Artūras Skardžius: lauksiu, kol žurnalistas Dovydas Pancerovas viešai atgailaus
Yra vie­šų duo­me­nų, kad Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius Sei­mo na­rio par­ei­gas nau­do­ja siek­da­mas fi­nan­si­nės nau­dos sau. Jis gau­na pa­ja­mas iš vė­jo ener­ge­ti­kų ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja vė­jo ener­gi­ją re­gu­liuo­jan­čių įsta­ty­mų ren­gi­me. Apie žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo at­skleis­tus duo­me­nis – po­kal­bis su so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riu A. Skar­džiu­mi, 15min.lt ty­ri­mų sky­riaus žur­na­lis­tu Do­vy­du Pa­nce­ro­vu ir Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Vi­ta­li­ju­mi Gai­liu­mi LRT TE­LE­VI­ZI­JOS lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“.

– Po­ne Skar­džiau, pa­aiš­kin­ki­te, pra­šau, si­tua­ci­ją. Jū­sų šei­ma yra iš­nuo­mo­ju­si skly­pą va­ka­rų Lie­tu­vo­je, ta­me skly­pe yra pa­sta­ty­tos vė­jo jė­gai­nės. Jūs pats su šia veik­la esa­te la­bai su­si­jęs – il­gus me­tus va­do­va­vo­te at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių aso­cia­ci­jai. Da­bar, pa­sak Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių, esa­te vie­nas ak­ty­viau­sių pa­tai­sų tei­kė­jų ir Sei­mo na­rių svars­tant su vė­jo ener­gi­ja su­si­ju­sius klau­si­mus. Ko­kie jū­sų mo­ty­vai?

A. Skardžius: Pir­miau­siai no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai, ką par­ašė D. Pa­nce­ro­vas, yra ab­so­liu­tus šmeiž­tas ir me­las. Iš­sky­rus vie­ną fak­tą, kad prieš 11 me­tų ma­no žmo­na iš­nuo­ma­vo 30 ha skly­pą pro­jek­tų vys­ty­to­jams. Bet jie nė­ra vė­jo ener­ge­ti­kos at­sto­vai.

– Bet jūs gau­na­te pa­ja­mas? Po ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų per me­tus.

A. Skardžius: Tai yra be­veik 30 ha skly­pas, la­bai pres­ti­ži­nė­je vie­to­je. Ma­žai yra to­kių te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se pui­kiai iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra ir toks di­de­lis vė­jo grei­tis. Ki­tas da­ly­kas – vi­sos ma­no pa­tai­sos, po to, kai bai­giau va­do­vau­ti aso­cia­ci­jai ir vėl ta­pau Sei­mo na­riu 2012 me­tais, bu­vo skir­tos gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Pir­ma, ap­ri­bo­jau elek­tros ener­gi­jos kvo­tas iš sau­lės po 1,5 li­to už kW, bio­ku­ras – nuo 355 MW re­mia­mų iki 105 – ma­no pa­tai­sos. Ir už­kir­tau ke­lią, kad be kon­kur­so ne­bū­tų nau­do­ja­ma Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­ja vė­jo jė­gai­nėms.

– La­bai trum­pai iš­ver­siu tai, ką jūs pa­sa­kė­te: jūs pa­blo­gi­no­te są­ly­gas sau­lės ener­gi­jos ga­min­to­jams, taip pat ga­min­to­jams iš bio­ku­ro, taip pat pa­blo­gi­no­te są­ly­gas vals­ty­bi­nei įmo­nei at­ei­ti į jū­rą. Vi­sa tai tam, kad pa­ge­rin­tu­mė­te są­ly­gas tiems, su ku­riais jūs dir­bat. Po­ne Pa­nce­ro­vai, kas jums ke­lia di­džiau­sią įta­ri­mą Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus veik­lo­je?

D. Pancerovas: Ma­no nuo­mo­ne, pa­ti įdo­miau­sia šios sche­mos de­ta­lė, kad po­nas A. Skar­džius nuo­mo­ja 28 ha že­mės skly­pą ir šiuo me­tu už jį gau­na 24 tūkst. eu­rų per me­tus. Ir ta nuo­mos kai­na yra tie­sio­giai pri­riš­ta prie elek­tros su­pir­ki­mo kai­nos.

A. Skardžius: Me­las.

– Aš tu­riu su­tar­tį, po­ne Skar­džiau. Ci­tuo­ju: „Bend­ras že­mės skly­po nuo­mos mo­kes­tis yra 17 500 eu­rų per me­tus. Nuo­mos mo­kes­tis bus pa­di­din­tas at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tą elek­tros ener­gi­jos 1 kW su­pir­ki­mo kai­nos pa­di­dė­ji­mą, t.y. nuo­mos mo­kes­tis bus pro­por­cin­gai di­di­na­mas, jei­gu elek­tros ener­gi­jos su­pir­ki­mo kai­na šios su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu taps di­des­nė nei šios su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­ną.“ Po­ne Skar­džiau, ši su­tar­tis tie­sio­giai įpa­rei­go­ja jū­sų šei­mą rū­pin­tis di­des­niais elek­tros su­pir­ki­mo ta­ri­fais.

A. Skardžius: Ne, aš ne­suin­te­re­suo­tas. Aš nie­kaip ne­ga­liu pa­keis­ti elek­tros ener­gi­jos kai­nos, nes ją re­gu­liuo­ja Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Be to, nė vie­nam vė­jo jė­gai­nių par­kui ta­ri­fas ne­bu­vo pa­keis­tas. Jis toks pats, koks bu­vo ir su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­ną.

– Taip, bet ko­dėl jūs gau­na­te ne­be 17 tūkst., o 24 tūkst. eu­rų per me­tus?

A. Skardžius: Tas skly­pas ėjo iš vie­nų vys­ty­to­jų ran­kų į ki­tas, nuo to ir pri­klau­so, kad kei­čia­si kai­na. Jūs kal­ba­te kaž­ko­kį kos­mo­są. Ne­ga­li­ma pa­keis­ti elek­tros ta­ri­fo, to­dėl aš ne­tu­riu jo­kio in­te­re­so.

D. Pancerovas: Jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad pa­gal su­tar­tį po­nas A. Skar­džius su žmo­na už nuo­mą tu­rė­jo gau­ti 17 500 eu­rų, da­bar yra 24 tūkst. Va­di­na­si, su­ma iš­au­go 37 proc. Pa­si­ra­šant su­tar­tį, elek­tros kai­na bu­vo 22 li­to cen­tai (6,3 eu­ro cen­to). Šiuo me­tu „Nau­jo­ji ener­gi­ja“ gau­na 8,6 eu­ro cen­to. Tai yra tais pa­čiais 37 proc. di­des­nė kai­na. La­bai svar­bu yra grįž­ti prie skly­po dy­džio. Iš po­no Skar­džiaus vė­ji­nin­kai nuo­mo­ja­si 28 ha skly­pą, vė­jo jė­gai­nės sto­vi dvie­juo­se ma­žes­niuo­se skly­puo­se, ku­rių bend­ras dy­dis yra 24 a. 24 a šio skly­po yra nau­do­ja­mi, vi­sam ki­tam plo­te ga­no­si kar­vės.

– Po­ne Pa­nce­ro­vai, jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­mas A. Skar­džius, ne­ga­na to, kad nuo­mo­ja sa­vo skly­pą ir tu­ri in­te­re­są, ku­ris apib­rėž­tas net su­tar­ty­je, tą skly­pą nuo­mo­ja ne pa­gal rin­kos kai­ną?

D. Pancerovas: Tai ir­gi la­bai svar­bi de­ta­lė. Šį vė­jo jė­gai­nių par­ką su­da­ro 17 vė­jo ma­lū­nų. Jie sto­vi sep­ty­nio­li­ko­je 12 a skly­pų. 15 iš jų pri­klau­so vi­sai ki­tiems as­me­nims. Aš iš Re­gis­trų cen­tro iš­si­trau­kiau vi­sų tų skly­pų nu­me­rius, pers­kam­bi­nau Vil­ky­čių bend­ruo­me­nei ir klau­siau, ku­rie sa­vi­nin­kai yra vie­ti­niai. Su­si­sie­kiau su tais sa­vi­nin­kais ir su­ži­no­jau, kad jie už iš­nuo­mo­tą skly­pą vi­du­ti­niš­kai gau­na apie 600 eu­rų per me­tus.

A. Skardžius: Pir­miau­sia skly­pas bu­vo įsi­gy­tas vys­ty­ti sa­vo par­kui. Po to bu­vo da­ro­mas de­ta­lus pla­nas. Ir tik po to at­si­ra­do vys­ty­to­jai, ku­rie pa­gal spe­cia­lų­jį pro­jek­tą, tech­no­lo­gi­ją pa­si­rin­ko skly­pą, kur vė­jo jė­gai­nės vie­na ki­tos ne­užs­tos. Jūs čia ban­do­te vis­ką pa­vers­ti taip, kaip nė­ra. Mes ne­nuo­mo­jom skly­po vė­ji­nin­kams, mes iš­nuo­mo­jom jį pro­jek­to vys­ty­to­jams. Ir su tuo jo­kių są­sa­jų ne­tu­riu.

– Jūs gal ir su sa­vo žmo­na ne­tu­rit jo­kių są­sa­jų? Po­ne Skar­džiau, jū­sų žmo­na yra pa­si­ra­šiu­si šią nuo­mos su­tar­tį.

A. Skardžius: Taip, ir vis­kas yra se­niai dek­la­ruo­ta, bet tik da­bar ban­do ka­bi­nė­tis, nes kaip tik šiuo me­tu pra­dė­jo­me svars­ty­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­as­kai­tą ir aš pa­sip­rie­ši­nau siū­lo­mam pro­jek­tui.

– Tai „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ da­bar su ju­mis su­si­do­ro­ja?

A. Skardžius: Kas ga­li pa­neig­ti, kad vie­na iš de­vy­nių vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jų, ku­rias tu­ri „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ hol­din­gas, ne­tu­ri įta­kos D. Pa­nce­ro­vui? Kas ga­li pa­neig­ti?

– Pats D. Pa­nce­ro­vas, čia esan­tis, ga­li pa­neig­ti.

A. Skardžius: Bus la­bai įdo­mu pa­ma­ty­ti, kaip jis pro­ku­ra­tū­ro­je pa­nei­gi­nės ši­tuos da­ly­kus.

– Po­ne Gai­liau, ar jū­sų nuo­mo­ne šio­je si­tua­ci­jo­je yra ko­rup­ci­jos po­žy­mių?

V. Gailius: Jei­gu yra dek­la­ruo­tas ry­šys su ju­ri­di­niu as­me­niu ir tas ju­ri­di­nis as­muo iš tei­sės ak­tų pro­jek­tų, ku­riuos tei­kė Sei­mo na­rys, tu­rė­jo kaž­ko­kios fak­ti­nės nau­dos, be jo­kios abe­jo­nės, mes kal­bė­tu­me apie tei­si­nį to­kių ry­šių įver­ti­ni­mą. Jei­gu toks prie­žas­ti­nis ry­šys yra, tuo­met jau rei­kė­tų tei­sė­sau­gos įver­ti­ni­mo. Šian­dien man ši si­tua­ci­ja yra kaž­kuo pa­na­ši su at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­riu­mi: kaž­koks per­sis­kirs­ty­mas ir vos ne ka­ras vyks­ta, o ka­re tai­syk­lių nė­ra. Ne­no­riu sa­ky­ti jo­kių iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų, bet jei­gu bu­vo tei­kia­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai – ar bu­vo at­lie­ka­mas šių tei­sės ak­tų an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas? Kal­bu apie vi­sus tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ku­rie re­gu­liuo­ja šią sri­tį. Jei­gu an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas ne­bu­vo at­li­kas – jį rei­kė­tų at­lik­ti.

– Po­ne Skar­džiau, tu­rint su­tar­ty­je to­kį punk­tą, ku­rį ci­ta­vau, vos tik vėl ta­po­te Sei­mo na­riu, rei­kė­jo iš­kart ei­ti pas tą UAB „E­ner­gi­jos vers­mė“ su sa­vo žmo­na ir pra­šy­ti tą punk­tą, ku­ris jus va­ry­te va­ro į in­te­re­sų konf­lik­tą, iš­brauk­ti iš su­tar­ties.

A. Skardžius: Nė­ra čia ko brauk­ti, nes nė­ra jo­kio in­te­re­sų konf­lik­to. Aš nie­kaip ne­ga­liu pa­veik­ti elek­tros ener­gi­jos kai­nų.

– Jūs esa­te Sei­mo na­rys, o Sei­mas iš es­mės re­gu­liuo­ja vis­ką, taip pat ir Kai­nų ko­mi­si­jos veik­lą. Tiks­liau – tei­si­nę ap­lin­ką, ku­rio­je ji vei­kia.

A. Skardžius: Ne­da­ry­ki­te to­kių iš­ve­džio­ji­mų. Aš la­bai no­rė­čiau, kad bū­tų at­lik­tas ma­no tei­sės ak­tų ver­ti­ni­mas. Jei­gu ra­si­te nors vie­ną, ku­ria­me aš ėjau prieš vie­šą in­te­re­są, o ne jį gy­niau – no­rė­siu, kad po­nas Pa­nce­ro­vas čia vie­šai at­gai­lau­tų. Vi­si ma­no teik­ti tei­sės ak­tai gi­na vie­šą in­te­re­są.

D. Pancerovas: Už­ten­ka pa­mi­nė­ti At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl vė­jo jė­gai­nių Bal­ti­jos jū­ro­je. Be­je, mes čia kal­ba­me apie mi­li­jar­di­nes in­ves­ti­ci­jas. Štai yra Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­ta iš­va­da, kad da­bar ga­lio­jan­ti tvar­ka, ku­rią gi­na po­nas Skar­džius yra su­da­ran­ti prie­lai­das ko­rup­ci­jai ir ne­są­ži­nin­gai veik­lai.

A. Skardžius: Me­las.

– Kas me­las? Kad STT taip ne­ra­šė, ar STT ra­šė me­lą?

A. Skardžius: STT ne­skai­tė to įsta­ty­mo ir pa­si­da­rė sa­vo iš­va­das. Šian­dien yra su­da­ry­tos vi­siems ly­gios są­ly­gos. Be to, at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mas at­si­ra­do 2011 me­tais, kai aš ne­bu­vau Sei­mo na­rys.

– Po­ne Pa­nce­ro­vai, jū­sų nuo­mo­ne, yra ko­rup­ci­nės veik­los ta­me, ką da­ro po­nas Skar­džius?

D. Pancerovas: Aš tur­būt ne­su kom­pe­ten­tin­gas ga­lu­ti­nai įver­tin­ti, ar tai yra ko­rup­ci­ja, ar nė­ra. Ma­no kaip pi­lie­čio ir žur­na­lis­to nuo­mo­ne, po­nas Skar­džius gau­na pi­ni­gus iš žmo­nių, ku­rių in­te­re­sus gi­na Sei­me. Ma­nau, kad tai su­da­ro prie­lai­das ko­rup­ci­jai. Ir tai tu­rė­tų bū­ti ne žur­na­lis­tų ty­ri­mas, o bent jau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.