Ar valstybė padės priklausomiems nuo lošimų
Lu­do­ma­ni­ja – pri­klau­so­my­bė nuo azar­ti­nių lo­ši­mų. Li­guis­tą po­trau­kį loš­ti tu­rin­tis as­muo ga­li sa­va­no­riš­kai ap­ri­bo­ti sa­vo ga­li­my­bę pa­tek­ti į ka­zi­no ar la­žy­bų punk­tą, pa­teik­da­mas pra­šy­mą Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bai (LPT) prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau įsta­ty­mai iš­reikš­to no­ro ne­sais­to, va­di­na­si lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai ga­li pra­šy­mo ne­pai­sy­ti, o ir pats as­muo yra lais­vas per­si­gal­vo­ti ka­da pa­no­rė­jęs. 

Ko­vo 31 die­nos duo­me­ni­mis, nuo 2004 me­tų į LPT su to­kiais pra­šy­mais krei­pė­si 3671 as­muo. Per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai gau­na­ma 40 pra­šy­mų. Ža­da­ma, kad Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) dar šį pa­va­sa­rį tu­rė­tų svars­ty­ti Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios tei­siš­kai įtvir­tin­tų pa­gal­bos prie­mo­nes pri­klau­so­miems as­me­nims.

Pra­šo ne­pa­lik­ti li­ki­mo valiai

„Pir­mas užė­ji­mas ne­kal­tas, kaž­kiek iš­lo­ši. Iš pra­džių su­mos smul­kios, nie­ko ne­si­jau­čia. Iki 1000 li­tų. O pa­skui pra­si­de­da. Pra­lo­ši – va­žiuo­ji na­mo, pa­sii­mi dar pi­ni­gų. Su­mos pa­ky­la iki šim­tų tūks­tan­čių“, – apie tai, kaip įklim­po į azar­ti­nius lo­ši­mus, pa­sa­ko­ja 43 me­tų vil­nie­tis. Jis lo­šia jau še­še­rius me­tus ir yra su­si­rū­pi­nęs, kad loš­ti pra­dė­jo ir jo sū­nus. „Pa­žįs­tu žmo­nių, ku­rie ir pa­si­ko­rė dėl to­kių da­ly­kų, bu­tus pra­lo­šė, vis­ką“, – pri­du­ria. Vy­ro įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti azar­ti­nius lo­ši­mus taip, kad pri­klau­so­mi žmo­nės ne­bū­tų pa­lik­ti li­ki­mo va­liai: „Nors tiek ap­ri­bo­tų da­ly­ką, kad žmo­gus sa­vi­sau­gą tu­rė­tų“.

„Ran­kos jai su­riš­tos. Ji ga­li tik kaip su ma­žu vai­ku pa­si­kal­bė­ti: būk ge­ras, pats pro­to tu­rėk, ne­ik, – apie LPT kal­ba pa­šne­ko­vas, pa­klaus­tas, ar krei­pė­si pa­gal­bos dėl pri­klau­so­my­bės. – Par­ašai pra­šy­mą, kad ne­įleis­tų, o ki­tą die­ną ga­li par­ašy­ti ki­tą, kad įleis­tų. Vai­kiš­kai pa­da­ry­ta“. Vy­ras iš pa­tir­ties pa­sa­ko­ja, kad Ang­li­jo­je ši pro­ce­dū­ra griež­tai reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­mu. Vy­ras kri­ti­kuo­ja LPT vyk­do­mą pa­gal­bą tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bę nuo lo­ši­mų: „Pa­si­kal­bė­ti aš ga­liu ir su ma­ma. Žmo­gus tu­ri bū­ti ap­sau­go­tas“.

Pa­sak pri­klau­so­my­bę nuo azar­ti­nių lo­ši­mų tu­rin­čio vil­nie­čio, vie­nin­te­lis rim­tai į šį su­si­ta­ri­mą žiū­ri tik „O­lym­pic Ca­si­no“, o ki­ti jo ne­pai­so. Vy­ras pa­sa­ko­ja par­ašęs pra­šy­mą ne­įleis­ti jo į pa­sta­rą­jį ka­zi­no, ta­čiau nu­ėjus į ki­tą vie­tą su­lau­kė pa­siū­ly­mo par­ašy­ti pra­šy­mą, kad vėl bū­tų įleis­tas. Pa­šne­ko­vas samp­ro­tau­ja, jog tu­rė­tų bū­ti su­kur­tas bend­ras re­gis­tras, ku­rio dė­ka apie pa­teik­tą sa­va­no­riš­ką pra­šy­mą su­ži­no­tų vi­si lo­ši­mo na­mai.

O jei pra­šy­mą pa­teik­tų ar­ti­mie­ji?

Egi­di­jus Mei­že­nis iš Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės koa­li­ci­jos (NTAKK) taip pat tei­gia, kad vie­nin­te­lė bend­ro­vė, są­ži­nin­gai be­si­lai­kan­ti su­si­ta­ri­mo dėl sa­va­no­riš­ko ap­sisp­ren­di­mo ne­loš­ti yra „O­lym­pic Ca­si­no Group Bal­ti­ja“, o dau­ge­lis ki­tų prob­le­mų dėl lo­ši­mų tu­rin­tiems pa­siū­lo anu­liuo­ti anks­čiau pa­teik­tus pra­šy­mus.

NTAKK siū­lo, kad to­kį pat pra­šy­mą dėl pa­tei­ki­mo į lo­ši­mo na­mus ri­bo­ji­mą ga­lė­tų par­ašy­ti ir lo­šė­jo ar­ti­mie­ji (tė­vai, su­tuok­ti­niai, su­au­gę vai­kai): „Rem­da­ma­sis ne vie­nu pa­vyz­džiu sa­kau, kad lo­šian­tys žmo­nės va­gia pi­ni­gus, daik­tus iš pa­čių ar­ti­miau­sių žmo­nių. Kar­tais as­muo no­ri nu­sto­ti lo­šęs, bet ne­ži­no kaip, ar­ba jam su­nku nu­ei­ti ir par­ašy­ti pra­šy­mą. To­kiu at­ve­ju ar­ti­mie­ji, no­rė­da­mi ap­sau­go­ti my­li­mą žmo­gų, pa­tei­kia pra­šy­mą LPT“. Taip pat siū­lo­ma, kad pa­tei­kiant pra­šy­mą ne­rei­kė­tų spe­cia­lis­tų iš­va­dos, kad as­muo yra pri­klau­so­mas nuo lo­ši­mų: „Jei rei­kės pa­žy­mos iš gy­dy­to­jų – no­ras pra­šy­mą pa­teik­ti su­ma­žės 90 proc. Tai la­bai il­ga pro­ce­dū­ra“.

Tuo me­tu pri­klau­so­my­bę nuo azar­ti­nių lo­ši­mų tu­rin­čiam vil­nie­čiui toks pa­siū­ly­mas ne­atro­do tin­ka­mas. Anot jo, bū­ti­nas są­mo­nin­gas as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas, ki­tu at­ve­ju lo­šian­ty­sis ras bū­dų, kaip pa­teik­ti į ka­zi­no ar la­žy­bų punk­tą.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ne­si­rū­pi­na­ma ir prevencija

Tei­sės psi­cho­lo­go E. Mei­že­nio tei­gi­mu, tu­rin­tiems prob­le­mų dėl azar­ti­nių lo­ši­mų vals­ty­bė ga­lė­tų pa­dė­ti ir re­gu­liuo­da­ma pre­ven­ci­nę prog­ra­mą, vyk­do­mą lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių. Anot jo, Ang­li­jo­je esa­ma pre­ven­ci­nių pla­ka­tų pa­čiuo­se lo­ši­mų na­muo­se, net ir lo­ši­mų apa­ra­tuo­se kar­tas nuo kar­to pa­si­ro­do pers­pė­ji­mas liau­tis žai­dus, jei esi pri­klau­so­mas.

„Lo­ši­mo na­muo­se pri­va­lo bū­ti tin­ka­mai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kur pri­klau­so­miems žmo­nėms ieš­ko­ti pa­gal­bos. Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se pa­dė­tis lo­ši­mų na­muo­se pri­žiū­ri­ma ma­žiau nei Vil­niu­je. Sos­ti­nė – pa­vyz­di­nė vie­ta“, – kal­ba E. Mei­že­nis. NTAKK at­sto­vas pa­sa­ko­ja at­ve­jį, kai užė­jo į lo­ši­mo na­mus Klai­pė­do­je, Tea­tro aikš­tė­je. Pa­klau­sus, ar dar­buo­to­jai tu­ri in­for­ma­ci­jos, kur kreip­tis, tu­rint pri­klau­so­my­bę nuo azar­ti­nių lo­ši­mų, at­sa­ky­ta, kad jis ga­lįs par­ašy­ti pra­šy­mą ir at­siim­ti jį per par­ą, o lanks­ti­nu­kų su me­džia­ga po ran­ka ne­tu­rė­jo – pa­aiš­ki­no, kad jie san­dė­ly­je.

„Kiek­vie­ną sa­vai­tę ten­ka bend­rau­ti su žmo­nė­mis, tu­rin­čiais pri­klau­so­my­bę nuo lo­ši­mų, dau­ge­lis jų tik per pa­žįs­ta­mus, ar­ti­muo­sius su­ži­no apie ga­li­mą pa­gal­bą, o ne iš ka­zi­no dar­buo­to­jų ar ten esan­čios in­for­ma­ci­jos. Lo­ši­mo na­mai tu­ri pri­siim­ti šią at­sa­ko­my­bę“, – kal­ba E. Mei­že­nis, pa­brėž­da­mas, jog pa­sta­rie­ji tu­ri bū­ti bau­džia­mi už ne­si­rū­pi­ni­mą pre­ven­ci­ja.

Sa­va­no­riš­kos prog­ra­mos negana

„Su­ži­no­jau, kad vyk­do­ma sa­va­no­riš­ka prog­ra­ma rea­liai „buk­suo­ja“, nes lo­ši­mo ope­ra­to­riai vis tik įlei­džia tuos as­me­nis, jiems par­ašius at­si­sa­ky­mą nuo to pra­šy­mo. Ži­nau, kad pa­si­tai­ko at­ve­jai, kai į jų te­le­fo­nus siun­čia­mi pra­ne­ši­mai apie ak­ci­jas, nuo­lai­das gė­ri­mams ir pan. lo­ši­mo na­muo­se. Jie tik dar la­biau trau­kia tuos žmo­nes at­gal“, – apie mo­ty­va­ci­ją keis­ti da­bar­ti­nį Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mą kal­ba per­nai pa­tai­sas jam už­re­gis­tra­vęs so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Ba­lan­džio pir­mą Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms iš­va­doms dėl Sei­mo na­rių pa­tai­sų. At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad tu­rė­tų bū­ti nu­sta­to­mas mi­ni­ma­lus ne­at­šau­kia­mas sa­va­no­riš­ko pra­šy­mo ter­mi­nas, pa­vyz­džiui, 6 mė­ne­siai. Prieš pa­tek­da­mos į ple­na­ri­nį po­sė­dį jos dar tu­ri bū­ti aps­vars­ty­tos BFK.

„Aš no­rė­čiau kuo anks­čiau, kad ir šioj se­si­joj bū­tų. Kiek­vie­na pro­ga vis klaus­da­vau pir­mi­nin­ko (bu­vu­sio BFK pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko – red.), ka­da jis ža­da. Iki šiol at­sa­ky­da­vo, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dų, bet jos jau yra“, – kal­ba J. Sa­ba­taus­kas, pa­klaus­tas, ką da­ro, kad jo pa­tai­sos pa­siek­tų ple­na­ri­nį po­sė­dį kuo grei­čiau.

J. Sabatauskas. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Pa­sak Sei­mo na­rio, lu­do­ma­ni­ja dar di­des­nė prob­le­ma nei al­ko­ho­liz­mas: „Ken­čia pri­klau­so­mo nuo lo­ši­mų žmo­gaus šei­ma, ken­čia jis pats. Vi­suo­me­nė pra­ran­da svei­ką, dar­bin­gą žmo­gų, nes rea­liai apie nie­ką ki­tą jis dau­giau ne­gal­vo­ja. Ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tis ro­do, kad kuo il­ges­nį lai­ką ne­lo­šia­ma, tuo ma­žes­nis po­trau­kis grįž­ti at­gal į lo­ši­mų na­mai“. „No­rint pri­klau­so­my­bę įveik­ti, rei­kia vi­sai ne­var­to­ti ją ska­ti­nan­čių prie­mo­nių“.

Siū­lo įtei­sin­ti ir registrą

Taip pat pa­tai­so­mis siū­lo­ma įsteig­ti ži­ny­bi­nį re­gis­trą, ku­ria­me bū­tų su­re­gis­truo­ti vi­si sa­va­no­riš­kai at­si­sa­kę loš­ti as­me­nys. „Tai bū­tų pri­va­lo­ma vi­siems lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­tiems ope­ra­to­riams, jų pa­da­li­niams ir dar­buo­to­jams. Už pa­žei­di­mus grės­tų sank­ci­jos. Įlei­dus pra­šy­mą pa­tei­ku­sį as­me­nį loš­ti, bū­tų fik­suo­ja­mas pa­žei­di­mas“, – aiš­ki­na so­cial­de­mo­kra­tas.

Nors jo siū­lo­mo­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma įtei­sin­ti vals­ty­bės pa­gal­bą pri­klau­so­miems žmo­nėms, ta­čiau jau me­tus jos ne­pra­sis­ki­na ke­lio iki ple­na­ri­nio po­sė­džio: „Pir­ma ob­jek­ty­vi prie­žas­tis – ne­bu­vo Vy­riau­sy­bės iš­va­dų. Bet da­bar kuo dau­giau lai­ko pra­ei­na po jų, pra­de­da lįs­ti vi­so­kios min­tys į gal­vą. To­liau no­rė­čiau nu­ty­lė­ti – ne­no­riu gal­būt ne­pag­rįs­tai ap­kal­tin­ti ko­le­gų. Ži­nau nuo­tai­kas kai ku­rių ope­ra­to­rių, jų at­sto­vų ku­rie lan­ko­si (Sei­me – red.), prie­kaiš­tau­ja ir man“, – kal­ba J. Sa­ba­taus­kas.

Ža­da svars­ty­ti ar­ti­miau­siu metu

„Tai la­bai ak­tua­lu. Ma­no su­pra­ti­mu, ta pa­tai­sa la­bai svar­bi, klau­si­mą rei­kė­tų įtrauk­ti į dar­bot­var­kę. Lo­ši­mas ne tik biz­nis, į vals­ty­bę plau­kian­čios lė­šos, bet ir žmo­nių li­ki­mai“, – kal­ba nau­ja­sis BFK va­do­vas, „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius, ža­dan­tis, kad pa­tai­są siū­lys svars­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu. „Kai bus svars­to­mas Sei­me in­ter­ne­ti­nių lo­ši­mų reg­la­men­ta­vi­mas, tin­ka­ma pro­ga ir jai. Nors šiek tiek jau pa­vė­luo­ta, steng­si­mės kiek ga­li­ma grei­čiau“, – tei­gia jis. Pra­ėju­sią sa­vai­tę BFK svars­ty­ta dėl in­ter­ne­ti­nio lo­ši­mo reg­la­men­ta­vi­mo, ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je šios pa­tai­sos bus pri­sta­ty­tos jau šią sa­vai­tę.

Pa­gal­bos prie­mo­nės pri­klau­so­my­bę nuo lo­ši­mų tu­rin­tiems tei­siš­kai reg­la­men­tuo­tos to­kio­se ša­ly­se kaip Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Es­ti­ja, Mal­ta, Suo­mi­ja, Vo­kie­ti­ja.

Psi­cho­lo­gų tei­gi­mu, lo­ši­mai su­si­ję su rū­ky­mu, al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, taip pat ir sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ka.