Asmens tapatybės kortelės bus išduodamos ir užsienyje
As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės nuo šiol bus iš­duo­da­mos ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se ar kon­su­li­nė­se įstai­go­se už­sie­nio ša­ly­se, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Ko­vo 21 die­ną įsi­ga­lio­jo vi­daus ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų pa­tvir­tin­tas As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so iš­da­vi­mo, kei­ti­mo, pa­skel­bi­mo ne­ga­lio­jan­čiais ir nai­ki­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas.

Sei­mas per­nai gruo­dį pri­ėmė As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­sta­tė, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­gei­da­vi­mu dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se jiems ga­li bū­ti iš­duo­da­ma as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė. Iki šiol to­kios ga­li­my­bės už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ne­tu­rė­jo ir dėl as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės tu­rė­da­vo grįž­ti į Lie­tu­vą.

„Ti­ki­ma­si, kad as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių iš­da­vi­mas dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se ar kon­su­li­nė­se įstai­go­se pa­di­dins pi­lie­čių ga­li­my­bes nau­do­tis e. val­džios tei­kia­mais pri­va­lu­mais. Tam ti­kras pa­slau­gas bus ga­li­ma gau­ti ne­išė­jus iš na­mų – pa­si­nau­do­jus as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­le kaip prie­mo­ne ta­pa­ty­bei at­pa­žin­ti ir pa­si­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu par­ašu“, - tei­gia­ma URM pra­ne­ši­me.