Ar NATO pasirengusi atremti „Zapad 2017“ grėsmes?
NA­TO būs­ti­nė­je Briu­se­ly­je – per­si­kraus­ty­mo nuo­tai­kos. Jau šį ru­de­nį vi­sos 29 vals­ty­bių at­sto­vy­bės ir vi­sas NA­TO biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas kraus­ty­sis į nau­ją 8 stik­li­nių kor­pu­sų pa­sta­tą ki­to­je gat­vės pu­sė­je. Bet kraus­ty­ma­sis – ne di­džiau­sias gal­vos skaus­mas, la­biau­siai NA­TO ne­ra­mi­na taip pat ru­de­nį vyk­sian­čios Ru­si­jos pra­ty­bos „Za­pad 2017“ („Va­ka­rai 2017“).

Dau­giau, ga­lin­giau, plačiau

„Šių me­tų „Za­pad“ sce­na­ri­jus toks pats – at­kirs­ti Bal­ti­jos ša­lis, pa­nau­do­ti tak­ti­nį bran­duo­li­nį gink­lą, bet vis­kas vyks­ta daug di­des­nė­je te­ri­to­ri­jo­je ir į pra­ty­bas įlie­ja­mi nau­ji ele­men­tai – lo­gis­ti­ka, ne­se­niai su­kur­ta Ru­si­jos na­cio­na­li­nė gvar­di­ja ir t.t.“, – tei­gė NA­TO būs­ti­nė­je dir­ban­tis ka­riš­kis.

„Za­pad 2017“ įvyks rug­sė­jį ir truks apie mė­ne­sį. Vyks nuo Ka­re­li­jos re­gio­no iki Ukrai­nos pa­sie­nio. Taip pat bus įtrauk­ta Bal­ta­ru­si­ja. Ma­no­ma, pra­ty­bos bus di­džiau­sios nuo Šal­to­jo ka­ro lai­kų ir juo­se da­ly­vaus 250–350 tūkst. ka­rei­vių.

Ru­si­ja ban­do par­ody­ti, kad yra šei­mi­nin­kė re­gio­ne.

Tie­sa, kai ku­rie eks­per­tai pa­žy­mi, kad tu­rint ome­ny „ru­siš­ką bet­var­kę“ da­lis ka­rei­vių, da­ly­vau­jan­čių pra­ty­bo­se, bus tik „ant po­pie­riaus“, t.y. rea­liai nie­kur ne­da­ly­vaus. Ta­čiau Krem­liui bū­ti­na iš­pūs­ti pra­ty­bų mas­tą dėl dvie­jų prie­žas­čių: pa­er­zin­ti NA­TO ir pa­gąs­din­ti Bal­ti­jos ša­lis bei Ukrai­ną, o Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui prieš ar­tė­jan­čius Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­mus par­ody­ti liau­džiai Ru­si­jos ga­lią ir sa­vo nuo­pel­nus „pa­ke­liant Ru­si­ją nuo ke­lių“.

„Ru­si­ja ban­do par­ody­ti, kad yra šei­mi­nin­kė re­gio­ne“, – tei­gė ka­riš­kis.

Pa­grin­di­nis „Za­pad 2017“ veiks­mas vyks Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Vis dėl­to ir Bal­ta­ru­si­jo­je prie 10 tūkst. bal­ta­ru­sių tu­rė­tų pri­si­jung­ti iki dvie­jų bri­ga­dų (4–6 tūkst. ka­rių) iš Ru­si­jos su 250 ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų, tarp jų – 150 tan­kų.

Įžan­ga jau padaryta

Kaip pa­ste­bi Ser­ge­jus Su­chan­ki­nas iš Tarp­tau­ti­nio po­li­ti­kos stu­di­jų cen­tro Ki­je­ve, bir­že­lį Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ku­sias pra­ty­bas „Sla­vų bro­ly­bė“ pra­ty­bas ga­li­ma lai­ky­ti „Za­pad“ įžan­ga. Juo­se da­ly­va­vo apie 1000 ypa­tin­go par­en­gi­mo ka­riš­kių (oro de­san­ti­nin­kai) iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir Ser­bi­jos. Tai bu­vo puo­la­mų­jų tak­ti­nių ope­ra­ci­jų re­pe­ta­vi­mas.

„Ka­ri­nių pa­jė­gų įve­di­mas į tam ti­krą vals­ty­bė, sie­kiant už­ti­krin­ti re­gio­no sta­bi­lu­mą“, – ofi­cia­liai api­bū­din­tas pra­ty­bų tiks­las. Ne­at­mes­ti­na, jog de­san­ti­nin­kai tre­ni­ra­vo­si bū­ti smai­ga­ly­je puo­li­mo su tiks­lu pe­rim­ti taip va­di­na­mo „Su­val­kų ko­ri­do­riaus“ kon­tro­lę. Tai at­kirs­tų Bal­ti­jos ša­lis nuo ki­tų NA­TO vals­ty­bių.

Pa­na­šiu me­tu, bet jau Lie­tu­vos sie­nos pu­sė­je vy­ko ki­tos pra­ty­bos – „Ge­le­ži­nis vil­kas“, ku­rių tiks­las – prieš­in­gas ap­sau­go­ti „Su­val­kų ko­ri­do­rių“. Pa­sak ofi­cia­lių par­eiš­ki­mų, abe­jo­se pra­ty­bo­se pa­siek­ti už­sib­rėž­ti tiks­lai.

Kas pir­ma­sis su­si­do­ros su lo­gis­ti­kos iš­šū­kiais?

Vis dėl­to ne­ofi­cia­liai pa­žy­mi­ma, kad lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai, apie ku­riuos dar per­nai kal­bė­jo JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Be­nas Hod­ge­sas, nie­kur ne­din­go. Po „A­na­kon­da“ pra­ty­bų Len­ki­jo­je jis BBC pri­si­pa­ži­no, kad di­džiau­sias iš­šū­kis NA­TO pa­jė­goms – ge­bė­ji­mas grei­tai per­mes­ti ka­rius ir tech­ni­ką, o „ru­sai ga­li per­dis­lo­kuo­ti di­džiu­les pa­jė­gas bei la­bai daug tech­ni­kos itin grei­tai ir di­de­liais at­stu­mais.“

Ru­si­jos lo­gis­ti­kos gran­di­nė trū­ki­nė­ja. To­dėl Ru­si­ja ga­lė­tų ryž­tis tik trum­pa­lai­kei operacijai

Pa­gal NA­TO stra­te­gi­ją, pir­mo­ji gy­ny­bos li­ni­ja – Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti tarp­tau­ti­niai ba­ta­lio­nai ir vie­tos ka­riuo­me­nės. Ag­re­si­jos at­ve­ju jie pir­mie­ji tu­rė­tų su­lai­ky­ti prieš­ą, kol at­ei­tų į pa­gal­bą NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos. Ir ga­liau­sia – „sun­kio­ji ka­va­le­ri­ja“ – tai di­džio­sios NA­TO pa­jė­gos. Bū­tent jų lo­gis­ti­ka ir per­kė­li­mas į Bal­ti­jos re­gio­ną ir yra di­džiau­sias iš­šū­kis.

Bė­dų dėl lo­gis­ti­kos tu­ri ir Ru­si­ja. Ne­pai­sant pa­sta­rai­siais me­tais pa­da­ry­tos di­džiu­lės pa­žan­gos mo­der­ni­zuo­jant ar­mi­ją, ope­ra­ci­ja Si­ri­jo­je yra vie­na pa­vyz­džių, su ko­kio­mis prob­le­mo­mis su­si­du­ria Ru­si­ja ap­rū­pi­nant ka­ri­nes pa­jė­gas, esan­čias to­liau nuo na­mų.

„Ru­si­jos lo­gis­ti­kos gran­di­nė trū­ki­nė­ja. Ga­li­ma pri­si­min­ti dū­muo­se pa­sken­du­sį lėk­tuv­ne­šį „Kuz­ne­co­vas“. To­dėl Ru­si­ja ga­lė­tų ryž­tis tik trum­pa­lai­kei ope­ra­ci­jai“, – kal­bė­jo NA­TO būs­ti­nė­je dir­ban­tis dip­lo­ma­tas.

Sie­kis pa­ti­krin­ti ge­bė­ji­mą trans­por­tuo­ti di­de­lį skai­čių ka­rių ir su­nkio­sios ka­ri­nės tech­ni­kos į Bal­ta­ru­si­ją ir yra vie­nas iš „Za­pad“ pra­ty­bų tiks­lų.

„Pa­triot“ – kol kas trum­pa­lai­kis sprendimas

„Dar vie­na silp­no­ji vie­ta – Ru­si­ja kon­tro­liuo­ja Bal­ti­jos re­gio­no oro erd­vę (A2­/AD pa­na­šu­mas). Tad oro gy­ny­bos stip­ri­ni­mas – pri­ori­te­tas“, – apie dar vie­ną silp­ną­ją NA­TO gy­ny­bos vie­tą Bal­ti­jos re­gio­ne už­si­mi­nė dip­lo­ma­tas.

Ame­ri­kie­čiai pa­pras­tes­ni – jie pa­sa­kė: „Tu­ri­me grei­tą spren­di­mą – „Pa­triot“. Im­ki­te!“

Tam ti­kras at­sa­kas – jau lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je pa­si­ro­dy­sian­čios oro gy­ny­bos sis­te­mos „Pa­triot“. Ofi­cia­liai – tai se­niai su­pla­nuo­tų pra­ty­bų „Tob­ru­ko pa­li­ki­mas“ da­lis, ku­rio­se, pa­sak Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, bus „tre­ni­ruo­ja­mi ant­že­mi­niai oro gy­ny­bos pa­da­li­niai veik­ti kar­tu su są­jun­gi­nin­kais iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Lat­vi­jos, Len­ki­jos pa­gal NA­TO su­tar­ties 5 straips­nį.“

„Tai par­ody­mas, kad mes tu­ri­me prie­mo­nes at­sa­kui į Ru­si­jos A2­/AD pra­na­šu­mą, – kal­bė­jo NA­TO dir­ban­tis dip­lo­ma­tas. – Il­ga­lai­kio spren­di­mo vis dar ieš­ko­ma – tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se už­trun­ka lai­ko pri­im­ti spren­di­mus. Ame­ri­kie­čiai pa­pras­tes­ni – jie pa­sa­kė: „Tu­ri­me grei­tą spren­di­mą – „Pa­triot“. Im­ki­te!“

Kiek il­gai „Pa­triot“ liks Lie­tu­vo­je – ofi­cia­liai ne­skel­bia­ma. Ga­li bū­ti, kad šios ra­ke­ti­nės sis­te­mos už­si­bus ma­žiau­sia iki „Za­pad“ pa­bai­gos, nes bū­tent šių pra­ty­bų pla­nai ir nu­lė­mė ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl „Pa­triot“ bent lai­ki­no dis­lo­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je. Tai bū­tų rim­tas ar­gu­men­tas at­vė­si­nant Ru­si­ją nuo avan­tiū­rų pra­ty­bų me­tu.

Di­džiau­sia grės­mė – ne­pla­nuo­ti incidentai

„Ru­si­ja žai­džia ant pra­žan­gos ri­bos. Ma­ty­da­ma lan­gą ga­li­my­bei, ji ga­li juo pa­si­nau­do­ti“, – įspė­jo ka­riš­kis iš NA­TO.

Di­džiau­sia grės­mė, ku­ri ky­lą „Za­pad 2017“ me­tu, pa­sak jo, yra ne­pla­nuo­ti in­ci­den­tai, „ku­rie pe­raug­tų į ne­val­do­mą si­tua­ci­ją.“ Nie­kam ne pa­slap­tis, kad pa­sta­rai­siais me­tais Ru­si­jos ka­riš­kiai ypač ag­re­sy­viai el­gia­si Bal­ti­jos re­gio­ne.

Tuo pat me­tu Šve­di­jo­je vyks di­džiau­sios pra­ty­bos per 20 me­tų, ku­rio­se da­ly­vaus apie 20 tūkst. karių

Di­de­lio mas­to pra­ty­bos tik pa­di­di­na ri­zi­kas, tu­rint ome­nį „ru­siš­ką bet­var­kę“ ir gal­būt kai ku­rių avan­tiū­ris­tų no­rą įsi­teik­ti Krem­liui. Be to, tuo pat me­tu Šve­di­jo­je vyks di­džiau­sios pra­ty­bos per 20 me­tų, ku­rio­se da­ly­vaus apie 20 tūkst. ka­rių (tarp jų – ir iš NA­TO ša­lių). Tad in­ci­den­tų ti­ki­my­bė ti­krai iš­lie­ka di­de­lė.

„NA­TO nau­do­ja 2 me­to­dus: ro­do­mas pa­si­ry­ži­mas gin­ti sa­vo na­res ir dia­lo­gas su Ru­si­ja“, – api­bend­ri­no Šiau­rės At­lan­to al­jan­so prie­mo­nes ir pa­stan­gas iš­veng­ti konf­lik­to dip­lo­ma­tas, dir­ban­tis NA­TO būs­ti­nė­je Briu­se­ly­je.