­jo­je. "Da­bar­ti­nis tu­ri im­pe­ri­nė sind­ro­mą. Šio re­ži­mo prob­le­ma to­kia, kad jis nei vie­nos po­so­vie­ti­nės ša­lies ne­lai­ko ly­gia­ver­čiu tarp­tau­ti­niu par­tne­riu. Bal­ta­ru­si­ja, Ukrai­na, Bal­ti­jos ša­lys, Ka­zachs­ta­nas ir ki­tos vals­ty­bės lai­ko­mos Ru­si­jos įta­kos erd­vė­mis. O mes ma­no­me, kad vi­sos jos yra ly­gia­ver­čiai tarp­tau­ti­nės tei­sės su­bjek­tai ir ver­tos pa­gar­bos", - kal­bė­jo Ru­si­jos po­li­ti­kas, Par­ti­jos RPR-PAR­NAS po­li­ti­nės ta­ry­bos na­rys.

I. Ja­ši­nas tei­gė, kad val­džios pa­si­kei­ti­mas Ru­si­jo­je tu­rė­tų bū­ti ne jė­gos ar prie­var­tos, bet tai­kus pro­ce­sas, įgy­ven­di­na­mas per rin­ki­mus. Jei tai vyk­tų ki­taip, bū­tų at­sa­kin­gas V. Pu­ti­nas, nes, sve­čio iš Ru­si­jos žo­džiais, da­bar­ti­nis va­do­vas da­ro vis­ką, kad ša­ly­je iš­pro­vo­kuo­tų maiš­tą. Opo­zi­ci­ja to ne­no­ri, bet jei taip at­si­tik­tų, kad V. Pu­ti­nas bū­tų jė­ga nu­ša­lin­tas nuo val­džios, opo­zi­ci­ja pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę pe­rim­ti val­džią.

Spaudos konferencijoje - Rusijos politikas Ilja Jašinas (centre) ir politiniai emigrantai Vsevolodas Černozubas (kairėje) bei Michailas Maglovas.

Spaudos konferencijoje - Rusijos politikas Ilja Jašinas (centre) ir politiniai emigrantai Vsevolodas Černozubas (kairėje) bei Michailas Maglovas.

Ne­spė­jo pabaigti

J. Ja­ši­no nuo­mo­ne, V. Pu­ti­nas ne­no­ri Ry­tų Ukrai­nos pri­jung­ti prie Ru­si­jos, ki­taip se­niai bū­tų tai pa­da­ręs, bet sie­kia ka­ri­nio konf­lik­to zo­ną iš­lai­ky­ti kaip šan­ta­žo me­cha­niz­mą. Don­ba­sas V. Pu­ti­nui yra ga­li­my­bė spaus­ti Ki­je­vą ir Eu­ro­pą. "Jam nau­din­ga ne­apib­rėž­ta tos te­ri­to­ri­jos pa­dė­tis, to­dėl ko­vo­to­jai ir to­liau bus fi­nan­suo­ja­mi, vyks Ru­si­jos ka­riai."

„Da­bar opo­zi­ci­jos už­duo­tis – švie­ti­mas ir tie­sa. O tie­sa to­kia, kad V. Pu­ti­nas – tai ka­ras ir kri­zė“, - šių me­tų sau­sio 31 die­ną so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šė B. Ne­mco­vas. Ta­čiau jis ne­spė­jo pa­baig­ti at­as­kai­tos - va­sa­rio 27 die­ną bu­vo nu­šau­tas ant Di­džio­jo Mosk­vo­rec­kio til­to tie­siai prie Krem­liaus sie­nų. Tęs­ti B. Ne­mco­vo dar­bo ap­siė­mė drau­gai, bend­ra­min­čiai ir bend­ra­žy­giai. At­as­kai­tos pa­grin­du ta­po nu­žu­dy­to po­li­ti­ko par­uoš­ta me­džia­ga. Tu­ri­nys, ran­ka ra­šy­tos pa­sta­bos, do­ku­men­tai - vis­kas, ką jis pa­li­ko, bu­vo pa­nau­do­ta ruo­šiant teks­tą.

"At­as­kai­ta skir­ta V. Pu­ti­no vaid­me­niui per Kry­mo anek­si­ją ir ka­rą Don­ba­se iš­nag­ri­nė­ti. Krem­liaus pro­pa­gan­dos sle­pia­mų fak­tų su­rin­ki­mo ir ana­li­zės idė­ja ki­lo bū­tent B. Ne­mco­vui. Nuo 2015 me­tų pra­džios jis dir­bo su at­vi­rais šal­ti­niais, kon­sul­ta­vo­si su eks­per­tais, ieš­ko­jo žmo­nių, pa­si­ruo­šu­sių pa­si­da­ly­ti in­for­ma­ci­ja. B. Ne­mco­vas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad ka­ras su Ukrai­na - nie­kin­gas ir ci­niš­kas nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį Ru­si­ja mo­ka sa­vo pi­lie­čių krau­ju, eko­no­mi­ne kri­ze ir tarp­tau­ti­ne izo­lia­ci­ja, nau­din­ga tik V. Pu­ti­nui ir jo ap­lin­kai, ir ti­kė­jo, kad ban­dy­mas su­stab­dy­ti ka­rą ir yra ti­kra­sis pa­trio­tiz­mas", - tei­gė nu­žu­dy­to po­li­ti­ko bend­ra­žy­giai.

Ar­ti­mie­ji įbauginti

Ru­si­jo­je dau­giau kaip 60 pus­la­pių at­as­kai­ta „Pu­ti­nas. Ka­ras“ pa­vie­šin­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę - ge­gu­žės 12 die­ną. Kaip jau ra­šė LŽ, B. Ne­mco­vas ją pra­dė­jo reng­ti šių me­tų pra­džio­je, kai jo pa­gal­bos pa­pra­šė Ry­tų Ukrai­no­je žu­vu­sių ka­rių šei­mos. Pa­gal at­as­kai­to­je skel­bia­mą me­džia­gą, Ru­si­jos ar­mi­ja per me­tus su­ren­gė du di­de­lius įsi­ver­ži­mus į Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją. Abu kar­tus jė­gų pu­siaus­vy­ra per tą konf­lik­tą bu­vo iš es­mės pa­keis­ta; bu­vo įsi­verž­ta ruo­šian­tis su­reng­ti de­ry­bas dėl to ka­ro. Bent 150 Ru­si­jos ka­rių žu­vo pra­ei­tą va­sa­rą, kau­da­mie­si prie Ilo­vais­ko mies­te­lio ir ki­tur ta­me re­gio­ne. Ar­ti­mie­ji ga­vo 3 mln. rub­lių (52 tūkst. eu­rų) kom­pen­sa­ci­jų, bet bu­vo įpa­rei­go­ti vie­šai ne­kal­bė­ti apie ka­rių žū­tį.

Anks­čiau šiais me­tais vy­ku­sios įnir­tin­gos kau­ty­nės prie De­bal­ce­vės mies­to par­ei­ka­la­vo dar 70 Ru­si­jos ka­rių gy­vy­bių. Ka­rių ar­ti­mie­ji bu­vo pa­lik­ti be kom­pen­sa­ci­jų. Šal­ti­niai tei­gia, kad ar­mi­jos va­do­vy­bės rei­ka­la­vi­mu į Don­ba­są siun­čia­mi Ru­si­jos ka­riai tu­rė­jo ofi­cia­liai pa­lik­ti gink­luo­tą­sias pa­jė­gas ir vyk­ti į Ukrai­ną kaip sa­va­no­riai. Taip bu­vo sle­pia­mas Ru­si­jos ka­riš­kių da­ly­va­vi­mas ko­vos veiks­muo­se Ukrai­no­je. Mask­va taip pat tę­sė sa­va­no­rių ver­ba­vi­mą per ar­mi­jos biu­rus ir pri­žiū­rė­jo ka­ri­nės įran­gos per­da­vi­mą ki­ta­pus sie­nos.

Tarp se­pa­ra­tis­tams per­duo­tos tech­ni­kos bu­vo ze­ni­ti­nių ra­ke­tų sis­te­ma „Buk“, ku­ri per­nai lie­pą bu­vo pa­nau­do­ta nu­muš­ti oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lėk­tu­vui virš Do­nec­ko sri­ties. Ka­rių ar­ti­mie­ji bi­jo vie­šai kal­bė­ti apie tai, kas vyks­ta, jiems už tai gra­si­na­ma bau­džia­muo­ju per­se­kio­ji­mu. "Jei B. Ne­mco­vą su­šau­dė prie Krem­liaus sie­nų, tai su mū­sų gi­na­mai­siais iš Iva­no­vo aps­kri­tai bet ką ga­li pa­da­ry­ti", - sa­kė at­as­kai­tos au­to­riams ad­vo­ka­tas, at­sto­va­vęs dvie­jų žu­vu­sių de­san­ti­nin­kų iš šio Ru­si­jos mies­to ar­ti­mie­siems.

Do­ku­men­te nu­ro­do­ma, kad Ru­si­ja per 10 mė­ne­sių iš­lei­do 53 mlrd. rub­lių, pa­dė­da­ma ru­sų „sa­va­no­riams“ ir vie­tos se­pa­ra­tis­tams, taip pat ap­rū­pi­no juos gink­luo­te ir ka­ri­ne tech­ni­ka. Ru­sai, ko­vo­jan­tys prieš Ki­je­vo vy­riau­sy­bės pa­jė­gas Ry­tų Ukrai­no­je, už­dir­ba iki 90 tūkst. rub­lių (apie 1 570 eu­rų) per mė­ne­sį.