Ar vykdyta kibernetinė ataka prieš LRT?
Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras ne­fik­suo­ja, kad prieš na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją – LRT te­le­vi­zi­ją bū­tų vyk­dy­ta ki­ber­ne­ti­nė at­aka.

Cen­tro va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas BNS tei­gė, jog prieš LRT te­le­vi­zi­ją penk­ta­die­nį ne­bu­vo vyk­dy­ta ki­ber­ne­ti­nė „DDos“ at­aka, o jos su­tri­ki­mus, ti­kė­ti­na, lė­mė pa­pras­čiau­si ge­di­mai.

„Ma­nau, mes pa­kan­ka­mai tvir­tai ga­li­me sa­ky­ti, kad at­akos „DDos“ prieš LRT te­le­vi­zi­ją ne­bu­vo, kol kas pa­grin­di­nė ver­si­ja – tech­ni­nis ge­di­mas ir, ma­tyt, rei­kės vie­nos ki­tos die­nos, kol žmo­nės per­žiū­rės ir nu­sta­tys, kur ge­di­mas“, – BNS sa­kė R.Čer­niaus­kas.

Anot jo, „ne­di­de­lis pro­cen­tas ge­di­mų bū­na at­akos, žy­miai daž­niau nu­tin­ka žmo­giš­kos klai­dos, mai­ti­ni­mo šal­ti­nių ir kon­fi­gū­ra­ci­jos klai­dos“.

Penk­ta­die­nį dėl ki­ber­ne­ti­nių at­akų ne­vei­kia di­die­ji JAV tink­la­la­piai: „Netf­lix“, „Spo­ti­fy“, „Twit­ter“. R.Čer­niaus­kas tei­gė, kad kol kas trūks­ta duo­me­nų apie ga­li­mas šių at­akų są­sa­jas su LRT te­le­vi­zi­jos ge­di­mais, ta­čiau ne­at­me­tė, kad jei­gu LRT te­le­vi­zi­ja ga­vo tam ti­kras pa­slau­gas iš JAV ir po at­akos ne­be­ga­lė­jo tin­ka­mai veik­ti.

„Gran­di­ni­nė reak­ci­ja, kad tie­siog tam ti­kros pa­slau­gos Ame­ri­ko­je ne­bu­vi­mas įta­ko­jo. Bet čia la­bai spe­ku­lia­ty­vus spė­ji­mas“, – sa­kė jis.

R.Čer­niaus­ko tei­gi­mu, dau­giau su­tri­ki­mų Lie­tu­vo­je ne­pas­te­bi­ma – ne­vei­kia tik Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro pus­la­pis, ta­čiau tai ne­sie­ja­ma su at­ako­mis.

LRT tech­ni­kos di­rek­to­rius Ar­nas Zui­kis penk­ta­die­nį LRT te­le­vi­zi­jos ži­nio­se ne­at­me­tė ki­ber­ne­ti­nės at­akos ga­li­my­bės.

„Taip, ga­li­ma teig­ti, kad ga­li­mai tai yra ki­ber­ne­ti­nė at­aka. Šiuo me­tu spe­cia­lis­tai, daug spe­cia­lis­tų dir­ba LRT ir ti­ria pa­sek­mes ir ieš­ko prie­žas­čių, ko­dėl taip nu­ti­ko“, – LRT te­le­vi­zi­jos ži­nio­se sa­kė LRT tech­ni­kos di­rek­to­rius Ar­nas Zui­kis.

Ta­čiau jis tei­gė, kad kol kas įro­dy­mų dėl at­akos ne­tu­ri.

A.Zui­kis tei­gė, kad įro­dy­mų, jog at­aka su­si­ju­si su ki­ber­ne­ti­niais iš­puo­liais JAV nė­ra, ta­čiau su­tam­pa iš­puo­lių lai­kas.

„Dėl to jau kal­bė­jo­me ir su Na­cio­na­li­niu ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tru, jie sa­ko, kad to­kiais ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, są­sa­jų kaip ir nė­ra, bet kas ga­lė­tų pa­neig­ti, nes la­bai lai­ko su­ta­pi­mas, be­veik vie­nu me­tu, o to­kio dy­džio ir to­kio stip­raus „griu­vi­mo“ dar ne­tu­rė­jo­me“, – ti­ki­no jis.

Kaip pra­ne­šė JAV ži­niask­lai­da, penk­ta­die­nio ry­tą (JAV lai­ku) Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se dėl prog­ra­mi­šių at­akų Ry­ti­nė­je pa­kran­tė­je ne­vei­kė „Netf­lix“, „Spo­ti­fy“, „Twit­ter“.