Ar ministrai rinksis viceministrus
Per de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) links­ta­ma su­tar­ti, kad bū­si­mie­ji mi­nis­trai tu­rė­tų pa­tys rink­tis vi­ce­mi­nis­trus, jie ne­tu­rė­tų bū­ti de­le­guo­ja­mi par­ti­jų, kaip iki šiol, sa­ko so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Tai tu­rė­tų reikš­ti, kad vie­nai mi­nis­te­ri­jai va­do­vaus vie­nos par­ti­jos at­sto­vai.

„Su­ta­ri­mo ga­lu­ti­nio ne­bu­vo, bet bu­vo toks pa­siū­ly­mas, ku­riam nie­kas ne­prieš­ta­ra­vo (...). Aš su­ti­kau su ta nuo­mo­ne, kad mi­nis­tras pats tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti vi­ce­mi­nis­trus ir mi­nis­trui ten­ka vi­sa at­sa­ko­my­bė už šios veik­los efek­ty­vu­mą bei Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą. Ne­be­tai­ky­si­me to pri­nci­po, kad iš ki­tos par­ti­jos tu­ri bū­ti de­le­guo­ja­mas žmo­gus“, – nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt kon­fe­ren­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas.

Jis ne­at­me­tė, kad vie­nos mi­nis­te­ri­jos va­do­vau­jan­čio­se par­ei­go­se ga­li dirb­ti ir skir­tin­gų par­ti­jų at­sto­vai, jei kan­di­da­tą į vi­ce­mi­nis­trus iš ki­tos par­ti­jos pa­si­rinks pats mi­nis­tras.

A.But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad so­cial­de­mo­kra­tai kol kas nė­ra nu­ma­tę, ko­kių pos­tų siek­tų Vy­riau­sy­bė­je ir ką į juos de­le­guo­tų, nes daug kas pri­klau­sys, ko­kia bus ga­lu­ti­nė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos prog­ra­ma. Jis tik pa­tvir­ti­no, kad kal­bė­ta apie tai, jog Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ir to­liau ga­lė­tų va­do­vau­ti so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Aš gir­dė­jau, kad už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ga­lė­tų bū­ti mū­sų Li­nas Lin­ke­vi­čius. Aš su tuo ti­krai su­tik­čiau. Jis yra tas mi­nis­tras, ku­ris tei­gia­mai ver­ti­na­mas tiek Lie­tu­vo­je, tiek pa­sau­ly­je, efek­ty­vus tarp­tau­ti­niuo­se rei­ka­luo­se, ma­nau, kad nie­kas jo kan­di­da­tū­rai ne­prieš­ta­rau­tų“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Anot jo, bend­ros prog­ra­mos ren­gi­mas tu­ri bū­ti baig­tas iki lap­kri­čio 10-osios, tuo­met tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta koa­li­ci­jos su­tar­tis tarp par­ti­jų ly­de­rių.

Kal­bė­da­mas apie sa­vo va­do­va­vi­mą par­ti­jai, A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no ne­gir­dė­jęs par­ti­jos sky­rių rei­ka­la­vi­mų trauk­tis iš par­ei­gų. Anot jo, nau­jo­jo so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų pa­va­sa­rį. Jis ža­dė­jo, kad pir­mą kar­tą sa­vo kan­di­da­tus tu­rės siū­ly­ti sky­riai, o tik vė­liau at­rin­kus du di­džiau­sią pa­lai­ky­mą tu­rin­čius kan­di­da­tus va­do­vas bus ren­ka­mas par­ti­jos su­va­žia­vi­me. Anks­tes­ni LSDP va­do­vai rink­ti tik per su­va­žia­vi­mus. Mi­rus po­ten­cia­liam pa­ties A.But­ke­vi­čiaus įvar­dy­tam įpė­di­niui Ju­rui Po­žė­lai, par­ti­jos va­do­vu jis sa­ko ma­tan­tis du ly­gia­ver­čius kan­di­da­tus: Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių ir Gin­tau­tą Pa­luc­ką.

A.But­ke­vi­čius ne­slė­pė ap­mau­do, kad da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės yra nu­si­tei­kę prieš jį. Nors prem­je­ras vie­šai pa­var­džių ne­įvar­di­jo, lei­do su­pras­ti, kad kal­ba apie Ge­di­mi­ną Kir­ki­lą ir Juo­zą Ber­na­to­nį.

„Va­di­nu tuos jų par­eiš­ki­mus spe­cia­liai nu­si­tei­ku­siais prieš ma­ne. To ne­slėp­siu: kai ku­rie ma­no pa­va­duo­to­jai dir­bo taip, kad tik bū­tų ga­li­ma pir­mi­nin­ką pa­kri­ti­kuo­ti ar­ba pa­si­džiaug­ti ne­pa­siek­tais re­zul­ta­tais“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis ti­ki­no, kad J.Ber­na­to­nis ir G.Kir­ki­las į de­ry­bi­nę gru­pę dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ ne­įtrauk­ti bū­tent LŽVS pra­šy­mu.

„Jie ne­bu­vo pa­ša­lin­ti iš de­ry­bi­nės gru­pės, bu­vo su­si­tar­ta su de­ry­bi­niais par­tne­riais, kas vis dėl­to tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir kas ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti. Mes pri­ėmė­me tą spren­di­mą at­siž­velg­da­mi ir į jų pa­gei­da­vi­mus, ir į mū­sų no­rus, kas ga­lė­tų juos pa­keis­ti, ak­ty­viai da­ly­vau­ti“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pir­ma­die­nį ofi­cia­liai pra­dė­jo de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų. 31 man­da­tą už­si­ti­kri­nę an­tri rin­ki­muo­se li­kę kon­ser­va­to­riai de­ry­bo­se ne­da­ly­vau­ja ir tu­rė­tų lik­ti opo­zi­ci­jo­je.