Asfaltas klojamas pagal partinę liniją
Apie dau­gia­bu­čių kie­mų ir gat­vių tvar­ky­mą pa­skel­bu­siai Vil­niaus mies­to val­džiai su­nkiai se­ka­si pa­aiš­kin­ti, kaip bu­vo at­rink­ti dau­giau­sia jų dė­me­sio su­lauk­sian­tys mi­kro­ra­jo­nai. Iš jų vi­sų la­biau­siai iš­sis­ki­ria Žir­mū­nai – čia gat­vių bus as­fal­tuo­ta tris­kart dau­giau nei ku­rio­je nors ki­to­je mies­to da­ly­je. Opo­zi­ci­ja įta­ria, kad li­be­ra­lai taip el­gia­si ne be pa­grin­do.

Šią sa­vai­tę apie per ke­le­rius me­tus pa­si­mir­šian­čias vil­nie­čių bė­das pra­bi­lęs Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jos Ši­ma­šius jų ne­ak­cen­ta­vo, bet iš pa­skelb­tų tvar­ko­mų kie­mų są­ra­šo aiš­kė­ja, kad šias bė­das pir­mie­ji pa­mirš bū­tent Žir­mū­nų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. Iš­ti­si­nio as­fal­ta­vi­mo bū­du čia bus su­tvar­ky­ta net per 17 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to, o Jus­ti­niš­kė­se ar Laz­dy­nuo­se – de­šimt­kart ma­žiau, An­ta­kal­ny­je, Fa­bi­jo­niš­kė­se, Nau­ja­mies­ty­je – tris kar­tus ma­žiau.

Ski­ria­si ir 17 kartų

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­to­je Vil­nie­čių gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ge­ri­ni­mo prog­ra­mo­je ir prie jos pri­dė­ta­me tvar­ko­mų dau­gia­bu­čių kie­mų są­ra­še į akis iš kar­to krin­ta Žir­mū­nai. Šia­me mi­kro­ra­jo­ne bus tvar­ko­ma dau­giau­sia dau­gia­bu­čių kie­mų ir įva­žiuo­ja­mų­jų ke­lių, o ki­tuo­se mi­kro­ra­jo­nuo­se šie skai­čiai yra ga­na kuk­lūs. Štai Pi­lai­tė­je bus as­fal­tuo­ja­ma vos 90, Pa­ši­lai­čiuo­se – 1080, Šeš­ki­nė­je – 2272, o gy­ven­to­jų skai­čiu­mi Žir­mū­nams ar­ti­ma­me An­ta­kal­ny­je – 4360 kvad­ra­ti­nių me­trų.

Sos­ti­nės vi­ce­me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas tei­gė, kad Žir­mū­nai kaip pri­ori­te­tas ne­bu­vo iš­skir­ti. „Jei­gu yra abe­jo­nių, rei­kia nag­ri­nė­ti kon­kre­čius skai­čius ir at­ve­jus. Bu­vo su­rink­tos se­niū­ni­jų, bend­ruo­me­nių par­aiš­kos, jas pa­gal dar­bų po­rei­kį api­bend­ri­no Mies­to de­par­ta­men­tas“, – apie pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus kal­bė­jo jis.

Ta­čiau Žvė­ry­no bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Da­ma­še­vi­čius va­kar sa­kė apie jo­kias apk­lau­sas ar val­džios krei­pi­mų­sis dėl as­fal­tuo­ti­nų gat­vių ne­gir­dė­jęs. „Ne­ži­nau, iš kur jie tuos skai­čius ir gat­ves pa­ėmė. Ne­sup­ran­tu, kaip jie juos at­rin­ko. Iš pa­do­ru­mo ga­lė­jo bent bend­ruo­me­nės nuo­mo­nės pa­klaus­ti. Ku­ris po­li­ti­kas tu­ri dau­giau įta­kos, tas, ma­tyt, dau­giau lė­šų sa­vo apy­gar­dai ir gau­na. O gal pats me­ras po kie­mus pe­rė­jo?“ – iro­ni­za­vo jis.

„Pra­muš“ dar dau­giau?

Žir­mū­nų se­niū­ni­ja iš­skir­ti­nio dė­me­sio ga­lė­jo nu­si­pel­ny­ti ne­at­si­tik­ti­nai. Šio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į par­la­men­tą iš­rink­tas Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ša­rū­nas Gus­tai­nis. „Žir­mū­nai pir­mau­ja! Per šiuos me­tus čia bus iš­as­fal­tuo­ta tiek kie­mų įva­žų, kiek jo­kio­je ki­to­je Vil­niaus se­niū­ni­jo­je. Ir skir­tu­mas – ne vie­nas ar du kie­mai, o ko­kie 20–30. Ir čia tik pra­džia – šie­met „pra­mu­šim“ vis­ko dar dau­giau!“ – so­cia­li­nia­me tink­le jau džiau­gė­si par­la­men­ta­ras.

Li­be­ra­lų są­jū­džio koa­li­ci­jos par­tne­riai Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je so­cial­de­mo­kra­tai kol kas ne­siė­mė ver­tin­ti, ar Žir­mū­nai tiek val­džios dė­me­sio su­lau­kė dėl ar­tė­jan­čių rin­ki­mų, ku­riuo­se var­žy­sis ir Š. Gus­tai­nis. Vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas tei­gė, kad į po­li­ti­nius ver­ti­ni­mus kai­rie­ji ne­no­ri vel­tis. „Sup­ran­tu, jog yra tam ti­kra abe­jo­nė, ta­čiau ti­ki­me, kad ne­bu­vo po­li­ti­nio įsi­ki­ši­mo, kol ne­įro­dy­ta ki­taip. Te­ri­to­ri­jos bu­vo pa­si­rink­tos va­do­vau­jan­tis se­niū­ni­jų ir bend­ruo­me­nių par­aiš­ko­mis ar­ba nu­ro­dy­tais prob­le­mi­niais taš­kais“, – va­kar sa­kė jis.

Sa­vi su­abe­jo­jo anksčiau

Po­li­ti­nės par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šo“ frak­ci­jos se­niū­nas, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Da­rius Kuo­lys pri­mi­nė, kad abe­jo­nės dėl tvar­ky­ti­nų dau­gia­bu­čių kie­mų ar gat­vių pri­ori­te­tų bu­vo par­eikš­tos dar svars­tant šių me­tų sos­ti­nės biu­dže­tą. „At­krei­pė­me dė­me­sį, kad rei­kia rim­tes­nių dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne. Kė­lė­me ir klau­si­mus dėl pa­si­rin­ki­mo. At­ran­kos kri­te­ri­jai ne­bu­vo iki ga­lo aiš­kūs“, – pri­mi­nė jis.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vą sos­ti­nės ta­ry­bo­je Juo­zą Im­bra­są ir­gi nu­ste­bi­no toks dė­me­sys Žir­mū­nų mi­kro­ra­jo­nui. „Ne­ge­rai, kai at­si­ran­da ly­gūs tarp ly­ges­nių, – pa­brė­žė po­li­ti­kas. – Bet mes Lie­tu­vo­je taip pra­tę: sa­vas – la­bai ge­ras, o sve­ti­mas – blo­gas.“

Vis­ką da­ro tik patys

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė, Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė so­cia­li­nia­me tink­le prieš ku­rį lai­ką pa­skel­bė to­kio tu­ri­nio įra­šą: „Pa­va­sa­rio dar­bai Laz­dy­nuo­se tę­sia­mi. Va­kar Laz­dy­nų gat­vė­je bai­gė­me tvar­ky­ti nau­ją ša­li­gat­vį, ve­dan­tį į pės­čių­jų til­tą. Ar­ti­miau­siu me­tu su­re­mon­tuo­si­me ke­lio­li­ka įva­žų į kie­mus, įreng­si­me dar ke­le­tą ša­li­gat­vių.“

Ta­čiau Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas ta­ry­bo­je Al­gis Čap­li­kas tik juo­kia­si iš to­kių po­li­ti­kų pa­si­gy­ri­mų. „Kan­di­da­tai gat­ves tvar­ko? Aiš­ku, ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad tai vyks­ta ne­at­si­tik­ti­nai. Iš to, ką gir­džiu, su­si­da­ro įspū­dis, kad vie­nas ar ki­tas po­li­ti­kas vos ne as­me­niš­kai as­fal­tuo­ja gat­ves. Tar­si tai bū­tų da­ro­ma ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Kai ku­riems jau pa­siū­lė­me su­si­mes­ti sa­vo pi­ni­gų ir as­fal­tuo­ti gat­ves – mies­tas su­tau­pys“, – šai­pė­si jis.

LŽ pri­me­na, kad Vil­niaus val­džia pa­skel­bė, jog šie­met bus su­re­mon­tuo­ta dau­giau kaip 440 įva­žiuo­ja­mų­jų ke­lių į dau­gia­bu­čių kie­mus, pa­klo­ta dau­giau kaip 9 km nau­jų ša­li­gat­vių, su­tvar­ky­ta da­lis esa­mų dvi­ra­čių ta­kų, įkur­ta 10 nau­jų skve­rų, iš­as­fal­tuo­ta 40 km gat­vių ir žvyr­ke­lių. Dau­gia­bu­čių kie­mų re­mon­to dar­bams nu­ma­ty­ta per 2,5 mln. eu­rų.

Pri­ori­te­tai – su po­li­ti­niu kvapu

SeniūnijaDar­bai iš­ti­si­nio as­fal­ta­vi­mo bū­du (m2)Dar­bai su fre­za (m2)
Žirmūnų171902080
Naujininkų55801154
Naujamiesčio5560
Fabijoniškių49552320
Antakalnio4360870
Žvėryno3020
Karoliniškių23601280
Šeškinės22724903
Senamiesčio2215
Lazdynų16343203
Justiniškių15901260
Pilaitės90110

Šal­ti­nis: Vil­niaus mies­to savivaldybė