Arbitražas baigė ieškinio „Gazprom“ žodinį nagrinėjimą
Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas bai­gė žo­di­nį Lie­tu­vos ieš­ki­nio bend­ro­vei „Gazp­rom“ nag­ri­nė­ji­mą. Ket­vir­ta­die­nį Par­yžiu­je abi pu­sės ta­rė bai­gia­mą­jį žo­dį, po ku­rio bai­gė­si lie­pos 1 die­ną pra­si­dė­jęs žo­di­nis by­los nag­ri­nė­ji­mas.

Pa­si­bai­gus žo­di­niam nag­ri­nė­ji­mui, ša­lys tu­rės iki rug­sė­jo pa­bai­gos pa­teik­ti trum­pus ar­gu­men­tų bei do­ku­men­tų api­bend­ri­ni­mus. Tuo­met ar­bi­tra­žo teis­mas pra­dės svars­ty­mą, po ku­rio skelbs spren­di­mą dėl Lie­tu­vos ieš­ki­nio. Šio spren­di­mo lau­kia­ma ki­tą­met, pra­ne­šė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja.

„Lie­tu­va sie­kia, kad „Gazp­rom“ at­ly­gin­tų ža­lą, ku­rią Lie­tu­vos var­to­to­jai pa­ty­rė dėl ne vie­ne­rius me­tus tai­ky­tos ne­są­ži­nin­gos du­jų kai­nos. Ma­nau, kad mū­sų pa­teik­ti ar­gu­men­tai yra pa­kan­ka­mai stip­rūs. „Gazp­rom“ bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs tiek­ti Lie­tu­vai du­jas už są­ži­nin­gą kai­ną, ta­čiau šio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­si­lai­kė. To­dėl mes vi­si per­mo­kė­jo­me už du­jas. Var­to­to­jams pa­da­ry­ta ža­la tu­ri bū­ti at­ly­gin­ta – bū­tent to mes ir sie­kia­me ar­bi­tra­že“, - pra­ne­ši­me sa­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Lie­tu­va 2012 me­tų spa­lį krei­pė­si į Stok­hol­mo ar­bi­tra­žą dėl maž­daug 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos, ku­ri su­si­da­rė dėl 2004-2012 me­tais „Gazp­rom“ Lie­tu­vai per bran­giai tiek­tų du­jų, grą­ži­ni­mo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ko­vą tei­gė, kad ar­bi­tra­žui pri­ėmus Lie­tu­vai pa­lan­kų spren­di­mą, iš „Gazp­rom“ gau­ta kom­pen­sa­ci­ja bū­tų ati­duo­ta ša­lies var­to­to­jams. Vis dėl­to ne­bu­vo kon­kre­tu­mo, kaip pi­ni­gai juos pa­siek­tų. Taip pat ne­at­me­ta­ma, kad lė­šos ga­lė­tų bū­ti skir­tos vi­suo­me­nei svar­biems du­jų inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams.

Kai ku­rie BNS kal­bin­ti ana­li­ti­kai tuo­met tei­gė, kad Vy­riau­sy­bės no­ras par­ody­ti „Gazp­rom“, jog pi­ni­gai už per­mo­kė­tas du­jas bus grą­žin­ti ga­lu­ti­niams var­to­to­jams, yra ge­ras spren­di­mas ir ga­li pa­si­tar­nau­ti jai ar­bi­tra­žo by­lo­je.

Per­nai ge­gu­žę, bend­ro­vei „Lie­tu­vos du­jos“ pa­gra­si­nus nau­ju ar­bi­tra­žu, „Gazp­rom“ maž­daug 20 proc. su­ma­ži­no du­jų kai­ną įmo­nei, ku­ri tie­kė du­jas vi­siems gy­ven­to­jams ir da­liai ko­mer­ci­nių var­to­to­jų. Kai­na bu­vo su­ma­žin­ta už du­jas, tiek­tas bei tie­kia­mas 2013-2015 me­tais.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, bai­gu­si 3 me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl „Gazp­rom“ ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi kai ku­rio­se Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, šių me­tų ba­lan­dį par­eiš­kė, kad kon­cer­nas ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­są­ži­nin­gas du­jų kai­nas bei pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi.

Ba­lan­džio pra­džio­je „Gazp­rom“ at­siė­mė ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą Jung­ti­nių Tau­tų UN­CIT­RAL ar­bi­tra­že dėl ES tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.