Artima premjero patikėtine tapo jo partijos kolegė
Dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­ja iš prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus se­kre­to­ria­to va­do­vės par­ei­gų pa­si­trau­ku­sios Džiul­je­tos Žiugž­die­nės vie­ta il­gai tuš­čia ne­bu­vo. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko dar­bot­var­kės su­da­ry­mu, vi­zi­tais rū­pi­na­si, jo pa­ve­di­mus Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams da­bar per­duo­da Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­rė.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius sa­vo se­kre­to­ria­to va­do­ve pa­sky­rė so­cial­de­mo­kra­tę Ag­nę Rač­kaus­ky­tę. Prieš tai ji dir­bo Sei­mo LSDP frak­ci­jos re­fe­ren­te, eu­ro­par­la­men­ta­ro Zig­man­to Bal­čy­čio pa­dė­jė­ja, tuo­me­čio Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Čes­lo­vo Jur­šė­no pa­ta­rė­ja, dar anks­čiau – par­la­men­tui va­do­va­vu­sio Vik­to­ro Mun­tia­no pa­ta­rė­ja eko­no­mi­kos klau­si­mais.

Įti­ki­no kom­pe­ten­ci­ja ir rekomendacijos

Vy­riau­sy­bės va­do­vo at­sto­vės spau­dai Eve­li­nos But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės tei­gi­mu, A. Rač­kaus­ky­tės dar­bo pa­tir­tis bu­vo le­mia­mas veiks­nys ap­sisp­ren­džiant pa­kvies­ti ją dirb­ti į ko­man­dą.

„Prem­je­ras ap­sisp­ren­dė grei­tai, nes se­kre­to­ria­to va­do­vas at­sa­kin­gas už vi­zi­tų ir su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą, tad dar­buo­to­jas bu­vo rei­ka­lin­gas sku­biai. Jos re­pu­ta­ci­ja ne­prie­kaiš­tin­ga, ji ati­ti­ko ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. A. Rač­kaus­ky­tė yra bai­gu­si vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir va­dy­bos ba­ka­lau­ro stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir va­dy­bos ma­gis­tro stu­di­jas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. Prem­je­ras tu­rė­jo ga­li­my­bę įver­tin­ti A. Rač­kaus­ky­tės kom­pe­ten­ci­ją jai dir­bant Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­kre­to­ria­te, taip pat pa­dė­jo ap­sisp­ręs­ti ge­ros anks­tes­nių jos va­do­vų re­ko­men­da­ci­jos“, – aiš­ki­no E. But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

A. Rač­kaus­ky­tė prem­je­ro se­kre­to­ria­to va­do­ve dir­ba nuo lap­kri­čio 9 die­nos. Ji at­sa­kin­ga už 6 pa­val­džių se­kre­to­ria­to dar­buo­to­jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, ren­gia mi­nis­tro pir­mi­nin­ko dar­bot­var­kę, or­ga­ni­zuo­ja jo dar­bo vi­zi­tus. Anot E. But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės, pra­dė­ju­siai ei­ti par­ei­gas A. Rač­kaus­ky­tei ne­bu­vo pa­skir­tas joks prie­das ar prie­mo­ka prie at­ly­gi­ni­mo.

Kar­je­ros po­sū­kis nenustebino

LSDP gar­bės pir­mi­nin­ko Č. Jur­šė­no ne­nus­te­bi­no A. Rač­kaus­ky­tės kar­je­ros po­sū­kis. Jis ma­no, kad ji ge­ra pa­gal­bi­nin­kė prem­je­rui.

Su A. Rač­kaus­ky­te Č. Jur­šė­nas pra­dė­jo dirb­ti, kai 2008 me­tais Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­te pa­kei­tė V. Mun­tia­ną ir pe­rė­mė da­lį jo ko­man­dos. „Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­ap­si­ri­kau. Kar­tu dir­bo­me iki 2012 me­tų pa­bai­gos, kai bai­giau sa­vo tar­nys­tę tė­vy­nei“, – pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tų mo­hi­ka­nas.

Č. Jur­šė­nas sa­kė A. Rač­kaus­ky­tę ga­lin­tis api­bū­din­ti vi­so­ke­rio­pai tei­gia­mai. Ji ge­rai įsi­gi­lin­da­vo į pa­ves­tas už­duo­tis, ana­li­zuo­da­vo įvai­rią in­for­ma­ci­ją, sklan­džiai dė­lio­da­vo min­tis raš­tu, kar­tais pa­dė­da­vo ra­šy­ti kal­bas, be to, mo­kė­jo bend­rau­ti su įvai­riais žmo­nė­mis. „Ti­krai ga­li­ma sa­ky­ti, kad ji bu­vo de­ši­nio­ji ran­ka. Ne­tu­rė­jau jo­kių skun­dų“, – pa­žy­mė­jo Č. Jur­šė­nas.

Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys Z. Bal­čy­tis, ku­rio pa­dė­jė­ja dir­bo A. Rač­kaus­ky­tė, sa­kė bu­vęs pa­ten­kin­tas jos dar­bu. Kaip pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tas, pa­val­di­nė jam ren­gė trum­pas Sei­me svars­to­mų klau­si­mų apž­val­gas, pa­teik­da­vo pra­šo­mas stu­di­jas, tam ti­kras iš­va­das. „Skun­dų ne­tu­rė­jau. Ji yra par­ei­gin­ga, mo­ka už­sie­nio kal­bų, ir pro­fe­sio­na­liai at­li­ko EP na­rio pa­dė­jė­jos funk­ci­jas“, – ti­ki­no jis.

Z. Bal­čy­tis ne­iš­gy­ve­no, kad A. Rač­kaus­ky­tę į sa­vo ko­man­dą pa­vi­lio­jo prem­je­ras. „Žmo­gus ren­ka­si kur ge­riau. Ne pir­ma ji iš­ėjo iš dar­bo ir ne pa­sku­ti­nė. Na­tū­ra­lu, kad ky­la kar­je­ros laip­tais“, – svars­tė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

At­sis­ta­ty­di­no par­eiš­kus įtarimus

Nuo 2012 me­tų A. But­ke­vi­čiaus se­kre­to­ria­tui va­do­va­vo Dž. Žiugž­die­nė. Ta­čiau lap­kri­čio pra­džio­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mo­kra­to Al­vy­do Ka­ti­no ky­ši­nin­ka­vi­mo. Jis įta­ria­mas iš bend­ro­vės „U­te­nos me­lio­ra­ci­ja“ rei­ka­la­vęs ky­šio Dž. Žiugž­die­nės nau­dai – kad įmo­nė ne­va ne­mo­ka­mai su­re­mon­tuo­tų bu­vu­sios prem­je­ro se­kre­to­ria­to va­do­vės na­mą Ute­nos ra­jo­ne.

A. Ka­ti­nui ir Dž. Žiugž­die­nei bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai dėl ko­rup­ci­jos. Dž. Žiugž­die­nė pa­si­trau­kė iš prem­je­ro ko­man­dos. A. Ka­ti­nas teis­mo spren­di­mu dviem mė­ne­siams bu­vo nu­ša­lin­tas nuo me­ro par­ei­gų. Jis sa­vo kal­tę ne­igia ir aps­kun­dė nu­ša­li­ni­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.