Artimiausiu metu gali atvykti pabėgėlių šeima iš Sirijos
Ar­ti­miau­siu me­tu į Lie­tu­vą ga­li bū­ti per­kel­ta an­tro­ji pa­bė­gė­lių šei­ma pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) su­si­ta­ri­mą, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Vie­na šei­ma ar­ti­miau­siu me­tu ga­li at­vyk­ti (...) tai si­rai“ – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Pa­bė­gė­lių šei­ma bū­tų per­kel­ta iš Grai­ki­jos. Vi­ce­mi­nis­tras ne­įvar­di­jo, kiek šei­mo­je yra as­me­nų ir ka­da tiks­liai ji pla­nuo­ja at­vyk­ti.

Pa­sak jo, pir­mo­ji pa­gal ES prog­ra­mą per­kel­ta ke­tu­rių ira­kie­čių šei­ma jau yra sėk­min­gai įsi­kū­ru­si Vil­niu­je: šei­mos gal­va sos­ti­nė­je jau dir­ba barz­das­ku­čiu, žmo­na kol kas ne­dir­ba ir au­gi­na ma­ža­me­tį kū­di­kį bei ki­tą vai­ką.

Eu­ro­pa šiuo me­tu ieš­ko bū­dų iš­spręs­ti pa­bė­gė­lių kri­zę, kai per pra­ėju­sius me­tus į Eu­ro­pą at­vy­ko dau­giau nei mi­li­jo­nas pa­bė­gė­lių, dau­gu­ma jų – iš ka­ro dras­ko­mos Si­ri­jos.

Lie­tu­va pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą yra pri­ėmu­si vie­ną ke­tu­rių as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mą, o per dve­jus me­tus yra įsi­pa­rei­go­ju­si pri­im­ti 1105 žmo­nes.

Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vy­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je va­sa­rio pra­džio­je BNS in­for­ma­vo, kad pa­gal ES vyk­do­mą per­kė­li­mo prog­ra­mą į ki­tas Są­jun­gos ša­lis iš Ita­li­jos iki šiol bu­vo per­kel­ti 279 pa­bė­gė­liai, iš Grai­ki­jos – 202 žmo­nės. Tuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­ga yra su­ta­ru­si per dve­jus me­tus nuo 2016-ųjų pers­kirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių.