Arvydas Juozaitis: plikbajorių Lietuva išėjo į savižudybės kelią
17 me­tų ra­šy­tas Ar­vy­do Juo­zai­čio pub­li­cis­ti­kos dar­bų rin­ki­nys „Tė­vy­nės tuš­tė­ji­mo me­tas. 2000–2017“, pa­sak au­to­riaus, yra pers­melk­tas poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ideo­lo­gi­jos. Fi­lo­so­fą ne­ra­mi­na sen­kan­čios Lie­tu­vos jė­gos, emig­ra­ci­ja. Ne­atre­mia­mą smū­gį tau­tai, esą, ga­li su­duo­ti ir vi­sa jė­ga da­bar bru­ka­ma dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės idė­ja.

„Daugiau tokių tekstų neberašysiu, atsidėsiu grožinei literatūrai“, – teigė A. Juozaitis. Ateityje pasisakysiąs nebent atsitiktinai, tarkime, parodysiąs savo poziciją dvigubos pilietybės klausimu. Jis jį gerokai jaudina.

Visiems emigrantams taip yra pasakoma ir dėl dvigubos pilietybės ten toks vajaus nedaromas. O mes priešingai.

„Dvigubos pilietybės klausimas į mus važiuoja kaip traukinys. Tarkime, Estijoje yra šūkis: „Estija yra vienintelė estų žemė.“ Visiems emigrantams taip yra pasakoma ir dėl dvigubos pilietybės ten toks vajaus nedaromas. O mes priešingai – nesuvokiame, kad veikia išcentrinės jėgos. Negalvodami, kuo tai baigsis, tik šlovindami Europą, išeiname į savižudybės kelią“, – pabrėžė knygos autorius.

Taip mus elgtis verčia, anot rašytojo, plikbajoriškas „lietuvybės sandas“. „Jis liko mums iš tų 200 metų istorijos – kuo greičiau sueuropėti, greitai visus apšokti ir būti geresniu lietuviu tarp savųjų“ – teigė filosofas.

Prisiminė Romualdo Ozolo Lietuvos strategiją: „Nacionalizmas – tai tikrasis humanizmas“. „Turint galvoje, ką dabar daro vengrų premjeras Viktoras Orbanas, čekų prezidentas ir lenkai, tai ir yra nacionalizmas, tikrasis humanizmas. Jie gina krikščioniškąjį humanizmą, kuris dar yra įmanomas. Žinoma, Europos Sąjunga imsis sankcijų“, – kalbėjo A. Juozaitis.

Jau atėjo

Europai pavojų kelia musulmonų gausėjimas. Paryžiuje gyvenantis A. Juozaičio pusbrolis, susipažinęs su knyga, autoriui pasakė, kad už antiislamines straipsnių tezes prancūzai skirtų 10 tūkst. eurų baudą. Prancūzijoje yra bent trys atkaklūs rašytojai, kurie tas baudas moka. Taip pat dar yra galimybė pasėdėti už grotų.

„Ten jau taip nepašnekėsi, vadinasi – jau atėjo. Girdime žmogaus teisių, įvairių emigrantų organizacijų šauksmus. Islamistai neveikia patys, jie nesikreipia į teismą, o veikia per tas organizacijas. Tai daroma labai aktyviai ir iš esmės slopinama bet kokia krikščioniškos civilizacijos gyvybė“, – kalbėjo Vilniaus knygų mugės svečias.

Dalysis LDK palikimu

Pasak A. Juozaičio, Vilniaus knygų mugėje filosofas Alvydas Jokubaitis teigęs, kad lietuvių tauta yra kalbos darinys ir istorinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitis, galybė ir palikimas jai priklauso tik iš dalies.

Jo manymu, kalbos klausimas yra esminis. „Jei ne ji, Lietuva, ko gero, dabar būtų baltarusiška“, – sakė A. Juozaitis.

„Jo manymu, esame kalbos darinys. Kalba yra valstybės sienos. Pritariu jam. Ar galėtume susitarti, kad modernios Lietuvos kontūrai buvo suformuoti 1904-aisiais, spaudos žodžio ir susirinkimų laisvės laiku? Vargu, ar su tuo sutiks dabartinė LDK tradicija, kuri taip smarkiai brukama Lietuvai. Nes integravus tą tradiciją, susidursime su milžiniška Baltarusijos jėga. Jų – 10 mln. ir jie dar neišsivažinėję“, – grasino A. Juozaitis.

Anot jo, artėja istorinis susidūrimas, kai reikės visą LDK palikimą dalytis su baltarusiais. „Ypač tai gali paskatinti būsimi pokyčiai Rusijoje. Ir Baltarusija keis savo pavadinimą, taps Litva. Betrūksta tik nedidelio lūžio“, – kalbėjo filosofas.

Jo manymu, kalbos klausimas yra esminis. „Jei ne ji, Lietuva, ko gero, dabar būtų baltarusiška“, – sakė A. Juozaitis.