Artūrui Skardžiui įstatymų pataisas padėjo rengti vėjo energetikų advokatas
Par­la­men­ta­ro so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją teik­tas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­tai­sas re­gis­truo­ti pa­dė­jo šiuo me­tu vė­jo ener­ge­ti­kams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Pa­ulius Ko­ve­ro­vas, skel­bia 15min.lt.

2013 me­tų ge­gu­žės 16 ir 30 die­ną Sei­me A.Skar­džius re­gis­tra­vo pa­siū­ly­mus dėl At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 20 straips­nio 7 da­lis, 8 da­lies, 9 da­lies, pa­siū­ly­mų es­mė – ne­skir­ti vals­ty­bi­nio ska­ti­ni­mo tų sau­lės jė­gai­nių sa­vi­nin­kams, ku­rie sa­vo elek­tri­nes pa­sis­ta­tė po 2013 me­tų lie­pos.

Do­ku­men­tų me­ta­duo­me­nys, lei­džian­tys pa­ma­ty­ti teks­to su­kū­ri­mo au­to­rys­tę ir lai­ką, ro­do, kad prie šių do­ku­men­tų ren­gi­mo pri­si­dė­jo P.Ko­ve­ro­vas – ad­vo­ka­tų kon­to­ros „So­rai­nen“ ad­vo­ka­tas. Jis šiuo me­tu at­sto­vau­ja Lie­tu­vos vė­jo elek­tri­nių aso­cia­ci­jai ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja veiks­muo­se vers­lui sie­kiant ga­li­my­bių plė­to­ti vė­jo ener­ge­ti­ką Bal­ti­jos jū­ro­je.

A.Skar­džius por­ta­lui pra­džio­je tei­gė ne­pa­žįs­tan­tis ad­vo­ka­to, bet ne­at­me­tė, kad su tei­si­nin­ku ga­lė­jo kon­sul­tuo­tis ren­giant pa­siū­ly­mus. P.Ko­ve­ro­vas pa­tvir­ti­no, kad yra siun­tęs A.Skar­džiui „do­ku­men­tų pa­ke­tus“ ir „tei­kęs pa­sta­bas“, bet sa­ko ne­ren­gęs mi­ni­mų pa­tai­sų – kaip jo duo­me­nys li­ko do­ku­men­tuo­se, ku­riuos A.Skar­džius re­gis­tra­vo Sei­me, tei­si­nin­kas tei­gė ne­ga­lįs pa­aiš­kin­ti.

A.Skar­džius pra­ėju­sią ka­den­ci­ją bu­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rys.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro A.Skar­džiaus šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų – bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“, ku­ri nuo­mo­ja že­mę iš Ši­lu­tės ra­jo­no, Čiū­te­lių kai­mo skly­pų sa­vi­nin­kų, įskai­tant ir A.Skar­džiaus šei­mą, ir per­nuo­mo­ja juos 17-os jė­gai­nių par­ką val­dan­čiai bend­ro­vei „Nau­jo­ji ener­gi­ja“. Pa­sak por­ta­lo, šių bend­ro­vių ak­ci­nin­kai yra tie pa­tys ar­ba su­si­ję gi­mi­nys­tės ry­šiais, da­lis jų da­ly­va­vo 2009-ai­siais įkur­tos Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­jos (LAIEA) veik­lo­je, aso­cia­ci­jai va­do­va­vo tuo­met į Sei­mą ne­pa­te­kęs A.Skar­džius.

Po­li­ti­ko šei­ma už 28,6 ha skly­po nuo­mą per me­tus gau­na 24 tūkst. eu­rų – ge­ro­kai dau­giau nei gre­ta esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Sei­me opo­zi­ci­nių li­be­ra­lų ini­cia­ty­va ket­vir­ta­die­nį su­rink­ti par­ašai, kad Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai bū­tų pa­ves­ta at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rio so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus in­te­re­sų, Sei­mo kon­ser­va­to­riai dėl ga­li­mos pre­ky­bos po­vei­kių ir in­te­re­sų konf­lik­to krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą.