Aštresnio konflikto nuojauta
Pro­vo­ka­ci­ja ir NA­TO vie­ny­bės ti­kri­ni­mas ar tik konf­lik­to es­ka­la­vi­mas, pri­deng­tas šiurkš­čia re­to­ri­ka, ku­ri grei­tai iš­sik­vėps? Tur­ki­jai nu­mu­šus Ru­si­jos bom­bo­ne­šį eks­per­tai svars­to, kad rei­ka­lo baig­tis pri­klau­sys nuo to, kiek pa­ti NA­TO ir Ru­si­ja no­rės es­ka­luo­ti šį konf­lik­tą. Ru­sai va­kar jau pa­si­rin­ko ka­rin­gą to­ną, o NA­TO am­ba­sa­do­riai rin­ko­si į ne­pap­ras­tą­jį po­sė­dį.

NA­TO są­jun­gi­nin­kai va­kar 18 val. Lie­tu­vos lai­ku su­ren­gė ne­pap­ras­tą­jį pa­si­ta­ri­mą An­ka­ros pra­šy­mu. „Šio ne­pap­ras­to­jo Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­bos (NAC) po­sė­džio tiks­las – kad Tur­ki­ja in­for­muo­tų są­jun­gi­nin­kus apie Ru­si­jos lėk­tu­vo nu­mu­ši­mą“, – sa­kė vie­nas Al­jan­so par­ei­gū­nas nau­jie­nų agen­tū­rai AFP.

Nu­mu­ša pir­mą kartą

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius va­kar Tur­ki­jos oro erd­vė­je įvy­ku­sį in­ci­den­tą pa­va­di­no la­bai rim­tu įvy­kiu ir ak­cen­ta­vo, kad NA­TO vals­ty­bės ka­ri­nės pa­jė­gos Ru­si­jos lėk­tu­vą nu­mu­ša pir­mą kar­tą. „Vien tas fak­tas yra ypa­tin­gas. O kol kas rei­kia dau­giau de­ta­lių apie įvy­kį. Ta­čiau rei­kė­tų pa­prieš­ta­rau­ti tiems, ku­rie sa­ko, kad tai bu­vo ne­ti­kė­ta. Jau ne pir­mas mė­nuo Ru­si­ja iš ti­krų­jų vyk­do in­ten­sy­vius ka­ri­nius veiks­mus Si­ri­jos oro erd­vė­je, ir Tur­ki­ja ne kar­tą pra­ne­šė, kad Ru­si­ja pa­žei­dė jos oro erd­vę“, – LŽ tei­gė L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras su­ti­ko, kad po in­ci­den­to Tur­ki­jos pa­sie­ny­je NA­TO ir Ru­si­jos konf­lik­tas aš­trė­ja. „To­kie žo­džiai ti­krai ne­per­dė­ti. Taip yra iš tie­sų, ir tai aki­vaiz­du. Ta­čiau da­bar la­bai svar­bu, ko­kios iš to bus pa­da­ry­tos iš­va­dos. Tiks­liau, ko­kias iš­va­das pa­da­rys Ru­si­ja“, – va­kar kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius. Jis ne­siė­mė spė­lio­ti, ko NA­TO ga­lė­tų pra­šy­ti Tur­ki­ja, ta­čiau pri­mi­nė NA­TO su­tar­ties 4 straips­nį. Jis nu­ma­to są­jun­gi­nin­kų kon­sul­ta­ci­jas, kai bent vie­nas jų ma­no, kad ky­la grės­mė jo te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui. „Tai yra ypač re­tas at­ve­jis, bet taip jau yra bu­vę – ir pa­ti Tur­ki­ja yra pa­si­nau­do­ju­si šia ga­li­my­be“, – pri­mi­nė mi­nis­tras.

Ri­bas per­žen­gė ne kartą

Dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis pri­mi­nė, kad Ru­si­ja ne kar­tą bu­vo įspė­ta dėl oro erd­vės pa­žei­di­mų. Jis lai­ko­si nuo­mo­nės, jog po šio įvy­kio Mask­va tu­rė­tų pa­da­ry­ti iš­va­das. „Tai­syk­lės vi­siems tu­ri bū­ti vie­no­dos. Ir jei kas nors pa­žei­džia oro erd­vę, to­kia reak­ci­ja yra na­tū­ra­li“, – pa­brė­žė jis.

Ar po šio in­ci­den­to dar la­biau pa­aš­trės NA­TO ir Ru­si­jos san­ty­kiai? „Ma­nau, kad ne. Tie­siog kai kas iš­moks pa­mo­ką, nes jau se­niai dau­ge­lis rau­do­nų ri­bų per­ženg­tos. Ir kar­tais, kai jos per­žen­gia­mos, ten­ka pa­tir­ti to­kio in­ci­den­to pa­sek­mes. Ma­nau, kad (po in­ci­den­to – aut.) pa­dė­tis ne­pa­si­keis, tie­siog (Ru­si­jos – aut.) pi­lo­tai iš­moks skrai­dy­ti“, – tei­gė bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV.

Ar­ba pa­si­mo­kys, ar­ba ne

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas si­tua­ci­ją pa­sau­ly­je dėl tur­kų nu­muš­to Ru­si­jos ka­ri­nio lėk­tu­vo ver­ti­na kaip rim­tą, o kuo ji baig­sis, pri­klau­sys nuo ki­to Ru­si­jos žings­nio. Nors Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja iš­syk puo­lė ne­ig­ti oro erd­vės pa­žei­di­mus, o pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ka­ro lėk­tu­vo nu­mu­ši­mą spė­jo pa­va­din­ti „dū­riu į nu­ga­rą“, klau­si­mas, kas bus da­ro­ma to­liau, iš­lie­ka.

T. Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, ir to­liau grei­čiau­siai bus ban­do­ma aiš­kin­ti, kad ru­sai nie­ko blo­go ne­pa­da­rė, esą tai – ma­žų ma­žiau­siai ne­su­sip­ra­ti­mas, o dau­giau­sia – Tur­ki­jos pro­vo­ka­ci­ja: ne­va smog­ta ru­sams, ko­vo­jan­tiems su te­ro­riz­mu. „Ta­čiau tai – re­to­ri­nė reak­ci­ja. Klau­si­mas, ar Ru­si­ja pa­keis el­ge­sį po šių įvy­kių, ar ji at­sar­giau vyk­dys ants­kry­džius ir bent jau steng­sis da­ry­ti, kad ne­bū­tų pa­na­šiai pro­vo­kuo­ja­mos Tur­ki­jos oro pa­jė­gos ir kad kil­tų ma­žes­nė grės­mė dėl to­kių su­si­dū­ri­mų. O gal ji de­mons­truos kaip tik di­des­nį prieš­iš­ku­mą ir ban­dys sa­vo veiks­mais įro­dy­ti, kad to­kie Tur­ki­jos veiks­mai ne­tu­rė­tų at­gra­sy­ti nuo ants­kry­džių, bei rei­ka­laus at­sa­ko­my­bės ar at­sip­ra­šy­mo“, – svars­tė politologas

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­jos es­ka­la­vi­mo ti­ki­my­bę, T. Ja­ne­liū­nas sa­kė, kad to­les­nė rei­ka­lo ei­ga pri­klau­sys nuo to, kiek NA­TO ir Ru­si­ja no­rės plė­to­ti konf­lik­tą. „Jei­gu lai­ky­si­mės prie­lai­dos, kad nė vie­na ša­lis ne­no­ri es­ka­luo­ti ka­ri­nio konf­lik­to, lo­giš­ka ti­kė­tis, jog Ru­si­ja ban­dys su­val­dy­ti si­tua­ci­ją ir, ne­skai­tant au­di­to­ri­jai skir­tų kal­bų, gal­būt šiurkš­tes­nių fra­zių, Mask­va šį in­ci­den­tą vis dėl­to pri­ims kaip įspė­ji­mą, kad NA­TO vals­ty­bių sie­nas rei­kia gerb­ti. To­kiu at­ve­ju ga­li­ma ti­kė­tis, kad šiek tiek pa­kis jos iki šiol bu­vęs pro­vo­ka­ci­nis el­ge­sys“, – LŽ sa­kė jis.