AT pradėjo nagrinėti Darbo partijos bylą
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas an­tra­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą.

Nag­ri­nė­ja­mi Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, ju­ri­di­nio as­mens Dar­bo par­ti­jos at­sto­vo bu­vu­sio pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Ma­riaus Žem­gu­lio, nu­teis­tų­jų Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Ma­ri­nos Liut­ke­vi­čie­nės ka­sa­ci­niai skun­dai.

Į po­sė­dį at­vy­ko tik nu­teis­ta­sis bu­vęs Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Gap­šys. Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­ja ad­vo­ka­tas Vai­do­tas Svi­ders­kis.

V.Us­pas­ki­chas ir M.Liut­ke­vi­čie­nė į po­sė­dį ne­at­vy­ko, jie ne­at­siė­mė teis­mo jiems iš­siųs­tų šau­ki­mų.

V.Us­pas­ki­cho ad­vo­ka­tas Al­gir­das Miš­ki­nis teis­mą in­for­ma­vo, kad sa­vo klien­tą te­le­fo­nu yra in­for­ma­vęs apie po­sė­dį. Tą pa­tį sa­kė pa­da­ręs ir M.Liut­ke­vi­čie­nės gy­nė­jas Ma­rius Za­bi­ta.

Tei­sė­jai nu­spren­dė, kad nu­teis­tie­ji yra tin­ka­mai in­for­muo­ti apie po­sė­džio da­tą ir lai­ką ir nu­spren­dė nag­ri­nė­ti by­lą iš es­mės. Skel­bia­mas pra­ne­ši­mas apie by­lą.

By­lą nag­ri­nė­ja miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų Vik­to­ro Ai­du­ko, Ri­mos Ažu­ba­ly­tės, To­mo Šeš­kaus­ko, Ar­ma­no Ab­ra­ma­vi­čiaus, Ole­go Fe­do­siu­ko, Bi­ru­tės Ja­na­vi­čiū­tės ir Si­gi­tos Ru­dė­nai­tės.

„Šio­je by­lo­je ke­lia­mas tei­sės tai­ky­mo klau­si­mas dėl reor­ga­ni­zuo­to ju­ri­di­nio as­mens bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ci­vi­li­nio ieš­ki­nio, do­ta­ci­jos spren­di­mo ga­li bū­ti reikš­min­gas teis­mų pra­kti­kai tiek bau­džia­mo­sio­se, tiek ir ci­vi­li­nė­se by­lo­se“, – tei­gia­ma teis­mo nu­tar­ty­je.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nuo­spren­dis bus ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas va­sa­rio mė­ne­sį Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją V.Us­pas­ki­chą, tuo­me­ti­nį par­la­men­ta­rą V.Gap­šį ir bu­vu­sią fi­nan­si­nin­kę M. Liut­ke­vi­čie­nę pri­pa­ži­no kal­tais dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, bet iš­tei­si­no dėl su­kčia­vi­mo.

V.Us­pas­ki­chui skir­ta 6,8 tūkst. eu­rų bau­da, V.Gap­šys nu­baus­tas 3,6 tūkst. eu­rų, M.Liut­ke­vi­čie­nė – 5,7 tūkst. eu­rų bau­do­mis. V. Us­pas­ki­chas ir V.Gap­šys bau­das jau su­mo­kė­jo, M.Liut­ke­vi­čie­nei teis­mas lei­do bau­dą su­mo­kė­ti per dve­jus me­tus. Dar vie­nos kal­ti­na­mo­sios – Sei­mo na­rės Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės – at­žvil­giu by­la at­skir­ta, ji dar bus nag­ri­nė­ja­ma Ape­lia­ci­nia­me teis­me, kai ver­dik­tą pri­ims Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

By­los duo­me­ni­mis, 2004–2006 me­tais į ofi­cia­lią Dar­bo par­ti­jos bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ne­įra­šy­ta 24 mln. 297 tūkst. 626,06 li­to (7 mln. 37 078,91 eu­ro) pa­ja­mų ir 14 mln. 727 tūkst. 63,21 li­to (4 mln. 265 tūkst. 252,32 eu­ro) iš­lai­dų, su­si­ju­sių su tur­to, įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio ir struk­tū­ros pa­kei­ti­mu.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sie­kia, kad „dar­bie­čiai“ bū­tų nu­teis­ti ne tik dėl „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“, bet ir dėl su­kčia­vi­mo, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė bū­tų pri­tai­ky­ta ne tik mi­nė­tiems as­me­nims, bet ir ju­ri­di­niam as­me­niui – Dar­bo par­ti­jai, ne­pai­sant to, kad ji bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta.