Astravo priešininkų vis daugiau
Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė prieš As­tra­ve, Bal­ta­ru­si­jo­je, sta­to­mą at­omi­nę elek­tri­nę jau su­rin­ko dau­giau nei 35 tūkst. par­ašų. Iš vi­so iki lie­pos pra­džios pla­nuo­ja­ma su­rink­ti 50 tūkst. par­ašų, ku­riais pra­šo­ma par­em­ti Sei­mui tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, užd­rau­sian­tį Lie­tu­vo­je par­da­vi­nė­ti ne­sau­gio­je As­tra­vo AE pa­ga­min­tą elek­trą bei nau­do­tis Lie­tu­vos elek­tros sis­te­ma.

Kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­va su­reng­tą ak­ci­ja pa­lai­ko­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. „As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių re­ko­men­da­ci­jų, be tarp­tau­ti­nės eks­per­ti­zės, ne­su­de­ri­nus ir ne­tu­rint Lie­tu­vos pri­ta­ri­mo. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai nė­ra abe­jin­gi šiai As­tra­vo AE grės­mei ir drą­siai reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę. Ti­ki­mės, kad toks pi­lie­čių ak­ty­vu­mas pri­vers ir šian­die­ni­nę vy­riau­sy­bę im­tis kon­kre­čių žings­nių ir spren­di­mų šiai grės­mei stab­dy­ti“, – sa­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­ko Gab­rie­lius Lands­ber­gis. TS-LKD par­eng­tu įsta­ty­mu siū­lo­ma draus­ti Lie­tu­vos elek­tros ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti „ne­sau­gio­se tre­čių­jų ša­lių elek­tri­nė­se pa­ga­min­ta ne­šva­ria elek­tros ener­gi­ja“. Taip pat ša­lies elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius tu­rė­tų už­ti­krin­ti, kad bū­tų įreng­tos „bū­ti­nos ap­sau­gos nuo ne­sau­gio­se tre­čių­jų ša­lių elek­tri­nė­se pa­ga­min­tos elek­tros ener­gi­jos pa­te­ki­mo į Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mą tech­ni­nės prie­mo­nes“.

Ge­gu­žės pra­džio­je par­la­men­tas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl ne­sau­gios As­tra­vo AE ga­li­mo pa­vo­jaus Lie­tu­vai. To­kiu bū­du Bal­ta­ru­si­jai siun­čia­mas sig­na­las, kad Lie­tu­va ne­įsi­leis šio­je jė­gai­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros. Vy­riau­sy­bė par­agin­ta im­tis vi­sų dip­lo­ma­ti­nių, tei­si­nių, tech­ni­nių prie­mo­nių, kad As­tra­vo AE sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta.