Astravo atominė elektrinė – daug klaustukų, mažai atsakymų
Kaip Bal­ta­ru­si­ja rea­guo­ja ne tik į mū­sų ša­lies, bet ir į tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą dėl As­tra­ve, Lie­tu­vos pa­šo­nė­je, vos už 50 km nuo Vil­niaus, sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo, par­odys ir ne­tru­kus, ko­vo 15 d., Že­ne­vo­je vyk­sian­tis Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­to po­sė­dis. Ja­me da­ly­vaus ir Lie­tu­vos, ir Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai.

„Mū­sų ša­lis tu­ri vi­siš­ką pa­grin­dą ne­ri­mau­ti, kad As­tra­vo AE bus ne­sau­gi. Jau su­nku su­skai­čiuo­ti, kiek Bal­ta­ru­si­jai pa­tei­kė­me klau­si­mų apie ga­li­mą šios bran­duo­li­nės jė­gai­nės po­vei­kį ap­lin­kai. Nors Es­po kon­ven­ci­ja ir įpa­rei­go­ja į juos at­sa­ky­ti, bet klaus­tu­kų te­bė­ra daug, o at­sa­ky­mų ma­žai“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, at­sto­vau­da­ma Lie­tu­vos vals­ty­bei, dar 2011 m. pa­tei­kė skun­dą Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tui, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­džia šią Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­ją dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo tarp­vals­ty­bi­nia­me kon­teks­te. Tai pa­grin­di­nis tarp­tau­ti­nis do­ku­men­tas, įpa­rei­go­jan­tis kai­my­ni­nes ša­lis bend­ra­dar­biau­ti AE sta­ty­bos klau­si­mais – teik­ti in­for­ma­ci­ją, su­pa­žin­din­ti kai­my­ni­nių ša­lių vi­suo­me­nę, or­ga­ni­zuo­ti eks­per­tų kon­sul­ta­ci­jas.

Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas 2013 m. pa­tei­kė iš­va­das, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė šią kon­ven­ci­ją. Jas pa­tvir­ti­no ir Es­po kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­mas. Per šį su­si­ti­ki­mą bu­vo pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos pa­dė­čiai tai­sy­ti. Kaip jos įgy­ven­di­na­mos, ir pa­aiš­kės per Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­to po­sė­dį ko­vo 15 d.

Ne­pai­sy­da­ma Lie­tu­vos prieš­ta­ra­vi­mų, Es­po kon­ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­mo iš­va­dų ir re­ko­men­da­ci­jų tęs­ti As­tra­vo AE ga­li­mo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo (PAV) pro­ce­są, kad bū­tų at­sa­ky­ta į mū­sų ša­lies klau­si­mus, Bal­ta­ru­si­ja tei­gė, kad PAV pro­ce­sas yra baig­tas. To­dėl Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja Lie­tu­vos var­du 2015 m. ko­vą su skun­du krei­pė­si ir į Or­hu­so kon­ven­ci­jos ati­tik­ties ko­mi­te­tą.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, mū­sų ša­lis te­be­lau­kia at­sa­ky­mo, ko­dėl Bal­ta­ru­si­ja, tu­rė­da­ma dau­giau kaip 70 aikš­te­lių va­rian­tų AE sta­ty­ti, pa­si­rin­ko As­tra­vą. Ji ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos, ar čia bu­vo at­lik­ti šiuo­lai­ki­niai seis­mi­niai ty­ri­mai, nors te­ri­to­ri­jo­je, kur da­bar sta­to­ma bran­duo­li­nė jė­gai­nė, 1887–1908 m. bu­vo už­fik­suo­ti ke­tu­ri vi­du­ti­nio stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mai. Te­be­lau­kia­ma at­sa­ky­mo ir apie ga­li­mą AE po­vei­kį Ne­ries upei, ap­lin­ki­nėms te­ri­to­ri­joms, gy­ven­to­jams. Už­ter­šus Ne­rį ra­dioak­ty­vio­sio­mis me­džia­go­mis, kil­tų grės­mė di­de­lės Lie­tu­vos da­lies gy­ven­to­jų ap­rū­pi­ni­mui ge­ria­muo­ju van­de­niu.

Klaus­tu­ku te­be­ky­bo ava­ri­nės par­eng­ties pla­nai, ypač dėl Vil­niaus eva­kua­ci­jos, jei­gu As­tra­vo AE įvyk­tų di­de­lė ava­ri­ja. Ne­at­sa­ky­ti lie­ka klau­si­mai apie pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro, ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mą ir kt.