Artūras Paulauskas buria judėjimą „Pirmyn Lietuva“
Dar­bie­tis Ar­tū­ras Pa­laus­kas bu­ria ju­dė­ji­mą – pa­sak jo stei­gė­jų, tai bus nau­ja cen­tro-kai­rio­sios kryp­ties jė­ga, ap­jung­sian­ti tiek bu­vu­sius ar esa­mus Dar­bo par­ti­jos na­rius, tiek ne­par­ti­nius as­me­nis.

Kaip BNS sa­kė vie­nas ku­ria­mo ju­dė­ji­mo at­sto­vų, bu­vęs par­la­men­ta­ras „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Pa­liu­kas, šeš­ta­die­nį steig­ti ju­dė­ji­mą pa­va­di­ni­mu „Pir­myn Lie­tu­va“­nusp­ren­dė apie 60 šeš­ta­die­nį Vil­niaus pa­kraš­ty­je su­si­rin­ku­sių as­me­nų iš vi­sos Lie­tu­vos.

„I­ni­cia­ty­va ėjo iš sky­rių, iš apa­čios, vi­si su­si­rin­ko, nu­spręs­ta kur­ti ju­dė­ji­mą, ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­ku vien­bal­siai iš­rink­tas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, žmo­nės la­bai ak­ty­viai pa­si­sa­kė, Ar­tū­ras pri­sta­tė sa­vo ma­ty­mą, ko­kie tu­ri bū­ti tiks­lai, su kai ku­rio­mis pa­tai­so­mis pri­tar­ta, nu­spręs­ta re­da­guo­ti ir bus pa­teik­ta vi­suo­me­nei, ta­da tas ju­dė­ji­mas bus už­re­gis­truo­tas. Pri­tar­ta ju­dė­ji­mo pa­va­di­ni­mui „Pir­myn Lie­tu­va“, – sa­kė R.Pa­liu­kas.

„Pag­rin­di­nės idė­jos yra Lie­tu­vos at­ei­tis. Mes pa­ėmė­me tau­ti­nės, de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės kryp­tį, do­ro­vi­nių nuo­sta­tų stip­ri­ni­mą, tei­sin­gu­mo už­ti­kri­ni­mą, pa­skui ir vi­si ki­ti da­ly­kai – są­ži­nin­gas mo­kė­ji­mas už dar­bą, są­ly­gos vers­lui, ypa­tin­gai pa­brė­žė­me, kad val­džios ga­lios tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tos“, – BNS aiš­ki­no A.Pa­ulaus­kas.

Ti­ki­ma­si nau­ją ju­dė­ji­mą įre­gis­truo­ti per dvi sa­vai­tes. Tiek R.Pa­liu­kas, tiek ir pats A.Pa­ulaus­kas kol kas te­bė­ra Dar­bo par­ti­jos na­riai, ta­čiau abu ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je ža­da elek­tro­ni­niu pa­štu pa­teik­ti pra­šy­mus dėl iš­re­gis­tra­vi­mo – po­li­ti­kai sa­ko ne­be­su­lau­kę, kol vėl pra­dės funk­cio­nuo­ti par­ti­jos Vil­niaus sky­rius.

Abu stei­gė­jai tvir­ti­na, jog ju­dė­ji­mas ne­tu­ri nie­ko bend­ro su Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho nau­jai bu­ria­ma aso­cia­ci­ja.

„Mes ne­ma­tė­me ten (Dar­bo par­ti­jo­je – BNS) ypa­tin­gos ga­li­my­bės, pers­pek­ty­vos lik­ti, juo la­biau pra­si­dė­jo tas ka­ras tarp Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės, tam­py­ma­sis dėl ly­de­ria­vi­mo, pos­to. Fak­tiš­kai vi­sa ener­gi­ja nu­ei­na čia, o ne po­li­ti­niams pro­ce­sams da­ly­vau­ti, ana­li­zuo­ti“, – aiš­ki­no jis.

Po­li­ti­kas sa­ko, kad ju­dė­ji­mas da­ly­vau­tų 2019-ai­siais vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­muo­se, iki tol ža­da­ma reng­ti su­si­ti­ki­mus su žmo­nė­mis, kon­fe­ren­ci­jas. A.Pa­ulaus­ko ma­ny­mu, ju­dė­ji­mas pa­jė­gus ap­jung­ti „ke­lis šim­tus žmo­nių“.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas ir bu­vęs ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas pra­ne­šė ku­rian­tis aso­cia­ci­ją „Už vie­nin­gą ir svei­ką Eu­ro­pą“ – pa­sak V.Us­pas­ki­cho, tai ne­bus po­li­ti­nė jė­ga, ta­čiau jos na­riams ne­bus drau­džia­ma da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su ki­to­mis par­ti­jo­mis.

Dar­bo par­ti­ja rin­ki­muo­se į Sei­mą per­nai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras, vė­liau pri­si­jun­gę prie so­cial­de­mo­kra­tų.

Po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­nus Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui, nau­ją­ja „dar­bie­čių“ va­do­ve per­nai gruo­dį iš­rink­ta Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė. V.Us­pas­ki­chas ra­gi­no dar­bie­čius keis­ti pir­mi­nin­kę.