Archeologai atnaujina tyrimus ant Gedimino kalno Vilniuje
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus ar­cheo­lo­gai at­nau­ji­na ty­ri­mus ant Ge­di­mi­no kal­no Vil­niu­je. Ti­ki­ma­si, kad šie ty­ri­mai leis dau­giau su­ži­no­ti apie pi­lia­kal­nio ap­gy­ven­di­ni­mą ir pa­tvir­tin­ti hi­po­te­zę, kad šių me­tų pra­džio­je čia ras­ti 1863–1864 me­tų su­ki­lė­lių pa­lai­kai.

„Ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai už­trun­ka, iš lė­to ka­si­me nu­ma­ty­tą plo­tą ir nuo­dug­niai jį tir­si­me. Bė­gant me­tams ant Ge­di­mi­no kal­no su­si­for­ma­vo ne­men­kas kul­tū­ri­nis sluoks­nis, tad ra­di­nių čia ga­li bū­ti įvai­riau­sių“, – sa­kė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus ar­cheo­lo­gas Val­das Ste­po­nai­tis.

Anks­ty­viau­sių pi­lies kal­no ap­gy­ven­di­ni­mo pėd­sa­kų bu­vo ras­ta po Aukš­tu­ti­nės pi­lies rū­mų pa­ma­tais ir kal­no aikš­te­lės šiau­ri­nia­me pa­kraš­ty­je. Čia bu­vo ap­tik­tas iki vie­no me­tro sto­rio kul­tū­ri­nio sluoks­nio ho­ri­zon­tas su brūkš­niuo­tą­ja ir ly­giu pa­vir­šiu­mi ke­ra­mi­ka. Tai lei­džia teig­ti, kad žmo­nės ant Ge­di­mi­no kal­no gy­ve­no jau I tūks­tant­me­čio pra­džio­je. Anks­tes­ni ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai yra par­odę, kad ga­li­ma at­sek­ti nuo­sek­lią kul­tū­ri­nio sluoks­nio stra­tig­ra­fi­ją nuo brūkš­niuo­to­sios ke­ra­mi­kos iki nau­jau­sių lai­kų sluoks­nių.

2017 m. sau­sio 2–25 d. kal­no aikš­te­lės cen­tri­nės da­lies va­ka­ri­nė­je pu­sė­je de­ta­lių­jų ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų me­tu iš­tir­tas 15 kvad­ra­ti­nių me­trų dy­džio plo­tas, už­fik­suo­ti iki 1,1–2,7 me­tro sto­rio kul­tū­ri­nio sluoks­nio ho­ri­zon­tai, dau­gu­ma jų sie­ti­ni su XIX a. čia bu­vu­sia Vil­niaus ka­ri­ne tvir­to­ve. Ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų me­tu ap­tik­ti pa­lai­kai ga­li bū­ti 1863–1864 m. su­ki­li­mo da­ly­vių, nu­baus­tų mir­ties baus­me Vil­niu­je, Lu­kiš­kių aikš­tė­je.

„Kal­no aikš­te­lės cen­tri­nės da­lies va­ka­ri­nė­je pu­sė­je pla­nuo­ja­me iš­tir­ti apie 150 m² plo­tą, grei­čiau­siai ty­ri­mai truks iki ru­dens“, – sa­kė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus ar­cheo­lo­gas V. Ste­po­nai­tis.

Apie ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus bus in­for­muo­ja­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus sve­tai­nė­je www.lnm.lt, ar­cheo­lo­gai or­ga­ni­zuos at­vi­ras die­nas ty­ri­mų vie­to­je, kur su­si­do­mė­ju­siems pri­sta­tys ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų ei­gą ir nau­jau­sius ra­di­nius.