Artėjame prie visuotinio šaukimo į kariuomenę
Dėl de­mog­ra­fi­nės si­tua­ci­jos, kai vis ma­žė­ja šau­kia­mo­jo am­žius jau­nuo­lių, ne­tru­kus tu­rės bū­ti įves­tas vi­suo­ti­nis šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę, sa­ko LRT.lt kal­bin­ti gy­ny­bos ana­li­ti­kai Aud­rius Ba­čiu­lis ir Dei­vi­das Šle­kys. Ka­riuo­me­nės at­sto­vai to vie­šai ne­ko­men­tuo­ja, mat tam esą rei­kia po­li­ti­nės va­lios.

Dis­ku­si­jos vyks­ta už­da­ro­se grupėse

Gy­ny­bos apž­val­gi­nin­kas A. Ba­čiu­lis sa­ko, kad prieš ke­lis mė­ne­sius Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) bu­vo or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je vie­nas klau­si­mų bu­vo bū­tent apie šauk­ti­nių pers­pek­ty­vas.

„Vi­si pui­kiai su­pran­ta, jog dėl Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nės si­tua­ci­jos, kai šau­kia­mo am­žiaus jau­nuo­lių skai­čius to­ly­giai ma­žė­ja ir ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį stip­riai ma­žės, ne­tru­kus at­eis die­na, kai bus kvie­čia­mi vi­si vai­ki­nai po mo­kyk­los. Bus taip, kaip ir tu­ri bū­ti iš pri­nci­po: kiek­vie­nas jau­nuo­lis ži­nos, jog bai­gęs mo­kyk­lą eis tar­nau­ti de­vy­niems mė­ne­siams ar me­tams, o gal ir il­giau. [...] Sa­ky­čiau, tai įvyks per 5 ar 10 me­tų“, – prog­no­zuo­ja A. Ba­čiu­lis.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) po­li­to­lo­gas ir gy­ny­bos ana­li­ti­kas D. Šle­kys sa­ko, kad, jei ir to­liau į ka­riuo­me­nę vy­rai bus kvie­čia­mi to­kiais tem­pais, ko­kiais kvie­čia­mi da­bar, vi­suo­ti­nis šau­ki­mas įvyks sa­vai­me.

„Šiais me­tais pla­nuo­ja­me dau­giau kaip 4 tūkst. kvies­ti. Dar pri­dė­ki­me ge­rą tūks­tan­tį ir tu­rė­si­me vi­suo­ti­nį šau­ki­mą. Čia šne­ku apie vy­rus, nes mer­gi­nos į są­ra­šus kol kas ne­įtrau­kia­mos.

Jei nu­spręs­tu­me kvies­ti mo­te­ris, skai­čiai bū­tų ki­to­kie. Su to­kiu de­mog­ra­fi­niu smu­ki­mu, koks yra da­bar, ir tu­rė­da­mi da­bar­ti­nę šau­ki­mo sis­te­mą, de fac­to vi­suo­ti­nį šau­ki­mą tu­rė­si­me net jo tei­siš­kai ne­ak­ty­va­vę, nes si­tua­ci­ja – ne­džiu­gi­nan­ti. Kiek ži­nau, tiek KAM, tiek ka­riuo­me­nė apie tai gal­vo­ja ir šiuos skai­čius tu­ri ome­ny­je. Dis­ku­si­jos kol kas vyks­ta už­da­ro­se gru­pė­se tarp spe­cia­lis­tų.

Žiū­ri­ma į skai­čius, tik šiuo me­tu yra ki­ti pri­ori­te­tai – aukš­to­jo moks­lo re­for­ma, urė­di­jų re­for­ma, Dar­bo ko­dek­sas ir pan.“ – aiš­ki­no D. Šle­kys.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis dar šių me­tų pra­džio­je už­si­mi­nė, jog vi­suo­ti­nis šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę tu­ri bū­ti įves­tas per šią Sei­mo ka­den­ci­ją, 2019-ai­siais. „Ma­nau, kad šios ka­den­ci­jos me­tu tu­ri bū­ti pa­siek­ta, kad tai bū­tų įgy­ven­din­ta“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Va­do­vau­jan­tis šia sis­te­ma, šau­kia­mi tar­nau­ti bū­tų vi­si mo­kyk­las bai­gę vai­ki­nai. Kas­met į ka­riuo­me­nės gre­tas įsi­lie­tų apie 6 tūkst. jau­nuo­lių.

Tuo me­tu kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis yra tei­gęs, kad apie vi­suo­ti­nį šau­ki­mą bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti nuo 2020-ųjų ar 2021-ųjų.

Kaip šią ži­nią pa­si­tik­tų jau­nuo­liai? Pa­sak TSPMI po­li­to­lo­go D. Šle­kio, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip stip­riai bus dir­ba­ma mo­kyk­lo­se. „Pa­vyz­džiui, kal­bant apie pir­muo­sius šau­ki­mo me­tus, su jau­nuo­liais mo­kyk­lo­se apie tai ne­bu­vo šne­ka­ma. Ne­ži­nau, kas vyks­ta mo­kyk­lo­se pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus. Ar apie tar­ny­bą kal­ba­ma per pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ar is­to­ri­jos pa­mo­kas? Tai ga­li lem­ti, ar žmo­nės no­rės at­ei­ti tar­nau­ti bai­gę mo­kyk­lą“, – svars­tė D. Šle­kys.

Gy­ny­bos ana­li­ti­ko tei­gi­mu, jei vi­suo­ti­nį šau­ki­mą pla­nuo­ja­ma įves­ti dar šios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, apie tai kal­bė­ti rei­kės ge­ro­kai anks­čiau, nes rei­kia tin­ka­mai par­uoš­ti ka­riuo­me­nę, duo­ti pi­ni­gų ka­rei­vi­nių sta­ty­mui ir pan.

LRT.lt kal­bin­tas Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis tei­gė ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos dėl vi­suo­ti­nio šau­ki­mo. „Tai bus po­li­ti­nis spren­di­mas. Kol jo nė­ra, ne­ga­liu ko­men­tuo­ti“, – at­sa­kė ma­jo­ras.

Trūks­ta ser­žan­tų, 9 mė­ne­siai – per mažai

Gy­ny­bos ana­li­ti­kas A. Ba­čiu­lis sa­ko, kad lai­kas gal­vo­ti ir apie il­ges­nį tar­ny­bos lai­ką, mat de­vy­ni mė­ne­siai esą ma­žas lai­ko tar­pas tin­ka­mai par­uoš­ti ka­rį.

D. Šle­kys: jei ir to­liau į ka­riuo­me­nę vy­rai bus kvie­čia­mi to­kiais tem­pais, ko­kiais kvie­čia­mi da­bar, vi­suo­ti­nis šau­ki­mas įvyks sa­vai­me.

„De­vy­ni mė­ne­siai iš tie­sų yra ma­žai. Spe­cia­lis­tai iš kar­to kal­bė­jo, kad tai trum­pas lai­ko tar­pas, bet po­li­ti­kai bu­vo pa­si­da­vę bur­bu­lo pū­ti­mo įta­kai, kad rei­kia pa­da­ry­ti pa­tį ma­žiau­sią tar­ny­bos lai­ką, ko­kį tik ga­li­ma. Rea­liai par­eng­ti ka­rį žie­mos, pa­va­sa­rio, va­sa­ros ir ru­dens ko­vos są­ly­go­mis rei­kia vie­ne­rių me­tų tar­ny­bos. Vi­si tai su­pran­ta. Ka­riš­kiai taip pat bu­vo nu­teik­ti po­li­ti­kų, kad rei­kia at­sar­giau elg­tis su tais šauk­ti­niais, ne­duok, Die­ve, jie ne­iš­si­gąs­tų. Bet vi­si pa­ma­tė, kad ka­ri­nė tar­ny­ba pri­ima­ma ab­so­liu­čiai nor­ma­liai. Pa­tys ka­riai su­pran­ta, kad dar ke­lis mė­ne­sius bū­tų ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti. Ne­rei­kia ma­ny­ti, kad ke­li kai­rių­jų pa­žiū­rų vei­kė­jai ga­li pa­keis­ti tei­gia­mą vi­suo­me­nės po­žiū­rį“, – LRT.lt aiš­ki­no A. Ba­čiu­lis.

Su­grą­ži­nus šauk­ti­nius, ka­riuo­me­nė su­si­dū­rė ir su dar vie­na prob­le­ma – ser­žan­tų trū­ku­mu. „Sup­ras­ki­me, kad ne­už­ten­ka vien tik ka­riuo­me­nei duo­ti pi­ni­gų ir pa­šauk­ti žmo­nes. Ka­riuo­me­nė­je tu­ri bū­ti ir tie žmo­nės, ku­rie pri­ima šauk­ti­nius, juos ap­mo­ko ir per­duo­da į da­li­nius, ku­riuo­se yra pro­fe­sio­na­lūs ser­žan­tai, mo­kan­tys dirb­ti su šauk­ti­niais. Ga­liau­siai – jau­nes­nie­ji ka­ri­nin­kai, ku­rie va­do­vau­ja bū­riams, kuo­poms. Jų vi­sų šian­dien siau­bin­gai trūks­ta. Ka­riuo­me­nė bu­vo su­ma­žin­ta iki mi­ni­mu­mo“, – tę­sė A. Ba­čiu­lis.

Pa­sak gy­ny­bos ana­li­ti­ko, ne­įma­no­ma par­eng­ti ser­žan­to per ke­lis mė­ne­sius – ge­ras ser­žan­tas, pa­sak A. Ba­čiu­lio, ren­gia­mas tre­jus me­tus: „Ser­žan­tų ruo­ši­mas di­di­na­mas, kar­tais gal­būt per­ne­lyg grei­tai. Bam­ba­ma, kad rei­kė­tų ge­riau par­eng­ti, bet ka­riuo­me­nė bu­vo vi­siš­kai ap­leis­ta ir da­bar vis­ką da­ro­me pa­kniops­to­mis.“

Gy­ny­bos ana­li­ti­kas A. Ba­čiu­lis sa­ko, kad lai­kas gal­vo­ti ir apie il­ges­nį tar­ny­bos lai­ką, mat de­vy­ni mė­ne­siai esą ma­žas lai­ko tar­pas tin­ka­mai par­uoš­ti ka­rį.

Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Ž. Ada­mo­nis ti­ki­na, kad si­tua­ci­ja dėl ser­žan­tų ruo­ši­mo ge­rė­ja. „Kas­met au­ga pri­ėmi­mas į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą. 2015 į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą pri­ėmė­me apie 700, per­nai – apie 900, o per pir­mą šių me­tų pus­me­tį – apie 600. Tai­gi au­gi­mas yra, vis­kas ju­da į prie­kį, iš ei­li­nių iš­au­ga į ser­žan­tus ir pan. Po tru­pu­tį mes pa­siek­si­me rei­kia­mą ly­gį“, – LRT.lt tei­gė ma­jo­ras.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui dėl pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2018 me­tais, pla­nuo­ja­mos ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2023 me­tais nu­sta­ty­mo ir pan.

Tei­kia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma di­din­ti ri­bi­nius ka­rių skai­čius at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ir ki­tų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pa­jė­gu­mų plė­trą 2018 – 2023 me­tais. Pla­nuo­ja­ma įsteig­ti ir su­komp­lek­tuo­ti du ba­ta­lio­nus – Bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Mo­tie­jaus Pe­čiu­lio­nio ar­ti­le­ri­jos ir Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio mo­to­ri­zuo­tą­jį pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nus.

2018 m. siū­lo­ma nu­sta­ty­ti bend­rą ri­bi­nį ka­rių skai­čius nuo 18 890 iki 21 950 (2017 me­tais bu­vo nuo 18 340 iki 21 790): ri­bi­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 9 700 iki 10 700 (2017 me­tais bu­vo nuo 9 500 iki 10 600), ri­bi­nis ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius – nuo 4 800 iki 6 300 (ne­si­kei­čia) ri­bi­nis ka­riū­nų skai­čius – nuo 200 iki 320 (2017 me­tais bu­vo nuo 190 iki 300), ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 4 190 iki 4 630 (2017 me­tais bu­vo nuo 3 850 iki 4 590). Ka­riū­nų ir jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mų da­ly­vių skai­čius siū­lo­ma di­din­ti, at­siž­vel­giant į bend­rą nu­ma­to­mą pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čiaus di­dė­ji­mą ir kar­tu di­dė­jan­tį ka­ri­nin­kų po­rei­kį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma 2023 m. bend­rą ri­bi­nį ka­rių skai­čių nu­sta­ty­ti nuo 24 390 iki 26 250, kar­tu nuo­sek­liai di­di­nant pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, ka­rių sa­va­no­rių ir ki­to ak­ty­vio­jo re­zer­vo bei pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių skai­čių. Ta­čiau ne­di­di­nant ka­riū­nų, jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­čių ka­rių, sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės dar­buo­to­jų, dir­ban­čių­jų pa­gal dar­bo su­tar­tis, skai­čiaus.

Baus­mė ne­at­lei­džia nuo pareigos

2015 m. pa­šauk­tų jau­nuo­lių at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bu­vo 3010, 2016 m. – 3000, 2017 m. nu­ma­ty­ta – 3537.

Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­ba 4 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų, t.y. di­din­ti 463.

Ka­riuo­me­nės at­sto­vai tei­gia, jog da­bar jau­nuo­lių no­rin­čių­jų at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą sa­vo no­ru pa­kan­ka. Tai ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ne­pa­puo­lę į šau­kia­mų­jų są­ra­šus ir ka­ro prie­vo­li­nin­kai iš šau­kia­mų­jų są­ra­šo, ta­čiau par­eiš­kę no­rą tar­ny­bą at­lik­ti pir­mu­mo tvar­ka. Pa­gal sa­va­no­rių skai­čių ak­ty­viau­si yra Klai­pė­dos ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nai.

Sa­va­no­riams su­tei­kia­mos ga­li­my­bės pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą ir lai­ką, jie gau­na ir ki­tų pri­vi­le­gi­jų. Ž. Ada­mo­nis ne­sle­pia, kad yra ir ne­ma­žai ven­gian­čių at­lik­ti tar­ny­bą.

„Y­ra dvi ka­te­go­ri­jos šauk­ti­nių: at­ei­nan­tys sa­vo no­ru ir pa­te­kę į są­ra­šus. Jie pa­tei­kia pra­šy­mus bū­ti pa­šauk­ti šie­met. Šian­dien tu­ri­me 50 proc. to­kių ir to­kių, iš vi­so – apie 4 tūkst. pra­šy­mų. Tai – tik pra­šy­mai. Jie ei­na pro­ce­dū­ras, ti­kri­na svei­ka­tą. Da­lis jau bai­gė pa­ti­kri­ni­mus ir yra pri­pa­žin­ti tin­ka­mais [tar­ny­bai], da­lis – ne­tin­ka­mais. Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad už­teks šių žmo­nių ir šie­met ne­rei­kės kvies­ti šauk­ti­nių pri­va­lo­mai at­lik­ti tar­ny­bą“, – LRT.lt ko­men­ta­vo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Ž. Ada­mo­nis.

Sa­va­no­riams su­tei­kia­mos ga­li­my­bės pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą ir lai­ką, jie gau­na ir ki­tų pri­vi­le­gi­jų. Ž. Ada­mo­nis ne­sle­pia, kad yra ir ne­ma­žai ven­gian­čių at­lik­ti tar­ny­bą.

„Žmo­nės lai­ku ne­at­vyks­ta [šau­kia­mi] dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių, bet tam yra ad­mi­nis­tra­ci­nės po­vei­kio prie­mo­nės. Yra ne­ma­žas skai­čius nu­baus­tų, si­tua­ci­ja po tru­pu­tį tvar­ko­si. Ko­kia yra baus­mė? Pri­klau­so nuo to, ke­lin­tą kar­tą ne­at­vy­ko. Svy­ruo­ja kaž­kur nuo 20 iki 200 ir dau­giau eu­rų. Be to, baus­mė ne­at­lei­džia nuo par­ei­gos at­lik­ti tar­ny­bą. Ar as­muo bū­na nu­baus­tas, ar ne, su juo pro­ce­dū­ros yra tę­sia­mos“, – kal­bė­jo ma­jo­ras.