Astravo atominė – „rusiško charakterio grėsmė“
Ry­go­je šian­dien su­si­ti­kę Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tai ir JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas ap­ta­rė Ru­si­jos ke­lia­mas grės­mes. Su­si­ti­ki­mo me­tu mū­sų vals­ty­bės va­do­vė D. Gry­baus­kai­tė kė­lė klau­si­mą dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, ku­ri „ty­čia ar ne­ty­čia ga­li bū­ti pa­nau­do­ta blo­giems ke­ti­ni­mams“.

Kaip tei­gia pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės yra dau­gia­for­mės. Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li vals­ty­bi­nės sie­nos su Lie­tu­va, sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė, anot ša­lies va­do­vės, taip pat yra „ru­siš­ko cha­rak­te­rio grės­mė“, nes jė­gai­nę sta­to Ru­si­jos įmo­nė, tai, kaip ją sta­ty­ti, ir­gi dik­tuo­ja Ru­si­ja.

Su­si­ti­ku­si su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tais Rai­mun­du Vė­juo­niu bei Too­mu Hend­ri­ku Il­ve­su ir J. Bi­de­nu D. Gry­baus­kai­tė kė­lė klau­si­mą dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo. „A­pie tai kal­bė­jo­me, nes JAV vie­na iš ša­lių, ga­lin­ti da­ry­ti įta­ką ir tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ypač kai kal­ba­me apie bran­duo­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus, taip pat – to­kių jė­gai­nių, kaip As­tra­vas. As­tra­vas ga­li bū­ti pa­nau­do­tas blo­giems ke­ti­ni­mams, ty­čia ar ne­ty­čia kaip ne­kon­ven­ci­nė prie­mo­nė. Už­ter­šus Ne­mu­ną ar­ba ki­to­mis prie­mo­nė­mis ti­krai ga­li­ma da­ry­ti įta­ką kai­my­nėms ša­lims. Tai­gi, As­tra­vas taip pat tam­pa ir ener­ge­ti­nio, ir ka­ri­nio, ir svei­ka­tos, ir te­ri­to­ri­jos sau­gu­mo prob­le­ma, jei­gu ji bus pa­nau­do­ta prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sios ša­lies“, – pa­brė­žė ji.

Po NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je ir pri­im­tų spren­di­mų stip­rin­ti Al­jan­so bu­vi­mą Ry­tų są­jun­gi­nin­kės, Ru­si­ja par­eiš­kė, kad im­sis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių. D. Gry­baus­kai­tė ti­ki­no, kad Bal­ti­jos vals­ty­bės ir NA­TO par­tne­riai ne­dis­ku­tuo­ja apie Ru­si­jos vi­du­je vyks­tan­čias kal­bas. „Mū­sų rei­ka­las – su­stip­rin­ti sa­vo sau­gu­mą. Mū­sų at­sa­ko­my­bė yra pa­si­rū­pin­ti at­gra­sy­mo prie­mo­nė­mis ir ap­gin­ti kiek­vie­ną sa­vo ša­lių pė­dą“, – ak­cen­ta­vo ji.