Areštuotas visas „Air Lituanicos“ turtas
Teis­mas nu­ta­rė areš­tuo­ti vi­są Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ne­tie­sio­giai val­do­mos ir ban­kru­tuo­jan­čios oro bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ tur­tą ar pi­ni­gi­nes lė­šas.  

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas lie­pos 1-ąją spren­di­mą pri­ėmė Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų pra­šy­mu, nes oro bend­ro­vė jau pa­kan­ka­mai il­gai ne­at­sis­kai­to, sko­los su­ma yra di­de­lė. Teis­mas taip pat su­stab­dė „Air Li­tua­ni­cos“ tur­to iš­ieš­ko­ji­mą ir rea­li­za­vi­mą pa­gal teis­mų ir ki­tus spren­di­mus.

Lai­ki­nas tur­to areš­tas ga­lios, kol teis­mas iš­nag­ri­nės Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų ir „Air Li­tua­ni­ca“ di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Juk­nos pra­šy­mą iš­kel­ti pa­sta­ra­jai ban­kro­to by­lą.

Bir­že­lio pa­bai­go­je įmo­nės kre­di­to­riai nu­ta­rė ne­pra­dė­ti bend­ro­vės ban­kro­to pro­ce­dū­ros ne teis­mo tvar­ka - prieš šį siū­ly­mą bal­sa­vo tik vie­nas kre­di­to­rius - Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai, tu­rin­tys 27,78 proc. bal­sų. N.Juk­na tuo­met sa­kė ap­gai­les­tau­jan­tis dėl to, nes ne­teis­mi­nė pro­ce­dū­ra bū­tų bu­vu­si aiš­kes­nė ir skaid­res­nė. Po to­kio spren­di­mo jis ke­ti­no kreip­tis į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo.

„Air Li­tua­ni­ca“ apie stab­do­mą veik­lą pra­ne­šė ge­gu­žės 22 die­ną, o po sa­vai­tės pra­ne­šė ke­ti­nan­ti ini­ci­juo­ti ban­kro­tą.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, „ Air Li­tua­ni­ca“ per­nai pa­ty­rė 10,27 mln. eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių - be­veik du­kart dau­giau nei 2013 me­tais, kai pa­tir­ta 5,19 mln. eu­rų nuo­sto­lių. Bend­ro­vės pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo 70,2 proc. iki 6,4 mln. eu­rų.

Nu­tar­tis per 7 die­nas ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.