Ar privaloma mokėti už pasirengimą Pirmajai komunijai?
So­cia­li­nė­je erd­vė­je ėmus sklis­ti nuo­trau­kai, ku­rio­je ma­ty­ti raš­te­lis, in­for­muo­jan­tis, kad už pa­si­ruo­ši­mą pri­im­ti Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos sa­kra­men­tą Ma­ri­jam­po­lės Šv. Vin­cen­to Pa­ulie­čio baž­ny­čio­je tė­vai tu­ri su­mo­kė­ti 28 eu­rus, ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mo to­kiais rei­ka­la­vi­mais ban­ga. „Nau­jie­nos“ pa­si­do­mė­jo, kaip šiam ir ki­tiems sa­kra­men­tams ruo­šia­mi gy­ven­to­jai mū­sų mies­to par­api­jo­se ir ko­kia mo­kė­ji­mo tvar­ka čia ga­lio­ja.

Raš­te­lis su­kė­lė diskusiją

Ne­se­niai in­ter­ne­tą aps­krie­jo įkel­ta raš­te­lio nuo­trau­ka, ku­rio­je nu­ro­dy­ta Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos kai­na. Pa­aiš­kė­jo, kad 28 eu­rai nu­ro­dy­ti už sa­kra­men­to su­tei­ki­mą Ma­ri­jam­po­lės Šv. Vin­cen­to Pa­ulie­čio baž­ny­čio­je.

Ko­men­ta­to­riai in­ter­ne­te ne­tru­ko pa­si­da­ly­ti sa­vo nuo­mo­nė­mis ir pa­ste­bė­ji­mais. So­cia­li­nė­je erd­vė­je šią ži­nią su­sku­bo ko­men­tuo­ti ir Jo­na­vos gy­ven­to­jai. „Ar ir jū­sų vai­kai, ruo­šda­mie­si Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai par­ne­šė to­kią sąs­kai­tą? Ar ka­da anks­čiau rei­kė­jo už tai mo­kė­ti?“ – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ klau­sė vie­na jo­na­vie­tė.

G. Mas­ko­lai­tis: „Pi­ni­gai ne­tu­ri tap­ti kliū­ti­mi, kad sū­nus ar du­kra ne­si­ruoš­tų Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai.“

Nuo­mo­nių bū­ta įvai­rių: vie­ni tei­si­no baž­ny­čios at­sto­vus, kad baž­ny­čią tu­ri iš­lai­ky­ti par­api­jie­čiai, to­dėl čia ne­ma­to jo­kių prob­le­mų. „Mo­kyk­lo­je mo­kė­da­mi už vai­ko pra­ty­bas, ty­li­me ir ne­bur­no­ja­me. Juk Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos pa­mo­kė­les ve­da mo­ky­to­jai, ku­rie tu­ri gau­ti at­ly­gį už sa­vo dar­bą. Šil­dy­mas, švie­sa, va­ly­mas ir vi­si ki­ti pa­tar­na­vi­mai baž­ny­čiai taip pat kai­nuo­ja. Sma­gu, kai at­ei­ni į šven­tę, o baž­ny­čia iš­plau­ta, pa­puoš­ta. Vis­kam rei­kia lė­šų“, – baž­ny­čios po­zi­ci­ją gy­nė gy­ven­to­ja.

Ki­ti ko­men­ta­to­riai bu­vo prieš­in­gos nuo­mo­nės – baž­ny­čią va­di­no ko­mer­ci­ne įstai­ga ir tei­gė, kad toks baž­ny­čios tar­nų el­ge­sys nu­to­li­na ir at­stu­mia žmo­nes. „Ma­no at­ža­los lan­ko ti­ky­bos pa­mo­kas tik dėl Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos, ta­čiau kuo to­liau, tuo la­biau abe­jo­ju, ar prie­is. Baž­ny­čio­je įsit­vir­ti­na ko­mer­ci­ja“, – min­ti­mis da­li­jo­si ki­ta mo­te­ris.

Dar vie­nos jo­na­vie­tės tei­gi­mu, ti­ky­bos mo­ky­to­jai Jo­na­vo­je jau ne­be­ruo­šia šiam sa­kra­men­tui. „Tai vien dėl to ir ne­pa­si­rin­ko vai­kas ti­ky­bos. O mo­kė­ti ir mums rei­kia. Ži­no­ma, ne tiek daug, kiek čia, bet rei­kia“, – tei­gė ji.

Ki­tiems šis klau­si­mas pa­si­ro­dė esąs ne­ak­tua­lus, nes jie pa­tys ne­priė­mę Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos, tad gal­vo­ja, kad ir jų vai­kams jos ne­pri­reiks.

Pa­si­ruo­ši­mas parapijose

Anks­čiau pa­si­ruo­ši­mas Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos, Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­tams vyk­da­vo mo­kyk­lo­se ti­ky­bos pa­mo­kų me­tu, ta­čiau jau ku­rį lai­ką pa­si­ren­gi­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas par­api­jų sek­ma­die­ni­nė­se ka­te­che­zės mo­kyk­lė­lė­se. Pa­si­ruoš­ti sa­kra­men­tams Jo­na­vo­je ma­ža­me­čiai tu­ri ga­li­my­bę Jo­na­vos Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo ir Šv. apaš­ta­lo Jo­no par­api­jo­se.

Pa­sak Šv. apaš­ta­lo Jo­no par­api­jos kle­bo­no Gied­riaus Mas­ko­lai­čio, Rim­kų mi­kro­ra­jo­ne esan­čio­je Šv. apaš­ta­lo Jo­no kop­ly­čio­je Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai vai­kai ruo­šia­mi jau tre­jus me­tus. „Juos mo­ko par­api­jos ka­te­che­tai, ku­rie sek­ma­die­niais kop­ly­čio­je ren­gia už­siė­mi­mus. Ge­riau­sia, kad mo­ki­niai Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai ruo­štų­si su­lau­kę de­šimt me­tų. Iš­im­ties tvar­ka pri­ima­mi į pa­mo­kas ir šiek tiek vy­res­ni. Moks­lai trun­ka maž­daug me­tus. Šį lai­ko­tar­pį ir vi­są prog­ra­mą yra nu­sta­tęs Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos Ka­te­che­ti­kos cen­tras. Anks­čiau pa­si­ruo­ši­mas sa­kra­men­tui vyk­da­vo mo­kyk­lo­se ti­ky­bos pa­mo­kų me­tu, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu tvar­ka yra pa­keis­ta, nes sie­kia­ma ma­žie­siems klau­sy­to­jams pa­teik­ti ne tik teo­ri­nių ži­nių, bet ir su­pa­žin­din­ti su pa­čia baž­ny­čia, iš­mo­ky­ti da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se. Svar­biau­sia, kad vai­kai pri­si­lies­tų prie ti­kė­ji­mo da­ly­vau­da­mi“, – tei­gė kle­bo­nas.

Pa­si­tei­ra­vus, ar rei­kia mo­kė­ti už šias pa­mo­kas, ku­ni­gas ak­cen­ta­vo, kad kai­nų už pa­si­ruo­ši­mą sa­kra­men­tams nie­kas ne­nus­ta­to. „Jei tė­vai iš­ga­li, baž­ny­čiai ga­li pa­au­ko­ti. Pi­ni­gai ne­tu­ri tap­ti kliū­ti­mi, kad sū­nus ar du­kra ne­si­ruoš­tų Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai“, – pa­brė­žė G. Mas­ko­lai­tis.

Kvie­čia ir tė­ve­lius

Tė­vai kvie­čia­mi lan­ky­ti AL­FA kur­są. „Į už­siė­mi­mus vai­ku­čius daž­niau­siai at­ly­di tė­ve­liai, jie kar­tu su sa­vo at­ža­lo­mis da­ly­vau­ja ir šv. Mi­šio­se. Kad jiems ne­rei­kė­tų lauk­ti lau­ke, mes pa­siū­lė­me AL­FA kur­są – su­si­ti­ki­mų prog­ra­mą apie pa­ma­ti­nius krikš­čio­niš­ko­jo ti­kė­ji­mo klau­si­mus. Tuo pa­čiu me­tu vai­kai ei­na į vie­nas pa­tal­pas, tė­vai – į ki­tas. Šie kur­sai ne­pri­va­lo­mi, ta­čiau mes la­bai džiau­gia­mės, kai tė­ve­liai par­odo no­rą ir ini­cia­ty­vą gi­lin­ti sa­vo ži­nias“, – tei­gė kle­bo­nas.

Šv. apaš­ta­lo Jo­no par­api­jo­je jau­nuo­liai ruo­šia­mi Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­tui. Pa­gal Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos Ka­te­che­ti­kos cen­tro nu­ro­dy­tą prog­ra­mą, 15 me­tų pa­aug­liai ruo­šia­mi vie­nus me­tus.

Su­bręs­ti bend­ruo­me­nė­je

Jo­na­vos Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo par­api­ja taip pat tu­ri sek­ma­die­ni­nę ka­te­che­zės mo­kyk­lė­lę, ku­rio­je 9–12 me­tų mo­ki­niai ren­gia­mi Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai, o 15 me­tų pa­aug­liai – Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­tui. Čia sa­kra­men­tams ruo­šia­ma jau de­šimt me­tų. Par­api­jos na­muo­se pa­mo­kos vyks­ta nuo spa­lio iki ge­gu­žės vi­du­rio kiek­vie­ną sek­ma­die­nį. Pa­si­ruoš­ti Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai vai­kai ren­ka­si prieš šv. Mi­šias, vė­liau jo­se ir da­ly­vau­ja, Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­tui – sek­ma­die­nio ry­tais.

Už­siė­mi­mų lan­ky­to­jai, sa­vo au­ka pri­si­de­da prie baž­ny­čios iš­lai­dų maž­daug po pen­kis eu­rus per mė­ne­sį.

„Ki­tiems at­ro­do, kad moks­lai trun­ka iš­ti­sus me­tus, ta­čiau iš tie­sų tai tė­ra vos 20–25 sek­ma­die­niai. Jau­nie­siems jo­na­vie­čiams ne­rei­kia ei­ti mo­kyk­los at­os­to­gų lai­ko­tar­piu, dar ke­le­tas sek­ma­die­ni­nių pa­mo­kų pra­lei­džia­ma dėl li­gos. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, dėl ko jie sek­ma­die­niais at­vyks­ta į šias pa­mo­kė­les, – su­bręs­ti bu­vi­mo bend­ruo­me­nė­je me­tu. Tie klau­sy­to­jai at­ei­na sek­ma­die­nį, kad pa­ma­ty­tų, kaip mel­džia­ma­si, per ga­vė­nią su­si­pa­žįs­ta su Kry­žiaus ke­liu, pro­ce­si­jo­mis“, – kal­bė­jo Jo­na­vos Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo par­api­jos kle­bo­nas Aud­rius Mi­ki­tiu­kas.

Tė­ve­lių, no­rin­čių, kad jų at­ža­los bū­tų ren­gia­mos sa­kra­men­tams, taip pat pra­šo­ma lan­ky­ti AL­FA kur­są, trun­kan­tį nuo spa­lio iki šv. Ka­lė­dų. „Sie­kia­ma, kad šis kur­sas bū­tų pri­va­lo­mas, nes, tė­ve­liams ne­da­ly­vau­jant vai­kų ruo­ši­mo Ko­mu­ni­jai pro­ce­se, mū­sų veik­la tam­pa ko­va su vė­jo ma­lū­nais. Kai ku­rie tė­ve­liai ne­tu­ri jo­kių re­li­gi­nių ži­nių. Vai­kai ne kar­tą skun­dė­si, kad pa­ti­ria tė­vų pa­ty­čias. Mat ban­dy­da­mi mels­tis prieš val­gį ar mie­gą, iš tė­vų su­lau­kia tik kri­ti­kos“, – sa­kė A. Mi­ki­tiu­kas.

Au­ka bažnyčiai

Už­siė­mi­mų lan­ky­to­jai, sa­vo au­ka ruo­šda­mie­si Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai, pri­si­de­da prie baž­ny­čios iš­lai­dų maž­daug po pen­kis eu­rus per mė­ne­sį. Pa­sak A. Mi­ki­tiu­ko, ma­žie­ji lan­ky­to­jai tu­ri ži­no­ti, kad ne jie baž­ny­čią par­emia, o baž­ny­čia juos.

„Po 10 eu­rų at­ly­gis mo­ka­mas už pa­mo­kė­lę pen­kiems ve­dan­tiems ka­te­che­tams, už par­api­jos pa­sta­to ši­lu­mą šį mė­ne­sį mo­kė­si­me 800 eu­rų. Ar čia at­ei­na jau­na­ve­džiai, pa­li­kę 50 eu­rų au­ką, ar 5 eu­rų au­ka už pa­si­ruo­ši­mą Pir­ma­jai ko­mu­ni­jai, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad baž­ny­čią do­tuo­ja tie žmo­nės, ku­rie kiek­vie­ną sek­ma­die­nį bū­na baž­ny­čio­je ir vi­sus re­mia. O ta pen­kių eu­rų au­ka skir­ta tam, kad vai­kai ne­prip­ras­tų prie ne­mo­ka­mų da­ly­kų“, – kal­bė­jo par­api­jos at­sto­vas.

Jis ak­cen­ta­vo, kad per me­tus baž­ny­čiai pa­sta­tų iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja 10 tūkst. eu­rų. Vie­no sek­ma­die­nio rink­lia­va – 500–600 eu­rų.

Ruo­šia­mi ir suaugusieji

Pa­sak A. Mi­ki­tiu­ko, Krikš­to, Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­tams ruo­šia­mi ir su­au­gu­sie­ji.

„Jei­gu no­ri­ma tap­ti krikš­to ma­ma ar krikš­to tė­čiu, žmo­gus pri­va­lo tu­rė­ti tris sa­kra­men­tus – Krikš­tą, Pir­mą­ją ko­mu­ni­ją ir Su­tvir­ti­ni­mą. Jei­gu jis ne­tu­ri nė vie­no iš jų, krikš­to sū­naus ar du­kros tu­rė­ti ne­ga­li, nes yra ne ti­kras krikš­čio­nis. Mū­sų baž­ny­čio­je šiems sa­kra­men­tams ga­li­ma pa­si­ruoš­ti Su­au­gu­sių­jų ka­te­ku­mi­na­tų gru­pė­je“, – sa­kė kle­bo­nas.

Kas­met iki šv. Ka­lė­dų sa­kra­men­tams par­uo­šia­ma apie 20 su­au­gu­sių­jų. „Mes tuo la­bai džiau­gia­mės. Su jais dirb­ti – ti­kras ma­lo­nu­mas, nes žmo­nės pui­kiai su­pran­ta, ko no­ri“, – tvir­ti­no A. Mi­ki­tiu­kas.