Artūras Skardžius sustabdė narystę Socialdemokratų partijoje
Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad stab­do na­rys­tę Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP), kol bus iš­tir­ta ži­niask­lai­do­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja, jog jis ga­lė­jo at­sto­vau­ti vė­jo ener­ge­ti­kų in­te­re­sams iš to tu­rė­da­mas as­me­ni­nės nau­dos.

A.Skar­džių stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je ket­vir­ta­die­nį par­agi­no LSDP pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas. Šeš­ta­die­nį in­for­ma­ci­ją apie jo pri­va­čius in­te­re­sus pla­nuo­ja svars­ty­ti par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro A. Skar­džiaus šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų.

17-os 2,3 me­ga­va­to ga­lios jė­gai­nių par­ką Ši­lu­tės ra­jo­ne, Čiū­te­lių kai­me val­do 2005-ai­siais „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ji šiuo me­tu nuo­mo­ja­si skly­pus iš bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“. Pa­sta­ro­ji bend­ro­vė že­mę nuo­mo­ja­si iš vie­tos gy­ven­to­jų, įskai­tant ir A. Skar­džiaus šei­mą. Per me­tus už be­veik 27 hek­ta­rų skly­po nuo­mą po­li­ti­kui mo­ka­mi 24 tūkst. eu­rų.

Por­ta­lo tei­gi­mu, A. Skar­džiaus gau­na­ma su­ma už že­mės nuo­mą vers­li­nin­kams yra 12–28 kar­tus di­des­nė, nei mo­ka­ma gre­ta esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kams.

Anot 15min., vi­sų vei­kian­čių bend­ro­vių – „Nau­jo­sios ener­gi­jos“, „E­ner­gi­jos vers­mės“ ir „Re­no­va­ci­jos par­tne­rių“ – ak­ci­nin­kai ir stei­gė­jai yra tie pa­tys: Ni­jo­lė Bu­tovs­kie­nė, Dai­nius Ju­rė­nas, Ro­mual­das Pa­ta­la­vi­čius ar­ba jų šei­mos na­riai ir jų įmo­nės. „E­ner­gi­jos vers­mei“ nuo 2009-ųjų va­do­vau­ja Ta­das Na­vic­kas. Vi­si šie as­me­nys, iš­sky­rus D.Bu­tovs­kie­nę, 2009-ųjų lie­pą da­ly­va­vo įku­riant Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­ją (LAIEA). Jai va­do­vau­ti bu­vo pa­skir­tas 2008–2012 ka­den­ci­ją į Sei­mą ne­pa­te­kęs A. Skar­džius.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Por­ta­las nu­ro­do, kad nuo 2012 me­tų A. Skar­džius da­ly­va­vo Sei­me ren­giant ma­žiau­siai pen­kis tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su elek­tros ener­gi­ja ir at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, pa­tei­kė ma­žiau­siai aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, su­si­ju­sius su šia sri­ti­mi.