Artūras Skardžius dirbs Aplinkos apsaugos komitete
Il­gai stri­gęs spren­di­mas pri­im­tas: Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pri­pa­žin­tas tu­rin­tis in­te­re­sų at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­ko­je ir gal­būt pa­žei­dęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus So­cial­de­mo­kra­tų dar­bo frak­ci­jos na­rys Ar­tū­ras Skar­džius nuo šiol dirbs Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te. Čia taip pat svars­to­mi su at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka su­si­ję įsta­ty­mai.

Už tai balsavo 70 Seimo nariai, prieš – 32 , o susilaikė 13 parlamentarų.

Liberalas Eugenijus Gentvilas piktinosi, kad frakcija A. Skardžių „kiša į galimą ir neišvengiamą viešų ir privačių interesų konfliktą“ ir apgailestavo, kad frakcija A. Skardžiaus nesiūlo į tą komitetą, kur nėra „tokių konfliktų regimybės“.

Seimas praėjusią savaitę jau buvo nepritaręs parlamentaro skyrimui į šį komitetą, bet jį atšaukė iš Ekonomikos komiteto.

Aplinkos apsaugos komiteto vadovas „valstietis“ Kęstutis Mažeika yra suabejojęs, ar A. Skardžius tinkamas dirbti komitete. A. Skardžiaus darbui jame priešinosi ir kiti komiteto nariai.

Po Antikorupcijos komisijos nepalankių išvadų A. Skardžius pats pasitraukė ir iš Energetikos komisijos.

Pasak komisijos išvadų, A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba komisija yra pareiškusi, kad A. Skardžiaus teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų.