Artūras Margelis suviliojo 80 konservatorių
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ją pa­li­ko apie 80 na­rių, Laz­di­jų me­rui, bu­vu­siam kon­ser­va­to­riui Ar­tū­rui Mar­ge­liui su­bū­rus nau­ją vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją – ne­par­ti­nį ju­dė­ji­mą „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“.

Par­ti­jos va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis si­tua­ci­jos sa­ko ne­dra­ma­ti­zuo­jan­tis ir va­di­na iš­sig­ry­ni­ni­mu. „Vi­sų pir­ma rei­kia klaus­ti, kas tie žmo­nės, ku­rie bu­vo at­ėję – ar jie ti­krai jau­tė­si Tė­vy­nės są­jun­gos na­riai, ar tai žmo­nės, ku­riems gal­būt bu­vo pa­ža­dė­ti ko­kie nors pos­tai? Ma­nau, kad iš­sprę­sim, iš­sig­ry­nin­sim ir gy­ven­sim to­liau“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

Kon­ser­va­to­rių at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė Ais­tė Ged­vi­lie­nė BNS in­for­ma­vo, kad per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes iš TS-LKD Laz­di­jų sky­riaus iš­ėjo apie 80 žmo­nių, sky­ru­je da­bar yra apie 450 na­rių.

Laz­di­jų ra­jo­no me­ras A.Mar­ge­lis lie­pos pra­džio­je pa­skel­bė įkū­ręs nau­ją vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją – ne­par­ti­nį ju­dė­ji­mą „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“. Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad ju­dė­ji­mas yra ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, jos veik­los tiks­lai – telk­ti žmo­nes, kad vi­siems bū­tų ge­ra gy­ven­ti Laz­di­jų kraš­te, rem­ti pi­lie­ti­nes ini­cia­ty­vas ir spręs­ti žmo­nių prob­le­mas. Įsta­tuo­se yra punk­tas, nu­ma­tan­tis, kad ši vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja ga­li de­le­guo­ti sa­vo iš­rink­tus ge­riau­sius at­sto­vus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Pa­sak A.Mar­ge­lio, nuo­sta­ta, kad ju­dė­ji­mas yra ne­par­ti­nis, leis į jį su­si­bur­ti di­des­niam bū­riui ak­ty­vių, no­rin­čių ir ga­lin­čių da­ly­vau­ti ra­jo­no vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me žmo­nių. Taip pat – ir da­ly­vau­jant rin­ki­muo­se į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

A.Mar­ge­lis me­ru bu­vo iš­rink­tas kaip Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vas. Jo na­rys­tę par­ti­jo­je per­nai ge­gu­žę su­stab­dė Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas po Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) pra­dė­to ty­ri­mo dėl Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pir­ki­mų.

VPT nu­sta­tė, kad iš me­ro kon­tro­liuo­tos įmo­nės „Dzū­kų ži­nios“ te­le­vi­zo­rių įsi­gi­jo 1 tūkst. eu­rų bran­giau, nei jis kai­na­vo maž­me­ni­nė­je rin­ko­je – už 4960 eu­rų, ir taip pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą. Tar­ny­ba taip pat anks­čiau pa­skel­bė, jog sa­vi­val­dy­bės kan­ce­lia­ri­nių pre­kių ir ko­pi­ja­vi­mo po­pie­riaus pir­ki­mai iš tos pa­čios įmo­nės už dau­giau nei 13 tūkst. eu­rų taip pat vyk­dy­ti pa­žei­džiant įsta­ty­mus.