Astravo AE atstovai neigia informaciją apie incidentą
Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) at­sto­vai „vi­siš­ka ne­są­mo­ne“ va­di­na in­for­ma­ci­ją, jog sta­tyb­vie­tė­je su­griu­vo at­ra­mi­nės pa­sta­to kons­truk­ci­jos.

Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je BNS nu­ro­dė ne­tu­rin­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą in­ci­den­tą, ta­čiau at­siun­tė nuo­ro­dą į Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, ku­riuo­se ci­tuo­ja­mas As­tra­vo AE at­sto­vas.

„Vi­siš­ka ne­sa­mo­nė! Ne­ži­nau, kas tai per nuo­trau­kos ir iš kur jos, iš jų nie­ko ne­ma­ty­ti. Tarp dvie­jų reak­to­rių blo­kų, kaip ten par­ašy­ta, nė­ra jo­kio bran­duo­li­nio ap­tar­na­vi­mo pa­sta­to“, – Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų por­ta­lui tut.by sa­kė As­tra­vo AE In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vas Eduar­das Svi­ri­das.

As­tra­vo AE at­sto­vas ti­ki­no, kad pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja yra gan­dai, o AE sta­ty­bas „pri­žiū­ri de­šim­tys ins­pek­ci­jų“.

„Tie­siog kaž­kam yra nau­din­ga su­kur­ti bū­tent to­kią at­mos­fe­rą, su­pan­čią mū­sų ob­jek­tą“, – par­eiš­kė E.Svi­ri­das.

„Kal­ba­ma, kad ba­lan­džio vi­du­ry­je kaž­kas su­griu­vo, bet mes ten bu­vo­me nuo ba­lan­džio 19-osios kar­tu su žur­na­lis­tais, su Yu­kiya Ama­no (TA­TE­NA ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Ju­ki­ja Ama­no – BNS), nie­kas ne­sug­riu­vo“, – pri­dū­rė jis.

Ba­lan­džio 19-ąją at­omi­nė­je elek­tri­nė­je lan­kė­si ir BNS žur­na­lis­tas – jis pa­tvir­ti­no, kad žur­na­lis­tai ne­ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti pa­čios sta­tyb­vie­tės.

Kaip skel­bia bal­ta­ru­sių por­ta­las bel­sat.eu, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mo­je As­tra­vo AE ba­lan­džio vi­du­ry­je įvy­ko in­ci­den­tas – su­griu­vo bū­si­mo bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­to at­ra­mi­nės kons­truk­ci­jos, ra­šo por­ta­las bel­sat.eu. Tai por­ta­lui pra­ne­šė vie­nos iš jė­gai­nės sta­ty­bo­je da­ly­vau­jan­čių Pins­ko mies­to or­ga­ni­za­ci­jų dar­bi­nin­kas, anot ku­rio, tai jau ne pir­mas in­ci­den­tas, ta­čiau at­sa­ko­my­bės už juos kol kas nie­kas ne­pri­siė­mė.

Jis nu­ro­dė, jog bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­tas tu­ri iš­kil­ti aikš­te­lė­je tarp dvie­jų jė­gai­nės reak­to­rių. Pa­sta­to pa­ma­tus sku­ban­tys iš­lie­ti dar­bi­nin­kai va­do­vy­bės nu­ro­dy­mu už­py­lė per daug be­to­no, kons­truk­ci­ja ne­at­lai­kė svo­rio ir su­griu­vo jos at­ra­mos. Nak­tį į ob­jek­tą bu­vo iš­kvies­ta 20 dar­buo­to­jų, ku­rie dvi die­nas pneu­ma­ti­niais kū­jais tru­pi­no 50 ku­bi­nių me­trų be­to­no.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­va ir to­liau Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je kels As­tra­vo AE klau­si­mą, teig­da­ma, kad tai yra bend­ras Eu­ro­pos rei­ka­las.

„To­kie ar gan­dai, ar ga­li­mai įvy­kę įvy­kiai, ar ti­krai įvy­kę įvy­kiai dar kar­tą par­odo, kad be tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų da­ly­va­vi­mo iš­si­vers­ti ne­pa­vyks, nes vien bal­ta­ru­sių par­eiš­ki­mais pa­si­ti­kė­ti ne­ga­li­ma“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas 2013 me­tais pa­skel­bė, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, o šie­met ko­vą pa­siū­lė, kad gin­čą pa­dė­tų spręs­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­mi­si­ja. Ta­čiau Bal­ta­ru­si­ja at­si­sa­kė įsi­leis­ti eks­per­tus.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ją ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.