AT išteisino prezidentės atstovę spaudai
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį ga­lu­ti­nai iš­tei­si­no pre­zi­den­tės at­sto­vę spau­dai Dai­vą Ul­bi­nai­tę dėl kal­ti­ni­mų vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mu.

Šis spren­di­mas pri­im­tas mi­ni­ma­lia pers­va­ra – ke­tu­riais bal­sais prieš tris.

„Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­ria ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­dai dėl D.Ul­bi­nai­tės iš­tei­si­ni­mo, ku­ri grin­džia­ma, tuo, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to raš­te nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rios at­sklei­di­mu kal­tin­ta D.Ul­bi­nai­tė, ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo nu­sta­ty­tų vals­ty­bės pa­slap­ties kri­te­ri­jų“, – pa­skel­bė tei­sė­ja Da­lia Ba­jer­čiū­tė.

Trys iš sep­ty­nių iš­plės­ti­nės ko­le­gi­jos tei­sė­jų iš­dės­tė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę, kad by­la tu­ri bū­ti grą­žin­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

D.Ul­bi­nai­tė bu­vo kal­ti­na­ma, kad at­sklei­dė slap­tą in­for­ma­ci­ją nau­jie­nų agen­tū­ros BNS re­dak­to­rei. Ty­ri­mas pra­dė­tas po to, kai BNS 2013 me­tų spa­lį pa­skel­bė apie VSD pers­pė­ji­mus ša­lies va­do­vams, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas.

Teis­mai yra pri­pa­ži­nę, kad vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo ne­tei­sė­tai se­ka­mi BNS dar­buo­to­jai. D.Ul­bi­nai­tė sa­vo kal­tę ne­igė.