Artėja mūšis dėl nuolatinio šaukimo
Par­ti­jos jau per šį po­li­ti­nį se­zo­ną ra­gi­na­mos su­si­tar­ti dėl nuo­la­ti­nės vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės su­grą­ži­ni­mo - to­kią ini­cia­ty­vą ke­lia Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK). Jam pri­ta­ria ir ka­riuo­me­nės spe­cia­lis­tai, bet kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gia da­bar ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių vėl pra­dė­ti vi­suo­ti­nį ka­ri­nį ren­gi­mą.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pra­si­dė­ju­sio­je Sei­mo ru­dens se­si­jo­je ža­da ska­tin­ti par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės. Šį pa­va­sa­rį Sei­mas Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu lai­ki­nai - pen­ke­riems me­tams - grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją: Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir iš­au­gu­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

„Da­bar rei­kia pa­siek­ti, kad ka­ro prie­vo­lės grą­ži­ni­mas ne­bū­tų lai­ki­nas.Tam bū­ti­nas par­ti­jų su­si­ta­ri­mas. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te su­ta­rė­me jo siek­ti“, - LŽ sa­kė šio ko­mi­te­to na­rė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

NSGK pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, dis­ku­si­ja dėl nuo­la­ti­nio šau­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą par­la­men­ta­rų dar­bot­var­kė­je jau nu­ma­ty­ta - su to­kiu pra­šy­mu jis krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę. Ta­čiau kon­kre­ti da­ta, ka­da klau­si­mas bus ap­tar­tas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, dar ne­pas­kir­ta. „Rei­kia, kad vi­sos Sei­mo frak­ci­jos, eks­per­tai, spe­cia­lis­tai su­tar­tų dėl bend­ros po­zi­ci­jos. To­kia dis­ku­si­ja bū­ti­na, nes ki­taip ne­pat­vir­tin­si­me 2021 me­tų (lai­ko­tar­pio po lai­ki­nai at­nau­jin­to šau­ki­mo) ka­riuo­me­nės pri­nci­pi­nės struk­tū­ros ro­dik­lių“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Ra­gi­na reng­tis iššūkiams

Prezidentė Dalia Grybauskaitė:"Jau šiandien mums reikėtų turėti apie 30-40 tūkst. žmonių mobilizacinį rezervą." Alinos Ožič nuotrauka

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė taip pat yra par­eiš­ku­si, kad dis­ku­si­ja dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mo il­ges­niam nei pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui yra rei­ka­lin­ga.

„Tai pats svar­biau­sias klau­si­mas, ku­rį Sei­mas šiais me­tais, su­si­ta­rus po­li­ti­nėms par­ti­joms, tu­ri kuo grei­čiau iš­spręs­ti. Jei­gu da­bar pa­sa­ky­si­me, kad šauk­ti­niai yra mū­sų ka­riuo­me­nės re­zer­vo ren­gi­mo stu­bu­ras, šian­die­ni­niai moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, tė­vai jau ži­nos, kad 2021 me­tais bai­gę vi­du­ri­nę mo­kyk­lą 18-me­čiai, 19-me­čiai, jei yra svei­ki, tin­ka­mi, tu­rės tar­nau­ti 9 mė­ne­sius. Aš siū­lau pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės, tuo­met ne­be­rei­kė­tų lo­te­ri­jų, kad ne­šauk­tu­me 25, 26 me­tų žmo­nių ir kad vi­siems bū­tų aiš­ki pers­pek­ty­va“, - kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Anot jos, su­ta­ri­mas bū­ti­nas ir to­dėl, kad Sei­mui jau rei­kia ap­sisp­ręs­ti dėl nau­jos pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros po 2020-ųjų, kai baig­sis lai­ki­nas pen­ke­rių me­tų šau­ki­mo at­nau­ji­ni­mo ter­mi­nas. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas, Sei­mui teik­da­mas to lai­ko­tar­pio ri­bi­nius skai­čius, 2021-ie­siems prie šauk­ti­nių jau nu­ro­do nu­lį.

„Mums tai­kos me­to są­ly­go­mis ne­rei­kia di­de­lės ka­riuo­me­nės, ta­čiau tu­ri­me bū­ti par­en­gę mo­bi­li­za­ci­nį re­zer­vą, tin­ka­mai par­uoš­tus žmo­nes, ku­rie jau ry­toj, pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją, ga­lė­tų bū­ti pa­kvies­ti sto­ti į tar­ny­bą. Da­bar tu­ri­me 12,5 tūkst. žmo­nių ka­riuo­me­nę ir vos 2,5 tūkst. ka­rių, ku­riuos ga­li­me pa­kvies­ti iš ci­vi­li­nio gy­ve­ni­mo. Jau šian­dien mums rei­kė­tų tu­rė­ti apie 30-40 tūkst. žmo­nių mo­bi­li­za­ci­nį re­zer­vą. Ka­dan­gi apie 2020–2021 me­tus nu­ma­to­me tu­rė­ti 20 tūkst. pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nę, ta­da mums reik­tų tu­rė­ti apie 60-70 tūkst. žmo­nių par­eng­tą re­zer­vą. O jei­gu siun­čia­me sig­na­lą, kad 2021 me­tais vėl tu­rė­si­me nu­lį, vėl ne­šauk­si­me, ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad mes re­zer­vo ne­tu­rė­si­me ir jo ne­ruo­ši­me“, - ti­ki­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Krašto apsaugos ministras J. Olekas: „Nematau galimybių vėl pradėti visuotinį karinį rengimą, kai nepakankamai aprūpinamas ir sukomplektuojamas pagrindinis kariuomenės branduolys."

Kal­ba apie pro­fe­sio­na­lų stiprinimą

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro J. Ole­ko tei­gi­mu, dis­kuo­tuo­ti apie vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės grą­ži­ni­mą ga­li­ma, bet rei­kia iš­girs­ti vi­sus ar­gu­men­tus ir pri­im­ti ra­cio­na­liau­sią spren­di­mą. „Tai yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės stip­ry­bės ir mū­sų vals­ty­bės ap­gi­na­mu­mo klau­si­mas. Šian­dien, ma­no su­pra­ti­mu, Lie­tu­vai la­bai rei­kia su­stip­rin­ti sa­vo ka­riuo­me­nę: tas lė­šas, ku­rios da­bar yra ski­ria­mos kraš­to ap­sau­gai ir ku­rios prie nu­ma­ty­tų 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to tik ar­tė­ja, rei­kia la­bai su­ba­lan­suo­tai pa­nau­do­ti - ir di­di­nant pa­jė­gų komp­lek­ta­vi­mą, ir ap­rū­pi­nant ka­rius rei­kia­ma gink­luo­te“, - aiš­ki­no jis.

Mi­nis­tras si­tua­ci­ją ša­lies ka­riuo­me­nė­je ly­gi­no su Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės žai­di­mu ką tik pa­si­bai­gu­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te. Esą pa­grin­di­nė­se var­žy­bo­se iš 12-os Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jų pa­si­ro­dė tik sep­ty­ni, ir var­gu ar bū­tų bu­vę ki­taip, jei ko­man­da bū­tų pa­pil­dy­ta de­šim­čia nau­jų na­rių.

„Taip ir ka­riuo­me­nė­je: mums rei­kia su­for­muo­ti jos bran­duo­lį, o pa­skui plės­tis. Ne­ma­tau ga­li­my­bių vėl pra­dė­ti vi­suo­ti­nį ka­ri­nį ren­gi­mą, kai ne­pa­kan­ka­mai ap­rū­pi­na­mas ir su­komp­lek­tuo­ja­mas pa­grin­di­nis ka­riuo­me­nės bran­duo­lys. Esu už tai, kad bū­tų pri­ima­mi su­ba­lan­suo­ti spren­di­mai, pir­miau­sia - pa­da­li­niai su­stip­rin­ti pro­fe­sio­na­liais ka­riais, gink­luo­te, taip pat pa­si­rū­pin­ta sa­va­no­rių pa­jė­go­mis, ku­rios, kaip ka­riuo­me­nės da­lis, vis lau­kia sa­vo ei­lės“, - dės­tė J. Ole­kas.

Grei­to su­si­ta­ri­mo nesitiki

Šį pavasarį Seimas Valstybės gynimo tarybos siūlymu tik laikinai - penkeriems metams - grąžino privalomąją karo tarnybą.Deniso Nikitenkos nuotrauka

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos Ka­ro moks­lų ins­ti­tu­to Ka­ro is­to­ri­jos cen­tro vy­riau­sio­jo moks­lo dar­buo­to­jo prof. dr. Val­do Ra­ku­čio įsi­ti­ki­ni­mu, kai­ta­lio­ti ka­riuo­me­nės sis­te­mą kas ke­le­rius me­tus yra blo­gas spren­di­mas, nes nuo­la­ti­niai di­de­li po­ky­čiai ne­už­ti­kri­na jos efek­ty­vu­mo.

„Šiuo me­tu kal­ba­me ne apie šauk­ti­nių, o apie vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės klau­si­mą. Tai reiš­kia, kad žmo­gus, per 9 mė­ne­sius įgi­jęs tam ti­krų ži­nių, pa­skui dar maž­daug 30 me­tų ga­li bū­ti pa­šauk­tas. Jei sis­te­ma bus nuo­lat kai­ta­lio­ja­ma, vie­niems teks tar­nau­ti, ki­tiems - ne, kaip elg­sis ne­ap­mo­ky­ti žmo­nės iš­ki­lus bū­ti­ny­bei? Ka­dan­gi lai­kai kuo to­liau, tuo la­biau tam­pa ne­ra­mūs, vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė yra bū­ti­na“, - tvir­ti­no jis.

V. Ra­ku­čio ma­ny­mu, vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės klau­si­mas nag­ri­nė­ja­mas ne tik Lie­tu­vo­je, nors šiuo me­tu iš 28 NA­TO ša­lių pri­va­lo­ma ka­ro tar­ny­ba yra tik Da­ni­jo­je, Es­ti­jo­je, Grai­ki­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je ir Tur­ki­jo­je. „Prog­no­zuo­ju, kad dau­ge­lis Eu­ro­pos vals­ty­bių, ku­rios pa­si­rin­ko pro­fe­si­nę ka­riuo­me­nę, la­bai grei­tai grįš prie šauk­ti­nių, nes ka­ro me­tu nie­ko ge­res­nio už tai su­gal­vo­ta nė­ra. Ma­nau, kad R. Juk­ne­vi­čie­nės iš­kel­ta ini­cia­ty­va ra­do­si tin­ka­mu lai­ku, ir nie­kas tam la­bai ne­prieš­ta­raus“, - LŽ sa­kė jis.

Sei­mo NSGK va­do­vas A. Pa­ulaus­kas nė­ra toks ti­kras, kad po­li­ti­kams dėl vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės pa­vyk­tų leng­vai su­si­tar­ti. „Ko­mi­te­te di­de­lių prieš­ta­ra­vi­mų ne­gir­dė­jau, bet nie­ka­da ne­ži­nai, ko­kia bus po­zi­ci­ja, kai pra­si­dės po­kal­biai par­ti­jų vi­du­je. Ma­nau, šio­je se­si­jo­je dėl nuo­la­ti­nio šau­ki­mo at­nau­ji­ni­mo su­si­tar­ti bū­tų la­bai ne­leng­va“, - tei­gė po­li­ti­kas.