Artėjant rinkimams – mostas popieriniu vėzdu
Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos sie­kia, kad par­ti­jos grei­čiau ir de­ta­liau in­for­muo­tų apie rin­ki­mams iš­leis­tus pi­ni­gus, bet įsta­ty­mus bus ban­do­ma tai­sy­ti tik po po­ros me­tų. Tie­sa, rin­ki­mų prie­vaiz­dai jau ki­tą­met ža­da iš­sa­miau skelb­ti po­li­ti­nės rek­la­mos įkai­nius, juos ly­gin­ti, o per rin­ki­mus – re­gis­truo­ti kan­di­da­tų or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius. Vis dėl­to to­kių ini­cia­ty­vų sėk­mė pri­klau­sys tik nuo pa­čių po­li­ti­kų.

Prob­le­mos, ky­lan­čios dėl po­li­ti­nių par­ti­jų ir rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mo, – ne­syk ap­tar­tos ir įvar­dy­tos. Pa­vyz­džiui, kad ne­pi­ni­gi­nių au­kų aps­kai­ta tu­rė­tų bū­ti aiš­kes­nė, fi­nan­sų at­as­kai­tos ar par­ti­jos na­rių mo­ka­mi mo­kes­čiai bū­tų dek­la­ruo­ja­mi iš­sa­miau, po­li­ti­kų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos – tiks­les­nės.

Vi­sa tai su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios tar­ny­bos ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­kar­to­jo ir Po­li­ti­nių par­ti­jų ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos 2016–2017 me­tais prog­ra­mo­je. Ta­čiau rei­kia­mus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 2017-ai­siais, o VRK siū­lo­mos prie­mo­nės pa­čių po­li­ti­kų elg­tis ki­taip nei anks­čiau, re­gis, ne­įpa­rei­gos.

Pra­dė­jo iš toli

Prog­ra­mos ren­gė­jai pri­pa­žįs­ta, kad per pa­sta­ruo­sius Sei­mo ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus skam­bė­ję bal­sų pir­ki­mo ar rin­kė­jų pa­pir­ki­mo at­ve­jai nė­ra vie­nin­te­lė opi prob­le­ma. Pa­vyz­džiui, iki šiol ne­išsp­ręs­ti po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sų skaid­ru­mo klau­si­mai.

„Daž­niau­sias at­ve­jis – pa­sklei­džia­ma pa­slėp­ta po­li­ti­nė rek­la­ma. Taip dirb­ti­nai su­ma­ži­na­mos po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos iš­lai­dos ir ga­li bū­ti vir­šy­tas įsta­ty­mo nu­sta­ty­tas li­mi­tas, taip pa­žei­džiant po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą. Šio­je sri­ty­je yra ypač pa­lan­kios są­ly­gos ko­rup­ci­jos ri­zi­kai at­si­ras­ti“, – ra­šo prog­ra­mos ren­gė­jai.

Sergejus Muravjovas: „Jeigu nebus partijų noro ir supratimo, dauguma išvardytų priemonių gali likti tik popieriuje.“LŽ archyvo nuotrauka

Ins­ti­tu­ci­jos pri­pa­žįs­ta, kad VRK trūks­ta pa­jė­gų pa­slėp­tai po­li­ti­nei rek­la­mai veiks­min­gai fik­suo­ti, nors ko­mi­si­jos sky­riu­je, ku­ris tuo rū­pi­na­si, ir bu­vo įsteig­ti du pa­pil­do­mi eta­tai. Be to, pri­me­na­ma, kad, net ir nu­sta­čius pa­žei­di­mų, iki ne­igia­mų tei­si­nių pa­sek­mių ne­priei­na­ma, tai­gi ir čia ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ri­zi­ka – ne­ma­ža. Ga­liau­siai kan­di­da­tai iki šiol pa­tei­kia ne­tin­ka­mai už­pil­dy­tas ar­ba vi­sai tuš­čias pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas, o VRK to­kius do­ku­men­tus yra pri­vers­ta pri­im­ti.

Ko­mi­si­jų va­do­vus mo­kys STT

Kaip vi­sa tai iš­spręs­ti? Pir­miau­sia siū­lo­ma pa­keis­ti ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus. Ta­čiau par­eng­ti pa­tai­sas dėl aiš­kes­nės ne­pi­ni­gi­nių au­kų aps­kai­tos, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tų ter­mi­nų anks­ti­ni­mo ir par­ti­jų tei­kia­mų fi­nan­si­nių do­ku­men­tų pla­nuo­ja­ma iki 2017 me­tų pa­va­sa­rio.

Ki­tą­met ža­da­ma reng­ti an­ti­ko­rup­ci­nius mo­ky­mus, rin­ki­mų ste­bė­to­jų el­ge­sio va­do­vus, ana­li­ti­nes rin­ki­mų ir par­ti­jų po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo apž­val­gas, vie­šai jas skelb­ti. Jau ki­tų me­tų pa­va­sa­rį VRK įsi­pa­rei­go­jo pa­teik­ti po­li­ti­nės rek­la­mos kai­nų pa­ly­gi­ni­mo mo­de­lį, su­tvar­ky­ti pri­va­čių kan­di­da­tų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų įran­kius ir pan.

Be ki­ta ko, VRK rin­ki­mų me­tu ke­ti­na rink­ti in­for­ma­ci­ją apie po­li­ti­nių par­ti­jų, po­li­ti­kų stei­gia­mas vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ren­gi­nius, o nau­jiems rin­ki­mų ko­mi­si­jų va­do­vams, pa­si­tel­kus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, reng­ti an­ti­ko­rup­ci­nius mo­ky­mus.

Sku­bin­ti po­ky­čių ne­pro­tin­ga?

Vis dėl­to, kaip pri­pa­žįs­ta ir VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, daug kas pri­klau­sys nuo to, kaip į pa­siū­ly­mus rea­guos pa­tys po­li­ti­kai. Pa­vyz­džiui, rin­ki­mų prie­vaiz­dai ne­ga­li įpa­rei­go­ti po­li­ti­kų, kad teik­tų in­for­ma­ci­ją apie ren­gi­nius, su­si­ti­ki­mus. „Pra­šy­si­me, kad mus in­for­muo­tų, o in­for­ma­ci­ją pa­da­ry­si­me prie­ina­mą. Bet po­li­ti­kai ga­li ir ne­teik­ti to­kios in­for­ma­ci­jos, nie­kas jų ne­ver­čia“, – sa­kė jis.

Tai­gi to­kios is­to­ri­jos, kai į su­si­ti­ki­mą su Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tais at­ėju­siems rin­kė­jams prieš pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus bu­vo su­reng­ta deš­rų ir mė­sos ga­mi­nių „de­gus­ta­ci­ja“, ga­li kar­to­tis. „Jie la­bai ori­gi­na­liai ta­da pa­aiš­ki­no – esą vers­li­nin­kai pa­tys juos su­si­ra­do ir at­ėjo į su­si­ti­ki­mą. Bet taip „dar­bie­čiai“ pa­da­rė po­rą kar­tų ir pa­skui lio­vė­si – įspė­jo­me juos, kad ga­li su­lauk­ti griež­tų sank­ci­jų“, – pri­si­mi­nė Z. Vai­gaus­kas.

Jo tei­gi­mu, VRK ir iki šiol ly­gi­no po­li­ti­nės rek­la­mos kai­nas, ieš­ko­jo, ar ne­dek­la­ruo­ja­mos ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čios su­mos. „Su­si­du­ria­me ne su ne­įp­ras­tai ma­žo­mis, o su ne­įp­ras­tai di­de­lė­mis. Mū­sų dar­buo­to­jai pa­skelbs apž­val­gą, toks bus dar­bas“, – aiš­ki­no VRK va­do­vas.

Po­li­ti­kus, su­si­ju­sius su vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, VRK skel­bė ir iki šiol, nors šie kar­tais ne­ig­da­vo to­kius ry­šius. O kai ku­rie dek­la­ruo­ja esą ir vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo, ir po­li­ti­nės par­ti­jos ly­de­riai. An­tai Ar­tū­ras Zuo­kas yra ir Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), ir vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Taip“ pir­mi­nin­kas.

Anot Z. Vai­gaus­ko, įsta­ty­mų kei­ti­mas iki 2017-ųjų ati­dė­tas, nes li­kus ma­žiau nei me­tams iki Sei­mo rin­ki­mų keis­ti tai­syk­les bū­tų ne­pro­tin­ga. „Vi­si su esa­ma sis­te­ma yra ap­sip­ra­tę, ar­tė­ja rin­ki­mai. Yra ir kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma, ją rei­kė­tų keis­ti, prieš rin­ki­mus tai ne­bū­tų ge­rai“, – tei­gė jis.

Abe­jo­ja VRK pajėgomis

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas, su­si­pa­ži­nęs su pa­teik­ta an­ti­ko­rup­ci­jos prog­ra­ma, džiau­gia­si, kad bent jau par­eng­tas iš­sa­mus veiks­mų pla­nas, ta­čiau ke­lia klau­si­mą, ar jį pa­vyks įgy­ven­din­ti.

„Tie pa­siū­ly­mai dėl po­li­ti­nių par­ti­jų iš­lai­dų yra ti­krai svar­būs. Fi­nan­si­nės at­as­kai­tos da­bar pa­tei­kia­mos to­kiu for­ma­tu, kad ne­ga­li­ma pa­ma­ty­ti de­ta­lių, at­ski­rų iš­lai­dų, jos tie­siog su­gru­puo­ja­mos. Bet nė­ra jo­kios prie­žas­ties, ko­dėl šie­met ne­ga­lė­tu­me tu­rė­ti iš­sa­mes­nės jų pa­tei­ki­mo for­mos“, – ko­men­ta­vo jis.

S. Mu­rav­jo­vo tei­gi­mu, ne­pi­ni­gi­nių au­kų klau­si­mas – ir­gi la­bai ak­tua­lus. Tar­ki­me, par­ti­ja kaip au­ką gau­na plo­tą spau­do­je ir t. t. „Pa­čios par­ti­jos ir ži­niask­lai­da tu­rė­tų teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos. Jei­gu ne­bus jų no­ro ir su­pra­ti­mo, dau­gu­ma iš­var­dy­tų prie­mo­nių ga­li lik­ti tik po­pie­riu­je“, – svars­tė jis.

S. Mu­rav­jo­vas taip pat abe­jo­ja, ar VRK už­teks pa­jė­gų aiš­ki­nan­tis pa­slėp­tą po­li­ti­nę rek­la­mą, ir pri­me­na, kad ly­gin­ti rek­la­mos kai­nas VRK ga­li ir da­bar – po­li­ti­kai apie tai pa­tei­kia duo­me­nis. „Bet no­rė­tų­si, kad to­kios ana­li­zės su­kel­tų tam ti­kras pa­sek­mes“, – pa­žy­mė­jo jis.

Sie­kiant nu­sta­ty­ti kan­di­da­tų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ry­šius, jis siū­lo VRK bend­ra­dar­biau­ti su šią in­for­ma­ci­ją val­dan­čiu Re­gis­trų cen­tru ir ją vie­šin­ti.

Pra­ver­čia žvalgai

Po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai pri­pa­žįs­ta, kad skaid­ru­mo rei­kė­tų dau­giau. Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, ne­pi­ni­gi­nių au­kų klau­si­mas iš tie­sų opus. „Vie­ni su­ge­ba su­sit­var­ky­ti ap­su­kriau, gau­na tų au­kų įvai­riau­sio­mis for­mo­mis, gal koks nors fi­zi­nis as­muo su­tei­kia trans­por­tą, vie­šo­ji įstai­ga, aso­cia­ci­ja iš­lei­džia lanks­ti­nu­kus ir taip to­liau. Taip rin­ki­muo­se su­da­ro­mos ne­vie­no­dos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos“, – kal­bė­jo jis.

E. Ma­siu­lis ti­ki­na, kad jo va­do­vau­ja­mas Li­be­ra­lų są­jū­dis ne­tu­ri ko slėp­ti – esą vi­sus duo­me­nis ga­li pa­teik­ti vie­šai. „O ini­cia­ty­va VRK fik­suo­ti ren­gi­nius yra keis­to­ka. Pa­čios par­ti­jos siun­čia vie­nos pas ki­tas į ren­gi­nius žval­gus. Jei pa­ma­to­me, kad kon­ku­ren­tai da­ro ką nors ne­tei­sė­to ar tie ren­gi­niai pa­žei­džia įsta­ty­mus, ra­šo­mi skun­dai VRK“, – aiš­ki­no jis.

LŽ kal­bin­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas į de­ta­les ne­si­lei­do. Iš pra­džių jis pra­šė pa­aiš­kin­ti, kas yra ne­pi­ni­gi­nė au­ka, o ga­liau­siai pa­si­siū­lė pa­teik­ti sa­vo bend­rą po­žiū­rį į rin­ki­mų skaid­ru­mą. „Pa­vyz­dys yra JAV rin­ki­mai: kan­di­da­tų fi­nan­sa­vi­mas, skaid­ru­mas. O Lie­tu­vo­je nie­ko ne­ga­li: pra­de­dant lė­šų rin­ki­mu, bai­giant su­si­ti­ki­mais. Nei ko­kio kon­cer­to, nei įdo­mes­nio, su­bti­les­nio ren­gi­nio su­reng­ti. Anks­čiau sa­ky­da­vo: kon­ku­ruo­ki­me idė­jo­mis. Bet pa­sa­ky­ki­te, kaip tas idė­jas pa­skleis­ti?“ – klau­sė R. Pa­ksas.